Free songs
Home / विचार / विद्यालय शिक्षामा स्थानीय अधिकार

विद्यालय शिक्षामा स्थानीय अधिकार

डा.हरिप्रसाद लम्साल

ने पालको  संविधान ०७२ तथा स् थानीय सरकार सञ्चालन ऐ न ०७४ ले  विद्यालय (आधारभूत र माध्यमिक) शिक्षाको  अधिकार स् थानीय सरकार मातहत राखे को  छ, जसको  प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै ले  सहयो ग गर्नु आवश्यक छ । यस क्रममा एकातर्फ लामो  समयपश्चात स् थानीय तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिमा शिक्षा क्षे त्रमा के ही गरौ ं भन्ने  जो श, जा“गर, उत्साह र प्रतिबद्धता छ भने  अर्कातर्फ बढ्दो  क्रममा रहे को  नागरिक आकांक्षाले  उनीहरूमा के ही काम गरे र दे खाउनै पर्ने  दबाब पनि बढिरहे को  छ । अधिकांश स् थानीय तहमा संगठन, संरचना र जनशक्ति अभाव छ, कार्यविधि बन्ने  क्रममा छन् । के न्द्रीय ढा“चामा रहे का कर्मचारीमध्ये  जसलाई खटाइएको  छ, ऊ खुशीसाथ जान तयार छै न, जो  जान्छु भन्छ, ऊ जान पाएको  छै न । संघीय तथा प्रादे शिक कानुन बन्न बा“की नै  रहे को  अवस् थामा स् थानीय तहबाट अहिले  जे –जस् तो  सक्रियता दे खिएको  छ, यसले  आशा गर्ने  ठाउ“ भने  दे खाएको  छ । स“गस“गै  सचे त हुनुपर्ने  अवस् था पनि सिर्जना गरे को  छ । राम्रो  कामका लागि ठीक र कमजो री दे खिएको  अवस् थामा त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने  नागरिक समाज अब चाहिने  दे खिन्छ । किनकि, शिक्षामा एकपटक लिकबाट बाहिर गएको  कामलाई सुधार्न धे रै  स्रो त–साधन र प्रयास आवश्यक पर्ने  रहे छ भन्ने  सिकाइ हामीले  विगतबाट हासिल गरे का छौ ं ।

पंक्तिकारले  यसो  भनिरह“दा शिक्षा मन्त्रालयले  आफूले  गरिआएको  काम छाड्न नचाहे को  भन्ने  आरो प पनि लाग्न सक्छ, अथवा शिक्षा मन्त्रालय अझै  पनि के न्द्रीकृत अवधारणामा रहे को  छ भनिएला । शिक्षा सार्वजनिक चासो को  विषय भएको  हुनाले  यसमा भए–गरे का कार्य विधिसम्मत र पद्धतिभित्रबाटै  सञ्चालित हुनुपर्छ । नजाने र वा ढंग नपुगे र विधि वा पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गरिनु एउटा पक्ष हो  भने  त्यसलाई तयारै  नगरी काम गरिनु अझ अर्काे  डरलाग्दो  पक्ष हो  । विधि, पद्धति र मापदण्डबमो जिम काम हुनुपर्छ भने र समयमै  अनुरो ध गर्नु सचे त नागरिकको  कर्तव्य पनि हो  । स् थानीय सरकार सञ्चालन ऐ नमा दिइएका २३ वटा अधिकार कार्यान्वयनमा स् थानीय तहबाट धे रै  काम गर्नुपर्छ र यसका लागि समय लाग्छ नै  । अहिले  तत्कालका लागि ध्यान दिनुपर्ने  पक्षलाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा दे हायबमो जिम उल्ले ख गरिएका छन् ।

विधि, पद्धतिको  व्यवस् था र त्यसको  परिपालनाः ने पालको  संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानले  राज्य शक्तिको  अधिकार र स्रो तको  बा“डफा“ड तीन तहका सरकारमा रहने  व्यवस् था गरे को  छ । यी तीन तहका सरकारका अधिकारस“ग कर्तव्य पनि जो डिएको  छ । अहिले  सर्वत्र अधिकारको  मात्र चर्चा भएको  पाइन्छ, कर्तव्य र जिम्मे वारीबारे  खासै  चर्चा हुने  गरे को  छै न । सबै  तहका सरकारले  आफ्नो  अधिकार प्रयो ग गर्दा सर्वप्रथम विधि, पद्धति र न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्नु आवश्यक छ । विनामापदण्ड काम गर्दा अवस् था अझ बिग्रन सक्छ र यसले  दीर्घकालमा बिकराल समस् या ल्याउन सक्छ । अहिले सम्म त के न्द्रीय सरकारले  गर्न सके न भन्न पाइन्थ्यो , अब एक तहको  सरकारले  अकोर्  तहको  सरकारलाई दे खाएर शिक्षा कमजो र भयो  भन्न पाइने  अवस् था छै न । जस–अपजसको  भागीदार संविधानबमो जिम आफै ंले  लिनुपर्ने  निश्चित छ ।

