Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रदेश राजधानी तोक्न राष्ट्रपतिको सुझाव

प्रदेश राजधानी तोक्न राष्ट्रपतिको सुझाव

युगबो ध समाचारदाता

काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादे वी भण्डारीले  जनतालाई सुविधा पुग्ने  गरी प्रदे शको  अस् थायी राजधानी तो क्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको  छ । सरकारले  प्रदे शको  राजधानी नतो की प्रदे श प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने  तयारी गरिरहे को  समयमा राष्ट्रपतिले  यस् तो  सुझाव दिनुभएको  हो  ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सो मवार प्रधानमन्त्री शे रबहादुर दे उवास“ग भएको  भे टवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले  प्रदे शको  राजधानी तो क्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको  हो  । प्रधानमन्त्रीका सहयो गीहरुले  पनि राष्ट्रपतिबाट प्रदे शको  राजधानी तो क्न सुझाव आएको  बताएका छन् । यसअघि सरकारले  प्रदे शको  राजधानी नतो की प्रदे श प्रमुख मात्र नियुक्ति गर्ने  तयारी गरे को  थियो  ।

कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले  सो मवार मन्त्रिपरिषद्को  बै ठकमार्फत प्रदे श प्रमुख नियुक्त गर्ने  तयारी भएको  आइतवार बताउनुभएको  थियो  तर अर्का एक मन्त्रीले  थप छलफल गर्नुपनेर्  भएकाले  सो मवार मन्त्रिपरिषद्को  बै ठक नबसे को  बताउनुभयो  ।

प्रदे शको  अस् थायी मुकाम तो क्ने  तयारी गरे को  भन्दै  सूचना चुहिएपछि ठाउ“–ठाउ“मा बिरो ध प्रदर्शन भएको  थियो  । यसअघि सरकारले  विराटनगर, जनकपुर, भक्तपुर, पो खरा, दाङ, सुर्खे त र धनगढीमा प्रदे शको  मुकाम तो क्ने  तयारी गरे को  सूचना राष्ट्रिय समाचार समितिले  सार्वजनिक गरे पछि धनकुटा, वीरगञ्ज, पश्चिमको  रुपन्दे ही, डो टीलगायतका जिल्लामा बिरो ध प्रदर्शन गरिएको  थियो  । आलो चनाबाट बच्न सरकारले  अस् थायी राजधानी नतो क्ने  तयारी गरे पछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रका अगुवाले  बिरो ध गरिरहे का छन् ।

यसै बीच ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता नारायणकाजी श्रे ष्ठले  सरकारले  प्रदे शको  अस् थायी के न्द्र नतो के र असंवै धानिक र संघीयताबिरो धी काम गरे को  आरो प लगाउनुभएको  छ । उहा“ले  प्रदे शसभाले  निर्णय नगर्दासम्म अस् थायी के न्द्र तो क्ने  जिम्मे वारी सरकारकै  भएकाले  त्यसबाट पन्छन नहुने  बताउनुभयो  । ‘प्रदे शसभाको  राजधानी प्रदे शसभाले  नै  निर्णय नगर्दासम्मको  लागि अस् थायी के न्द्र तो क्नु अनिवार्य छ र त्यो  जिम्मे वारी सरकारको  हो  । अस् थायी के न्द्र तो क्न पर्दै न वा प्रदे श बाहिर भए पनि हुन्छ भन्नु असंवै धानिक, संघीयता बिरो धी एवं अलो कतान्त्रिक गै रजिम्मे वार कार्य हो ’– उहा“ले  भन्नुभयो  ।

संविधानको  धारा २८८ को  उपधारा २ ले  प्रदे श सभाले  सम्बन्धित प्रदे शको  राजधानी
तो क्ने  व्यवस् था गरे को  छ । सो ही धाराको  उपधारा ३ ले  स् थायी राजधानी नतो किएसम्म सरकारले  अस्थायी राजधानी तो के र प्रदे शको  कार्यसञ्चालन गर्ने  कुरा उल्ले ख छ । धारा २८८ को  उपधारा (२) मा भनिएको  छ– ‘यस संविधानबमो जिमका प्रदे शको  राजधानी सम्बन्धित प्रदे शसभामा तत्काल कायम रहे का सदस् य संख्याको  दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भएबमो जिम हुने छ ।’ सो ही धाराको  उपधारा (३) मा उल्ले ख छ– ‘उपधारा (२) बमो जिम निर्णय नभएसम्म ने पाल सरकारले  तो के  बमो जिमको  स् थानबाट प्रदे शको  कार्य सञ्चालन हुने छ ।’

कांग्रे समा पौ डे ल समूहको  अलग्गै  बै ठक

ने पाली कांग्रे सको  रामचन्द्र पौडेल समूहले  के न्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति भंंग गर्न माग गरे को  छ । पौ डे ल समूहको  भे लामा ने ताहरुले  के न्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय समितिबाट राजीनामा दिन पनि समूहका ने ताहरुलाई आग्रह गरे का छन् । सो मवार बसे को  बै ठकमा चुनाव हारको  समीक्षा भएको  छ । बै ठकले  कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको  भन्दै  भंग गर्नुपर्ने  निष्कर्ष निकाले को  एक ने ताले  जानकारी दिए । कांग्रे समा २९ सदस् यीय कार्यसम्पादन समिति छ भने  टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति बनाइएको  छ । विधानमा बढीमा १४ सदस् यीय समिति हुने  भने  पनि २४ सदस् यीय बने को  छ । बै ठकमा ने ताहरुले  कार्यसम्पादन र संसदीय समितिमा रहे का समूहका ने ताहरुलाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरे का छन् ।

२०७४ पुस २५ गते मंगलवार प्रकाशीत 
Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top