Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / असन्तुष्टि  संबो धन नगरी प्रदेशसभा बैठक बस्दैन

असन्तुष्टि  संबो धन नगरी प्रदेशसभा बैठक बस्दैन

कुलप्रसाद के .सी. ‘सोनाम’
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य एवं प्रदे शसभा सदस् य पाच नम्बर प्रदे श

सातवटै  प्रदे शका सांसदहरुले  आ–आफनै  प्रदे शका अस् थायी मुकाममा शपथग्रहण गरिसके का छन् । अब प्रदे शसभा बै ठक र सरकार गठनको  तयारी भइरहे को  छ । प्रदे श प्रमुख पहिलो  प्रदे शसभा बै ठकलाई व्यवस् िथत गर्न सम्बन्धित प्रदे शकै  मुकाममा खटिएका छन् । यसै  सन्दर्भमा भर्खरै  प्रदे श सांसदको  शपथ लिनुभएका रो ल्पाबाट प्रदे शसभा सदस् यमा निर्वाचित ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता एवं प्रदे शसभा सदस् य कुलप्रसाद के सी ‘सो नाम’ सग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ ।
सम्पादक

शपथग्रहण गर्नुभयो , प्रदे श सरकार गठन कहिले  हुन्छ ?

शपथग्रहणको  कामबाहे क अरु के ही पनि भएको  छै न । अहिले  राष्ट्रिय सभा सदस् यको  निर्वाचनको  तयारी भइरहे को  छ । त्यसका लागि हामीहरु दाङ आउ“दै छौ ं । त्यसकारणले  प्रदे श सभा गठन र सदन कहा बस् ने  भन्ने  विषयमा पनि कुनै  टुंगो  लागे को  छै न । तिथि, मिति र स् थानको  टुंगो  पनि लागे को  छै न । त्यसै ले  यस विषयमा पहिला त आ–आप्mनो  दलका बै ठकहरु बस् लान् । खासगरी पॉ“च नम्बर प्रदे शको  अस् थायी मुकाम जुन ठाउ“मा तो कियो  त्यसको  ठूलो  बिरो ध जताततै  भइरहे को  छ । बिरो धको  उचित सम्बो धन नगरिकन प्रदे श सभा, सरकार र त्यसको  स् थानको  प्रक्रियाहरु अघि बढाउन सकिदै न ।

स्थायी मुकाम तो क्नुभन्दा पहिले  नै  हो ला नि प्रदे श सभा, सरकार गठनको  काम त ?

पहिले  नै  भए पनि कसरी गनेर्  भन्ने  विषयमा त साझा धारणा हुनुप¥यो  नि । किनकि सभा कहा“ सञ्चालन गनेर् , कसरी सञ्चालन गनेर्  भन्ने  कार्य विधि त चाहिएला । बिनाकार्यविधि त कसरी बनाउने  ? त्यसै ले  हाम्रो  सुझाव के  छ भने  हाम्रो  पा“च नम्बर प्रदे शमा जति दल छन् तिनीहरुको  सर्वदलीय सहमतिमा पहिलो  सदन सञ्चालनका विषयमा सहमतिबाट अघि बढ्ने  कुरा नै  सही हो  ।

शपथग्रहण, पहिलो  सभाकै  लागि अस् थायी मुकाम तो के को  हो इन र सरकारले  ?
अस् थायी मुकाममै  गर्नुपर्छ भन्ने  के ही छै न । मुकाम जहा पनि हुनसक्छ । जहा सवेर् क्षण गरिएको  छ, सबै  प्रकारका पूर्वाधारहरु छन् त्यहीं गर्दा राम्रो  हुन्छ ।

पहिलो  बै ठक कहिले  बस् छ त ?

अहिले सम्म मिति तो किएको  छै न । प्रदे श प्रमुखलाई हामीले  परामर्श गरे र मात्रै  मिति तो क्नुस् भने का छौ ं । मिति तो क्दा राजनीतिक तहमा परामर्श गरे र कहा“ सञ्चालन गनेर्  भन्ने  निधो  भएपछि मात्रै  मिति तो क्नुस् भन्ने  हाम्रो  भनाइ हो  ।

यस्तो  अड्डी लिएर तपाइहरुले  नै  ल्याएको  संघीयता सफल हो ला त ?

