Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रतिष्ठान दाङमा, अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमा

प्रतिष्ठान दाङमा, अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमा

गिरिराज ने पाली

घो राही । राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा हुने  भए पनि त्यसको अस् थायी कार्यालय राजधानीमा खुले को  छ । प्रतिष्ठानको  प्रशासनिक काम कारवाही सञ्चालनका लागि भन्दै  अस् थायी कार्यालय काठमाडांै मा खुले को  हो   ।

जहा“ कार्यालय खुल्ने  छ वा बन्ने  छ त्यहीं कार्यालय खुल्नुपर्ने  वा निर्माण गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्ने  कानुनी प्रावधान रहे  पनि प्रतिष्ठानको  भने  त्यसो  हुन सके को  छै न । त्यसो  नहु“दा स् थानीय प्रशासन, स् थानीयवासी र अन्य सरो कारवालाहरुले  दाङको  स् वास् थ्य प्रतिष्ठानको  कार्यालय दाङमा खुल्नुपर्ने  दबाब दिएका छन् ।

राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालका निमित्त मे डिकल सुपरिटे न्डे न्ट डा. जनार्दन पन्थीले  राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण प्रक्रियास“गै  प्रतिष्ठानको  अस् थायी कार्यालय राजधानीमा पुगे को  बताउनुभयो  । राजधानीको  कार्यालयवाट सञ्चालन हुने  प्रतिष्ठानको  कामले  तीब्रता नपाउने  उहा“को  भनाइ छ । उपकुलपतिले  प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भन्दै  दाङमा कार्यालय नै  नखो ले र काठमाडांै मा कार्यालय स् थापना गरे को  उहा“ले  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘राजधानी बसेर दाङमा प्रतिष्ठान बन्न सक्दै न । दाङमै  कार्यालय खो लिनुपर्छ ।’

‘काठमाडांै मा स् थापना भएको  कार्यालय दाङको  प्रतिष्ठानलाई सम्पन्न गर्न सक्दै न । काठमाडांै मा अस् थायी कार्यालय खो ल्ने  र काठमाडांै मै  बस् ने  यताको  काम कसले  हे र्ने  ?’ उहा“ले  प्रश्न गर्नुभयो  ।

काठमाडौ ंमा प्रतिष्ठानको  कार्यालय किन खो लिएको  हो  ? त्यो  अस् पताललाई कुनै  खबर दिइएको  छै न । तत्कालका लागि अस् पताल परिसरमा कार्यालय स् थापना गर्न सकिने  वा आसपासमै  कुनै  विकल्प खो ज्न सकिन्छ तर दाङमा कहिले  कार्यालय खुल्छ भन्ने  के ही थाहा छै न । ‘स् वास् थ्य मन्त्रालयमा परिसरमा राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको  कार्यालय खुले को  छ भन्ने  चाहि“ थाहा छ’– उहा“ले  भन्नुभयो  ।

त्यस् तै  ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता एवं राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण अभियन्ता जीवन गौ तमले  राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको  स् थायी÷अस् थायी जे  भए पनि कार्यालय दाङमा स् थापना हुने  बताउनुभयो  । अस् थायी भने र मन्त्रालयमा राख्ने  कार्यालयले  बाहिरीरुपमा काठमाडांै को  काम दे खाउला । राजधानीमा बस् ने  कार्यालय राजधानी, मन्त्रालय र मन्त्रीमुखी हो ला तर दाङमुखी नहुने  बताउनुभयो  । ‘नीतिगतरुपमा पनि दाङमा बस् ने  कार्यालय काठमाडांै मा खुल्दा त्यो  विपरीत नै  ठहर हुन्छ । प्रविधिको  युगमा सबै  कार्यालय काठमाडौ ं वा मन्त्रालयमा बस् नुपर्छ भन्ने  छै न’– उहा“ले  भन्नुभयो  ।

उहा“ले  ने पाल संस् कृत विश्वविद्यालयको  उदाहरण दिदै  थप्नुभयो – ‘के न्द्रीय विश्वविद्यालयको  हालत
जस् तै  प्रतिष्ठानको  पनि बन्ने छ काठमाडांै को  कार्यालय । सम्वन्धित क्षे त्रको  कार्यालय सम्बन्धित परिसरमै  राखे र कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

तर राजधानी मो हका कारण प्रतिष्ठानको  कार्यालय दाङमा भन्दा पहिले  नै  काठमाडौ ंमा खुले को  छ ।

 

त्यो  दाङबासी र राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  चाहे को  छै न ।’
‘राप्तीको  स् वास् थ्य से वा स् तरो न्नति गर्ने  अभिप्रायका साथ दाङमा राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण हु“दै छ । काठमाडौ ंमा बस् ने  सो खिनले  त्यो  सम्भव हो लाजस् तो  छै न’– गौ तमले  भन्नुभयो – ‘ने कपा माओ वादी के न्द्र दाङलाई त्यो  कदापि मान्य हुने  छै न ।’ काठमाडौ ं के न्द्रित कार्यालयले  प्रतिष्ठान निर्माण अन्यो लमा पर्न सक्ने  उहा“को  भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानको  अस् थायी कार्यालय राजधानीमा राख्नु न्यायसंगत नभएको  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजे न्द्रबहादुर श्रे ष्ठको  भनाइ छ । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको  घो राहीमा निर्माण हु“दै छ तर कार्यालय भने  अस् थायी भने र काठमाडांै मा छ । दाङ प्रशासनले  प्रतिष्ठानको  कार्यालय दाङमै  स् थापना भई सबै  काम दाङबाटै  सुचारु हुनुपर्दछ भन्ने  माग राखे को  छ र दाङबाटै  प्रशासनिक काम सुचारु गरिनुपर्छ ।’

राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले  प्रतिष्ठानको  अझै  नीतिगत थुप्रै  कामहरु गर्न बँ“की रहे काले  के ही समयका लागि काठमाडांै मा अस् थायी कार्यालय स् थापना गरिएको  बताउनुभयो  । मन्त्रालयहरुको  काम अझै  बा“की रहे काले  तत्कालका लागि अस् थायी कार्यालय स् थापना कार्य अगाडि बढाइरहे को  उपकुलपति भण्डारीले  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘दाङमै  कार्यालय खुल्छ । काठमाडांै मा पनि सम्पर्क कार्यालय आवश्यक पर्छ । तर काठमाडौ ंमै  कार्यालय बस् छ भन्ने  चाहि“ हो इन । तत्कालै  दाङमा कार्यालय स् थापना गर्न सकिन्थ्यो  तर भवन अभावका कारण गर्न सकिएको  छै न ।’ भवनको  व्यवस् थापन भएमा दाङमा पनि राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको  कार्यालय सञ्चालन गरिने  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top