Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सरकारभन्दा पहिले पार्टी एकता

सरकारभन्दा पहिले पार्टी एकता

पार्टी एकता गनेर्  लक्षसहित संयुक्तरुपमा चुनावमा गएका एमाले  र माओ वादी के न्द्रको  वाम गठवन्धनले  प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभा निर्वाचनमा सो चे अनुसारकै  नतिजा हात पारे का छन् । चुनाव सकिएको  पनि महिना दिन बितिसक्यो,  तर के न्द्रीय र प्रदे श सरकार निर्माण हुन सके का छै नन् । विभिन्न संवै धानिक अड्चन आएको  भन्दै  दलहरु दुबै  नया“ सरकार निर्माणमा ढिलासुस् ती गरिरहे का छन् । त्यति मात्रै  हो इन, एउटै  चुनावी घो षणापत्र लिएर चुनावमा हो मिएका ने कपा एमाले  र माओ वादी के न्द्रले  चुनाव लगत्तै  पार्टी एकताको  कुरा पनि गरे का थिए तर त्यसको  पनि कुनै  निष्कर्षमा पुग्न सके को  दे खिदै न । यसै  सन्दर्भमा सरकारको  गतिविधि, वाम गठबन्धनको  यो जना र पार्टी एकताका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस् य कृष्णबहादुर महरासग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ ।   सम्पादक

प्रदे श मुकाम तो क्ने  काम किन रो कियो  ?

रो कियो  भन्दा पनि ढिलासुस् ती भएको  हो  । वास् तवमा प्रदे शको  मुकाम तो क्ने  जिम्मा चाहि“ प्रदे शसभाकै  हो  । तर त्यो  भन्दा पहिले  सरकारले  अस् थायी मुकाम तो क्नुपनेर्  नै  हुन्छ । प्रदे श प्रमुख नियुक्त गनेर्  काम हुन्छ र मुकाम तो क्ने  काम पनि के ही समयमै  हुन्छ ।

अस्थायी तो क्न पनि समय लाग्ने  हो  ?

 

अस् थायी मुकामकै  विषयमा जताकतै  विवाद उठे को  हुनाले  यस् ता विवाद समाधानको  को सिस भइराखे को  छ । चाहना, अपे क्षा राख्ने  कुरा त स् वाभाविक पनि हो  । तर वै ज्ञानिक, वस् तुगतढंगले  तो क्ने  विषयमा सरकार र खासगरे र प्रधानमन्त्रीले  सो चिराख्नु भएको  मै ले  बुझे को  छु । मे रो  विचारमा यो  विषयमा छिट्टै  निर्णय हुन्छ ।

प्रदे श प्रमुखले  के न्द्रबाटै  प्रदे श चलाउने  कुरा पो  सुनिन्छ त ?

प्रदे श प्रमुखले  शपथ लिने  काम के न्द्रमा नै  हुन्छ । तर उनले  प्रदे शमै  गएर काम गर्छन् । धे रै  ठूलो  विवाद भयो  भने  के न्द्रिकृत गनेर्  कि भन्ने  कुरा त के ही आएको  छ, तर त्यो  संघीयता बिरो धी कार्य भएकाले  त्यतातिर जा“दै न । सातवटै  ठाउ“मा मतदान पनि र प्रदे शसभा सदस् यको  शपथ पनि सातवटै  ठाउमा हुनुपर्छ भन्ने  मत पनि छ । तर पनि राजनीतिक सहमति गरे र टुंगिने  भएको ले  मे रो  विचारमा सहमतिको  को सिस भइराखे को  छ । सहमतिबाटै  टुंगिन्छ ।

आन्दो लनकै  डर मान्यो  सरकारले  ?

 

आन्दो लन, पार्टीभित्रै  पनि मतभे द स् वाभाविकरुपले  उठे का छन् । उठ्ने  कुरा स् वाभाविक पनि हो  । त्यो  आफ्नो  ठाउमा छ“दै छ । किनकि चाहना अपे क्षा सबै को  हुन्छ नै  । तर राजधानीजस् तै  संवे दनशील चिजलाई मध्यबिन्दु पनि तो क्नुप¥यो , सुविधा पनि हुनुप¥यो , सुरक्षाको  दृष्टिले  पनि उपयुक्त हुनुप¥यो , विकासका हिसाबले  पनि ध्यान दिनुप¥यो  । त्यसकारण यी सबै  कुराहरुमा एउटै  पक्षमात्रै  हावी छै न । मान्छे हरुले  त आ–आफ्नो  ठाउ, आ–आफ्नो  क्षे त्रमा हो स् भन्ने  चाहना राख्ने  नै  भए । त्यसकारण चाहना भन्दा पनि वस् तुगत र वै ज्ञानिकरुपले  निष्कर्ष निकाल्ने  कुरा नै  उचित हुन्छ । त्यो  ठाउ“तिर गइरहे को  छ स् िथति ।

निर्वाचन सकिएको  पनि धे रै  भइसक्यो  अन्यौ लता लम्बिएन र ?