सफल बनाउन त वातावरण पनि हुनुप¥यो  नि । कार्यान्वयनकै  पहिलो  दिनमा सडकमा आगो  बल्ने  स् िथति आएपछि त्यो  विषयलाई नस् वीकारे र कसरी अघि बढ्ने  त ? अस् थायी मुकाम पनि न्यायो चित हुनुप¥यो  नि । संघीयता कार्यान्वयन भने कै  त्यही त हो ला नि ? प्रदे शको  उच्च अदालत एक ठाउ“मा, प्रहरीको  प्रदे श प्रमुख एक ठाउ“मा, राष्ट्रिय सभा सदस् य निर्वाचनको  कार्यालय एक ठाउ“मा तर प्रदे श प्रमुख अकोर्  ठाउ“मा कसरी भयो  ? संघीयताको  मर्म यही हो  ? अदालत, प्रहरी दाङमा प्रदे श प्रमुख छ बुटवलमा । सदन भवन छ बे लझुण्डीमा अन्य सबै  पूर्वाधारको  सिफारिस हुन्छ दाङमा । तसर्थ त्यो  सिफारिस समितिले  सिफारिस गरे का स् थानमा कार्य सञ्चालन गनेर्  गरी सहमतिको  प्रवल सम्भावना छ, त्यो  सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सबै  दलहरु समझदारीमा आउनुपर्छ ।

प्रदे श सभा नबस् दै  यो  छलफल र सहमति हुन्छ त ?

हुनुपर्छ । नत्र पहिलो  बै ठकमै  नकारात्मक सन्दे श नदिउ भन्ने  कुरा हाम्रो  हो  ।

अस्थायी मुकामप्रति यति धे रै  असन्तुष्टि किन ?

सदन पायक पनेर्  गरी तो किनुपर्छ भन्ने  हो  । माननीयहरुलाई पनि त्यो  ठाउ“ पायक पनेर्  गरे र जहा“ सिफारिस समितिले  पठाएको  छ, त्यहा“बाट कार्य सञ्चालन गर्दा धे रै  समस् याका गाठा फुकिन्छन् । मलाई लाग्छ यो  नै  मिलन बिन्दु हो  ।

भो लि सानैर्  परे  प्रदे श सभालाई त्यो  अधिकार त छदै छ हो इन र ?

स् थायी मुकाम तो क्ने  निर्णय प्रदे श सभाले  नै  गनेर्  हो , भो लि गर्छ पनि । रह्यो  कुरा त्यतिञ्जे लसम्म हुने  कार्यसम्पादन, पूर्वाधारयुक्त भवन, सबै लाई पायक पनेर्  ठाउ“मा राखौ ं भन्ने  मे रो  भनाइ हो  । अस् थायी मुकाम भने को  त बै ठक स् थल पनि हो ला नि ? जहा“ सरकारी भवन छन् त्यहा“ प्रदे श सभाको  बै ठक राखौ ं । अस् ित उद्यो ग वाणिज्य संघको  हलमा शपथ खाएजस् तै  विभिन्न हलमा त्यो  सम्भव छै न । सदन भने को  मर्यादित पनि हुनुपर्छ । त्यसखालको  वातावरण हुनुप¥यो  । एक खालको  झलक आउनुप¥यो  । त्यसो  भयो  भने  मात्रै  उचित कार्यव्यवस् थापन हुन्छ । सभाहलमा गएर कुर्सी ल्याएर त्यो  कुनै  पत्रकार सम्मे लन हो इन हो ला नि ?
सबै लाई पायक पनेर्  कहा हो  त ?हामीले  भन्ने  हो इन, सरकारले  आफै ले  बनाएको  अध्ययन समितिले  दिएको  सिफारिस, प्रतिवे दन हे रे  भइगो  नि । प्रतिवे दन हे र्न धौ  लाग्यो  भने  हामी सबै को  पायक पनेर्  दाङ नै  हो  । त्यहींबाट कार्य सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

सम्भव छ त अहिले  ?

सम्भव किन छै न ? दुनिया“मा सबै  सम्भव हुने  एउटा प्रदे श सभा दाङमा सञ्चालन गर्न हु“दै  नहुने  भन्ने  कुनै  कारण मै ले  दे ख्दै न । स् थायी राजधानीको  विषयमा बहस गनेर्  समय छ । तर सभा हलकै  विषयमा टुगो  लगाउ“दा पनि सहमति गर्नुप¥यो  नि । जुन मूल्य मापदण्डमा बनाइएको  थियो  त्यो  भन्दा विपरीत भयो , सडक–सडकमा शपथ खाएको  जस् तो  भयो  अस् ित । उद्यो ग वाणिज्य संघको  हलमा शपथ खानु भने को  कुनै  अफिसियली आत्मसम्मानको  कुरा गनेर्  हो  भने  त गलत हो  नि । कि त प्रदे श प्रमुखको  कार्यालयमा शपथग्रहण गराउनुपथ्योर् , प्रदे श प्रमुखक कै  कार्यालय निश्चित छै न त्यहा ।

पायक पनेर्  ठाउमा स् थायी राजधानीका विषयमा माओ वादी के न्द्रको  संसदीय दलमा छलफल हुन्छ त ?

