Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / घोराहीमा सडक बढानेर्  अभियान बन्द

घोराहीमा सडक बढानेर्  अभियान बन्द

 

 गो विन्द खड्का

घो राही । अभियानकै  रुपमा सडक बढानेर् काम घो राही उपमहानगरपालिका–१४ त्रिमूर्ति टो ल घो राहीमा बन्द भएको  छ । सबै का घरआ“गन सफा भएपछि साप्ताहिकरुपमा चल्दै  आएको  सरसफाइ अभियान रो क्नुपरे को  त्रिमूर्ति टो ल विकास संस् थाका अध्यक्ष विक्रम चन्दले  जानकारी दिनुभयो  ।

‘सबै ले  आफ्नो  अगाडिको  फो हो र टिपे पछि के  का लागि अभियान चलाउने  ?’– अध्यक्ष चन्दले  भन्नुभयो – ‘दे खिएको  फो हो र जसले  पनि टिप्छन् ।’ उहा“ले  अर्काको  घर अगाडि फो हो र दे खिए पनि टिप्ने  चलन बसे को  छ । सबै  समयमा सडक सफा हुन्छ । त्यसै ले  शनिवार सरसफाइ अभियान चलाउनु परे न । लामो  समय चले को  सरसफाइ अभियान रो किएको  छ । निरन्तर सफाइ चले को  छ ।

सरसफाइ अभियान चलाउनु जटिल विषय थियो  । अध्यक्ष चन्दका अनुसार टो लबासी धे रै ले  फो हो र व्यवस् थापन गनेर्  नगरपालिकाको  काम ठान्थे  । हामीले  कर तिरे का छौ ं भने र धे रै ले  बढार्न मान्दै नथे  । उनीहरुलाई आफ्नो  क्षे त्र सफा राख्न अभियान चलाउनुप¥यो  । कर्मचारीले  उठाएको  भन्दा सफा दे खियो  । सबै ले  आफ्नो  फो हो र आफै  व्यवस् थापन गर्न राजी भए । घर अगाडि बटुवाले  फाले को  समे त टिप्न थाले  । यसरी चले को  अभियान टो ल क्षे त्रमा फो हो र नभे टिने मा परिणत भयो  । कहीं कतै  कचे रा नभे टिएपछि टो ल क्षे त्र सफा बने को  छ । सबै ले  गल्ने  नगल्ने  फो हो र डस् टविन राखे र व्यवस् थापन गरे का छन् । धे रै ले  बिहान सडकमा पानी हाले र धुलो  पखाल्छन् ।
सबै ले  आफ्नो  क्षे त्रलाई माया गरे पछि अरु आएर स् याहार्नु परे न । अध्यक्ष चन्दका अनुसार प्लाष्टिकका पो कामा भात हाले र सडकमा बसाल्ने , घरभित्रबाट बढादैर्  लगे र गे ट अगाडि थुपानेर् , विद्युतका पो लमा लगे र खत्याउने  जस् ता कार्यहरु बन्द भए । खुला क्षे त्रको  फो हो र पनि हाम्रै  टो लको  भने र जिम्मे वारी लिन थाले  । नालामा रहे को  पनि घरअघि सबै ले  सो हो रे पछि टो ल सफा भयो  । त्यसै  कारणले  सरसफाइ अभियान चलाएर सबै लाई सडकमा उतानेर्  काम बन्द गरिएको  छ । कसै का नारा
जुलुस एवं अन्य प्रदर्शनका कार्यक्रमपछि र अघि पनि टो लवासीले  चिटिक्क सफा बनाएका हुन्छन् । चाडपर्वका अवसरमा पनि थप रंगीन बनाएर सजाउने  चलन छ । घर घरै  घडा राखे र थप सुन्दर बनाएका हुन्छन् । त्यसै ले  पनि अभियान जरुरी छै न ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top