हो , अलिकति राजनीतिक अन्यौ लता पै दा भएको  छ । तर चुनाव भइसके पछि राजनीतिक म्याण्डे ट जनताले  जसलाई दिएका छन् त्यही दिशामा जान्छ दे श । के ही संवै धानिक, कानुनी समस् याहरु दे खाएर जुनखालको  ढिलासुस् ती भइरहे को  छ त्यो  बे ठीक चिज हो  । राजनीतिक मान्यताविपरीत चिज हो , तर  पनि दे शमा कुनै  समस् या र व्यवधान नआउने  गरी अगाडि बढाउनका लागि के ही समय प्रतीक्षा गरे र भए पनि ठीकढंगले  निकास निस् िकयो स् भन्ने  चाहना अनुसारै  कुरा भइराखे को  छ । सरकारले  छिटो  भन्दा छिटो  नया“ सरकार बनो स् भन्ने मै  छ । हामी त्यो  को सिसमा पनि लागे का छांै  ।

प्रदे श मुकामको  लफडालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै ले  कसरी टानेर्  भन्ने  हो ला है  ?

राजनीतिकरुपमा पक्ष र विपक्ष त हुने  नै  भयो,  त्यसलाई अस् वाभाविक मान्नुह“ुदै न । तर तथ्य त के  हो  भने  राजनीतिक म्याण्डे ट चुनावले  जसलाई दिएको  छ, जनताले  जसलाई दिए त्यो  नै  मुख्य कुरा हो  । त्यसलाई मान्नै पनेर्  हुन्छ । अहिले को  सरकारले  पनि चुनावको  परिणामलाई ग्रहण गरिसके को  छ । तर के ही संवै धानिक त्रुटिहरु भएका छन् । जस् तो  संविधानको  मर्म के  हो  भने  पहिले  स् थानीय चुनाव, त्यसपछि प्रदे श र अनि प्रतिनिधिसभाको  कल्पना गरे को  थियो  । तर यसपटक हामीले  समय अभावका कारणले  प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभा एकै पटक ग¥यौ ं । त्यसकारण यस् तो  समस् या दे खिएको  हो  । त्यसलाई हल गर्नलाई अलिकति समय लागे को  हो  ।

राष्ट्रियसभा चुनाव अगावै  रो किएका काम हुन्छन् ?

राष्ट्रियसभाको  निर्वाचन माघ २४ गते  हुने  तो किसकिएको  छ । अब कार्यक्रम घो षणा गर्न बा“की छ । चुनावी कार्यक्रम निर्वाचन आयो गले  छिट्टै  घो षणा गनेर् छ । त्यसपछि यी सबै  कामहरु प्रदे श प्रमुखको  कुरा र प्रदे श प्रमुख बस् ने  अस् थायी मुकाम तो क्न जरुरी छ । किनभने  प्रदे शसभाका ज्ये ष्ठ सदस् यहरुको  शपथग्रहण गर्नुप¥यो , ज्ये ष्ठ सदस् यहरुले  अरु सदस् यहरुलाई शपथ गराउनुप¥यो  । यी सबै  काम माघ २४ अघि नै  हुन्छन् ।

सरकारले  गर्छ कि त्यसका लागि पनि सहमति खो ज्नुपर्छ ?

सरकारले  सहमति खो ज्ने  को सिस गर्छ ।

यहींकै  प्रतिनिधि भएकाले  दाङ प्रदे श मुकाम हुन्छ ?