राजधानी पायक पनेर्  कुरामा हामी चर्चा गरौ ंला, सभा शुरु गनेर्  स् थलमा आन्दो लनको  मनो विज्ञान र भावनालाई सम्बो धन गनेर् गरी अथवा त्यो  आन्दो लन भन्या सडकमा आउनुलाई मात्रै  मानिदै न । सबै  प्रदे श सभा सदस् यहरुलाई पायक पनेर्  ठाउ“लाई गर्नुपर्छ भन्ने  नै  हो  ।

दाङलाई सबै  प्रदे श सांसदले  पायक पनेर्  ठाउ ठान्लान् त ?

ठान्नु प¥यो  नि त । दूरी नापे र पनि ठान्नुप¥यो  नि । हुकाम मै को टदे खि आउ“दा, बर्दियादे खि आउ“दा, दाउन्ने दे खि आउ“दा अलिकति सुहाउ“दो  ठाउ“ त चाहियो  नि । मान्छे लाई हे प्ने  गरी निर्णय गर्दा समस् या आउछ नि । बहुमत संख्या दूरदराजबाट आउने , सीमित ठाउ“लाई चाहि“ के न्द्र बनाउने  भन्ने  कुराको  जुन नियत सरकारले  दे खायो  नि यो  गलत हो  भन्ने  कुरा हो  ।

प्रसंग बदलौ ं, चुनाव लगत्तै  पार्टी एकता भन्नु भएको  थियो,  किन ढिलाइ भयो  ?
लगत्तै  सरकार, लगत्तै  पार्टी एकता भन्ने  कुराका विषयमा चुनावपछिको  दुई महिना हुन थाल्यो  सबै ले  दे खे को  कुरा हो  । यसका लागि वै चारिक, राजनीतिक, सांगठनिकरुपले  एकताको  भाव नमनेर् गरी टुंग्याउनु नै  उचित हुन्छ भन्ने  मे रो  भनाइ हो  ।

एकता हुदै न अब भन्ने  आशंका गर्न थालिसके  मान्छे हरुले  त ?

हो इन । जनतालाई ढाट्ने  कुरै  हदै न । एकताकै  लक्षका साथ के ही सै द्धान्तिक, वै चारिक प्रश्न उठाएका छौ ं । संगठनात्मकस् वरुप पनि टुंग्याऔ ं र एकताको  अभियान पनि लै जाऔ ं र यतातिर सरकार निर्माणको  काम अभियानात्मकरुपले  जाओ स् यसमा सबै ले  आत्मसम्मान गनेर्  ठाउ“ बनो स् । यसो  गरियो  भने  वास् तविक एकता हुन्छ भन्ने  हाम्रो  भनाइ छ ।

सरकार बन्नुअघि एकता हुन्छ ?

त्यो  त अहिले  भन्न सकिदै न । किनभने  कार्यविधि, कार्यसम्पादन, कसरी जाने  भन्ने  कुरा यो  अघि र त्यो  पछि भन्ने  भन्दा पनि एउटा अभियानमा जाओ स् भन्ने  कुरा हो  ।

रो ल्पाली जनता र समग्र पाच नम्वर प्रदे शको  विकासका लागि के  गर्नुहुन्छ ?

एउटा रणनीतिक कार्यक्रम, तत्कालीन कार्यक्रम विभाजन गरे र गुरुयो जना बनाउनुपर्छ । सबै लाई कमाण्ड, कन्ट्रो ल गर्न पायक स् थलमा राजधानी तो किनुपर्छ । त्यो  भयो  भने  हामीले  बुटवल भै रहवालाई ठूलो  औ द्यो गिक करिडो र, लुम्विनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौ द्ध राजधानी, ने पालगञ्ज, को हलपुरलाई अकोर्  औ द्यो गिक करिडो र, बर्दियालाई एग्रिकल्चर हव र पहाडी क्षे त्रलाई टुरिज्म हवका रुपमा विकास गरे र प्रशासनिक के न्द्र दाङ बनाउ“दा सबै  समुदायलाई सबै  क्षे त्रलाई के न्द्रिकरण गर्न सम्भव छ भन्ने  हाम्रो  कुरा हो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top