विद्यालय अनुमति तथा स् वीकृतिः स् थानीय तहले  नया“ विद्यालयको  अनुमति तथा भएका विद्यालयको  कक्षा थपको  अनुमति दिन सक्छ । ऐ नले  दिएको  अधिकार कार्यान्वयन गर्ने  क्रममा स् थानीय तहले  कार्यविधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड तयार गरी स् वीकृति गराएर त्यसै अनुसार यी काम गर्नुपर्छ । के –कस् ता विद्यालय कहा“ रहनुपर्ने  भन्ने बारे  पनि न्यूनतम मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । कक्षा थपबारे  पनि एक वर्षमा एक कक्षा थप गर्ने  नीति विगत लामो  समयको  अनुभवबाट आएको  हो  भन्ने बारे  बुझ्न आवश्यक छ । कम्पनीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने  काममा हतार नगर्दा नै  बे स हुने  दे खिन्छ । नया मापदण्ड नबन्दासम्म स् थानीय सरकार सञ्चालन ऐ नमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नबाझिएको  हदसम्म शिक्षा ऐ नमा भएका प्रावधान प्रयो ग गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

कक्षा ८ को  परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस् थापन ः परीक्षामा विश्वसनीयता, वै धता तथा गुणस् तरीयता अति महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । जसको  सुनिश्चितता हुन नसके  उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले  प्राप्त गरे को  प्रमाणपत्रको  है सियतमा प्रश्नचिन्ह लाग्छ । परीक्षाको  नतिजाले  विद्यार्थीको  उपलब्धिको  है सियत मात्र दे खाउने  नभई शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय र समग्र शिक्षा प्रणालीको  जवाफदे हीता पनि मापन गर्ने  भएकाले  यसका लागि मानक, मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण हुन्छन् । सबै ले  बुझ्नुपर्ने  के  हो  भने  परीक्षासम्बन्धी सबै  काम विश्वसनीय र बै ध ढंगबाट सञ्चालन भएको  छ भने र मात्र हाम्रा प्रमाणपत्र बजारमा बिके का हुन्, अन्यथा यो  कागजको  खो स् टो  बराबर हुनसक्छ । तसर्थ, अहिले  स् थानीय तहले  कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस् थापन गर्दा विषयविज्ञबाट प्रश्नपत्र तयार गराउने , उत्तरपुस् ितका परीक्षण गराउने , त्यसको  अभिले खन र नतिजा प्रकाशनमा विधि र पद्धति प्रयो ग गर्ने –गराउने  वातावरणको  सुनिश्चितता आवश्यक छ, अन्यथा यसले  शिक्षा प्रणालीमा दूरगामीरूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने  निश्चित छ । नया मापदण्ड, विधि र पद्धति स् वीकृत नहु“दासम्म वा तयारी नपुग्दासम्म अहिले  भएकै  मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया स् वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउ“दा के  बिग्रन्छ र ?

शिक्षक व्यवस् थापनः एकपटक शिक्षण से वामा प्रवे श गरे को  व्यक्तिको  प्रभाव र असर न्यूनतम पनि आउने  २५ वर्षसम्म रहनसक्छ । हिजो का दिनमा शिक्षक व्यवस् थापनको  कतिपय सन्दर्भमा पारदर्शी, वस् तुगत र यो ग्यतागत प्रणाली अवलम्बन गर्न नसके का कारण आज जटिलता आएको  हो  । यही सिकाइका आधारमा शिक्षक व्यवस् थापनमा स् पष्ट मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनभित्रका विभिन्न से वा समूहका जनशक्ति समायो जन गर्ने  बहसका क्रममा शिक्षकको  चर्चा गर्दा यी त स् थानीय तहका भइहाले  नि भन्ने  विभे दकारी उत्तरले  समस् या समाधान गर्दै न, अझ बल्झाउन सहयो ग गर्छ । हिजो का दिनमा के न्द्रीय से वाका रूपमा रहे का शिक्षक बिनाकानून स् थानीय तहका भए भन्न कसरी सकिएला र ? बढुवा व्यवस् थापन के  कसरी मिल्ला, किनकि बढुवा हुनका लागि पदसो पानमा आधारित सिट संख्या चाहिन्छ । एउटा स् थानीय तहभित्र यो  पदसो पान कसरी कायम गर्ने  ?