मै ले  धे रै  पहिले दे खि नै  भन्ने  गरे को  छु । प्रदे शको  मुकाम बनाउने  कुरामा दाङको  विकल्पै  छै न हरे क दृष्टिको णले  । कर्णालीको  किनारमा रहे को  राजापुरदे खि नवलपरासीसम्म रहे को  जनमत कहा“ छ भन्ने  कुरा मुख्य कुरा हो इन । कर्णाली छे उको  राजापुरका मान्छे हरुले  एउटा तर्क राखे का छन कि बुटवल जानुभन्दा त धनगढी वा सुखेर् त जान धे रै  सहज हुन्छ भने र । त्यसकारण त्यो  सत्यतालाई मध्यनजर गरे र दाङ नै  एउटा मध्यबिन्दु हो  । फे रि संवे दनशीलताको  दृष्टिको णले  पनि दाङ धे रै  सुरक्षित छ । स्थानको  दृष्टिले  पनि पर्याप्त छ । त्यसकारणले  दाङ राजधानीको  मै ले  विकल्पै  दे ख्दिन ।

नया सरकार कहिले सम्म बन्ला ?

मे रो  विचारमा फागुनको  पहिलो  हप्तासम्म सरकार बन्ने  दे खे को  छु । राष्ट्रियसभाको  चुनावलगत्तै  प्रतिनिधिसभाको  समानुपातिकतर्फको  परिणाम आउने छ र त्यसपछि सरकार बन्ने  प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

राष्ट्रियसभा चुनावअघि सरकार बन्नै  नसक्ने  हो  र ?

सरकार बनाउने  दायित्व त प्रतिनिधिसभाकै  हो  । राजनीतिक दृष्टिको णले  हो  भने  प्रतिनिधिसभाको  परिणाम सार्वजनिक गरे र प्रतिनिधिसभामार्फत सरकार बनाउन सकिन्थ्यो  । सम्भावना नै  नभएको  भन्ने  हो इन, छ । यो  कानुनी र संवै धानिक जटिलता भन्दा राजनीतिक कुरालाई मुख्य माने र जाने  र त्यो  आ“ट ग¥यो  भने  त्यो  हुन्छ ।

सरकार पहिले  कि पार्टी एकता ?

पार्टी एकताको  त विकल्प नै  छै न । पार्टी एकता हुन्छ नै  ग्यारे न्टी नै  छ । पार्टी एकता गर्न नचाहने  के ही शक्तिहरु पनि हो लान् । छिटो  भन्दा छिटो  पार्टी एकता हुन्छ । किनभने  जनमतले  पार्टी एकता अनुमो दन गरिसके को  छ । कसै को  चाहनाले  यो  रो किदै न । पार्टी एकताको  शुरुवात भइसके को  छ मे रो  विचारमा नया“ सरकार बन्नुभन्दा पहिले  नै  पार्टी एकता हुने  सम्भावना बढी छ ।

ने ता र कार्यकर्ता व्यवस् थापन कसरी हुन्छ ?

पार्टी एकता संयो जन समिति बने को  छ । त्यसले  आफ्नो  काम गरिरहे को  छ । दुईवटा पार्टी अलग–अलग हिसावले  लामो  समयसम्म चले को  हुनाले  यसका वै चारिक विषय, राजनीतिक विषय, के ही संगठनात्मक विषय छन् । कतिपय कुरा महाधिवे शनले  टुंग्याउला । कतिपय तत्काल गर्नुपनेर्  कुरा पनि हो लान् । मुख्य ने ताहरुको  व्यवस् थापन टुंगिएपछि सबै  टुंगिन्छ ।

भागवण्डाले  समस् या पारे को  त हो इन ?

पार्टी एकता भने को  सजिलै  हुदै न । यसमा जटिलता पनि हुन्छ । भागबण्डा भन्ने  त हो इन तर दुई पार्टीलाई व्यवस् थापन गनेर्  भन्ने  कुराचाहि“ हो  नि । कसै लाई व्यवस् थापन नै  नगरी त सम्भव हुदै न । त्यसकारण विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा अलिकति ले नदे न, अलिकति अपग्रे ड गनेर्  कुरा हो  । मूल कुरा आ–आफ्ना पुरानो  ठाउलाई भत्काउने  र नया“ ठाउ“मा उभिने  को सिस ग¥यो  भने  सम्भव छ । वास् तवमा दुबै  पार्टीका ने ताहरु तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यस् ता समस् या फे रि धे रै  जटिल भएर आउ“छ जस् तो  मलाई लाग्दै न ।

व्यवस् थापन गर्दा चुनावमा जादाको  जस् तै  मापदण्ड अख्तियार गरे र अघि बढ्ने  हो  कि कस्तो  ?