अहिले को  अवस् थामा परिवर्तन गरी निश्चित अवधि र कार्यसम्पादनका आधारमा तहगतरूपमा बढुवा हुने  सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने  हो  भने  पनि कानूनमै  व्यवस् था गर्नुपर्छ । शिक्षकस“ग सम्बन्धित यी र यस् तै  धे रै  विषयमा पर्याप्त बहस, छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । शिक्षक व्यवस् थापनमा शिक्षा मन्त्रालयले  अगाडि सारे को  मार्गचित्र स् वीकृत नहुने  र अझ उपयो गी भनिने  खाका नआउने  अवस् थाले  यसलाई अझ जटिल बनाउन सहयो ग गरिरहे को  छ । शिक्षक व्यवस् थापनसम्बन्धी सरुवा, बढुवा, तालिम, पे न्सन, उपदान अवकाशजस् ता कार्य प्रदे श सरकारको  मातहतमा सञ्चालन हुनु उपयुक्त हुने  दे खिन्छ । करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि एउटा स् थानीय तहभित्र एक मात्र शिक्षक छनो ट समिति बनाएर प्रतिस् पर्धाको  आधारमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर त्यसका लागि पनि कार्यविधि आवश्यक हुन्छ ।
स् थानीय तहबाट अहिले  छिटपुटरूपमा भएको  तर विधि पद्धतिबिना गर्न नहुने  काम भने को  शिक्षकको  सरुवा हो , किनकि यस सम्बन्धमा स् थानीय सरकार सञ्चालन ऐ नमा स् पष्ट व्यवस् था भएको  छै न । शिक्षकको  सरुवा अब बन्ने  कानूनबाट व्यवस् थापन हुनुपर्ने  दे खिन्छ । अहिले  कार्यरत शिक्षक दरबन्दी स् थानीय तहको  क्षे त्राधिकारमा हस् तान्तरण हुन बा“की छ । भएका शिक्षकको  औ चित्यपूर्ण वितरणपछि मात्र शिक्षक दरबन्दी स् थानीय तहमा हस् तान्तरण गरी कानूनमा व्यवस् था भएबमो जिम शिक्षक व्यवस् थापन कार्य अगाडि बढाउन नसकिएमा यसले  शिक्षक व्यवस् थापन कार्य अझ जटिल बनाउन सक्छ ।

सम्पत्तिको  सदुपयो ग र प्रयो गः विद्यालयको  सम्पत्ति (जग्गाजमिन) को  प्रयो ग वा सदुपयो ग सम्बन्धमा पनि जटिलता आउन थाले को  दे खिन्छ । स् थानीय तहले  सामुदायिक विद्यालयको  जग्गाको  स् वामित्व, अभिले ख व्यवस् थापन र सदुपयो ग गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर विद्यालय भवनमै  कार्यालय राख्ने , विद्यालयको े  नाममा रहे को  जग्गामा नाफामूलक व्यापारिक कम्प्ले क्स बनाउन अनुमति दिने , विद्यालय रहे को  जग्गा बिक्री गरी घडे री विकास गर्ने  जस् ता कार्यले  सार्वजनिक सम्पत्तिको  संरक्षण हुन सक्दै न । जग्गा संरक्षण गर्दै  उच्चतम प्रयो गमा ध्यान दिन नसकिएमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालय सानो  पर्खालभित्र सीमित हुन सक्छन् । यसमा सबै ले  समयमै  ध्यान दिनु आवश्यक दे खिन्छ ।

विद्यालय सुशासन र व्यवस् थापनमा जो डः स् थानीय तहले  विद्यालय व्यवस् थापन प्रभावकारी ढंगबाट गराउने  कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले  छिटपुटरूपमा सुन्नमा आएअनुसार विधि पद्धति तयार नगरी विद्यालय व्यवस् थापन समिति विघटन गर्ने , विधि र पद्धतिबिना नया“ व्यवस् थापन समिति गठन गर्ने , करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने , शिक्षक सरुवा गर्ने , शिक्षकको  हाजिरीमा रातो  धर्काे  लगाउने , विद्यालय भवनमा कार्यालय राखी विद्यार्थी विस् थापित गर्ने , विद्यालयको  जग्गाजमिनलगायत सम्पत्ति तत्कालको  नाफा हे रे र प्रयो ग गर्ने  जस् ता कार्यबाट विद्यालय शिक्षाको  सुशासन र व्यवस् थापनमा सहयो ग पुग्दै न । गुणस् तरीय शिक्षाको  सुनिश्चितता हुन सक्दै न । यी सबै  कार्यका लागि विधि, पद्धति र मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।

यसो  भनिरह“दा के  हिजो का दिनमा यी सबै  काम सही–सलामत ढंगबाट भएका थिए र ? भन्ने  प्रश्न गर्न सकिएला । हिजो का समस् या समाधान गर्न र गुणस् तरीय से वाको  सुनिश्चितताका लागि संघीय व्यवस् था अवलम्बन गरिएको  हो , यसका लागि सचे तवर्गले  लिकबाहिर गएर भएका र हुन खो जे का कामबारे  समयमै  प्रश्न उठाएर सबै  तहका सरकारलाई सचे त बनाउनु आवश्यक छ । सत्य बो ल्नुपर्ने  विषयबारे  बो ल्ने  हिम्मत गर्नै पर्छ किनकि शिक्षालाई सुधार गर्नु सबै को  दायित्व हो  । विधि र पद्धतिमा बसी मापदण्डमा आधारित भई काम गर्ने  संस्कार र संस् कृति बसाल्न सके  शै क्षिक सुशासन कायम हुन सक्छ र गुणस् तरीय शिक्षातर्फको  यात्रा सहजै  अगाडि बढ्न सक्छ । जटिल भनिएको  शिक्षा प्रशासनको  सञ्चालन र व्यवस् थापनलाई विधि, पद्धति र मापदण्डबमो जिम काम गरे र सरल बनाउन सकिन्छ र अहिले  मौ का पनि छ ।

(लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)
साभारः नया पत्रिका

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top