त्यो  त पार्टी एकता संयो जन समितिको  बै ठकले  तय गनेर् छ । त्यही हुन्छ भन्ने  छै न । नया“ढंगले  परिभाषित गरे र अघि बढ्न पनि सकिन्छ ।

चुनावी घो षणापत्र भन्दा के ही फरक छन् दाङको  विकासका लागि ?

मै ले  दाङको  विकासका लागि आफ्नो  चुनावी घो षणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जाहे र गरिसके को  पनि छु भने  के न्द्रमा पनि संयुक्त घो षणापत्र जारी गरिएको  छ । यी दुबै  घो षणापत्रलाई आधार बनाएर नै  दाङको  विकासमा लाग्ने छु । अकोर्  कुरा चुनावी घरदै लो का क्रममा पनि जनताले  थुप्रै  विकासका कुरा ल्याउनुभएको  छ र मै ले  भो लि (बुधवार) पनि ने कपा माओ वादी के न्द्रका अगुवा कार्यकर्ताहरुस“ग छलफल गदैर् छु । यी सबै  ठाउ“बाट आएका सुझावलाई समे त थप गरे र विकासका काम गनेर्  यो जनामा म छु । यसै गरी नया“ सरकार बन्नुभन्दा अघि गाउ“–गाउ“मा पुग्ने  र त्यहा“का समस् याहरु बुझने , संकलन गनेर्  काम गरिरहे को  छु । खासगरी मे रो  निर्वाचन क्षे त्रको  प्रो फाइल तयार गरे र सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदे श सरकार, स् थानीय सरकार र के न्द्रको  सरकारले  कहा“ कसरी के  भूमिका खे ल्न सक्छ त्यो  सबै  कुरालाई समे टे र ठो स अभियान नै  सञ्चालन गनेर्  तयारी भइरहे को  छ । त्यो  भन्दा अघि राष्ट्रियरुपमा मात्रै  हो इन अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि दाङको  विकासका लागि प्रारम्भिक कुराहरु गरे को  छु सबै  पक्षहरुस“ग । त्यसकारण कामको  शुरुवात अब नया“ सरकार बने स“गै  हुन्छ । त्यहा“ नपुग्दासम्म एकखालको  राजनीतिक संक्रमण नै  छ ।

समग्र दाङको  विकासका लागि के  सो च्नु भएको  छ ?

यो  या त्यो  भने र तो क्ने  भन्दा पनि झण्डै  दुई वर्ष रो किएको  जहाजको  उडान भर्खरै  शुरुवात भएको  छ । यसलाई निरन्तर गनेर्  कुरा मै ले  प्रतिबद्धता व्यक्त गरे को  छु । यहा“का साथीहरुस“ग खासगरी एमाले का साथीहरु, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मे यर, माओ वादी के न्द्रका अग्रज साथीहरुस“ग कुरा भइराखे कै  छ । जहाजको  व्यवस् थापन टिमस“ग पनि कुरा भइरहे कै  छ कि यसलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भने र । अहिले  पनि हप्तामा दुईपटक आउ“छ नै  । एउटा जहाज नै  नियमितरुपमा चलो स् भन्ने  हिसाबले  मै ले  कुरा राखे को  छु । दुई महिनापछि स् थायी जहाज पनि आउ“दै छ बाहिरबाट । त्यो  बाहे क मै ले  प्रतिबद्धतामा उल्ले ख गरे का स् वास् थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पूर्वाधार, खाने पानीलगायतका यी सबै  कुराहरुलाई मध्यनजर गदैर्  दाङ विकासको  हब बनो स् भन्ने  कल्पना गरे को  छु । त्यसको  निम्ति यो जना पनि बनाउ“दै छु मै ले  ।

अन्त्यमा, मुकामकै  कुरामा दङालीहरुको  चासो  छ । के ही भन्नु छ ?

मुकामका लागि दाङको  विकल्प छै न । विकासको  ढो का यहाबाट नै  खुल्छ । त्यसको  निम्ति म अधिकतम लागे को  छु । त्यस अलावा हामीले  फे रि सवै  कुरा त्यो  मात्रै  हो  भन्ने  कुरा पनि हो इन । अरु धे रै  कुरा पनि छन् । मुकाम भएन भने  सकियो  भन्ने  कुरा पनि गलत कुरा हो  । त्यसकारणले  अरु कुरामा पनि जनताको  उत्साह, जनताको  सहभागिता उत्तिकै  जरुरत छ । त्यसै ले  ढुक्क हुन जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु । साथसाथै  अन्य कुरामा पनि सक्रिय सहभागिताको  अपे क्षा मे रो  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top