Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / परिणाम आउनेगरी काम भइरहेको छ

परिणाम आउनेगरी काम भइरहेको छ

 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको  छ महिना नाघिसके को  छ । जनप्रतिनिधि आए विकासले  गति लिने  आशा गरे का नागरिकहरु तत्काल परिणामको  आशामा छन् तर जनचाहनाअनुसारको  काम भएको  दे खिदै न । जनअपे क्षाअनुसार काम हुन किन सके को  छै न वा नया“ संरचनामा आधार तयार गर्दागदैर्  दिन बिते को  छ । यसै सन्दर्भमा घो राही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौ धरीसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

उपमहानगरपालिकाका दै निक गतिविधि के  भइरहे का छन् ?

जनताको  दै निक जीवनस“ग जो डिएका कामहरुलाई हामीले  छिटो  छरितो रुपमा सम्पादन गदैर्  आइरहे का छौ ं । कुनै  उपमहानगरपालिका  कार्यालयबाट हुन्छन् भने  कुनै  सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पनि हामीले  प्रशासनिकलगायतका काम गरिरहे का छौ ं । खासगरी से वा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष धे रै जसो  वडाका कार्यालयहरु स् थापना गनेर्  चरणमा लागे का छौ ं । कार्यालय नभएका वडाहरुमा यसै  वर्ष कार्यालय स् थापना गनेर्  बजे टको  विनियो जन भइसके को  छ र आउने  बै ठकबाट नै  निर्णय गरे र काम अघि बढाउने  तयारी भइरहे को  छ । यसै गरी एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउन जनतालाई सहज हो स् भने र प्रत्ये क व्यक्तिका फाइल खो ज्नुपनेर्  झञ्झटिलो  अवस् थालाई अन्त्य गदैर्  हामीले  सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै  फाइल हस् तान्तरण गरे का छौ ं र कर बुझाउन आउ“दा न्यायपूर्ण हो स् भने र डिजिटल टो कन प्रणालीसमे त लागु गरिसके का छौ ं । हामीस“ग कर्मचारी अभाव छ, जे  छ त्यही जनशक्तिबाट हामीले  से वालाई सहज बनाउने  प्रयास गरे का छौ ं ।

आज हुने  काम भो लि आउनु भन्ने  अवस् थाको  अन्त्य भयो  त ?

सामान्यतयाः प्रक्रिया पूरा गरी आएका जनताका कामलाई तत्काल गदैर्  आएका छौ ं । कतै  ढिलासुस् ती भएको  छै न । कतै  त्यस् तो  भएको  जनगुनासो  आए तुरुन्तै  सम्बो धन गछौर् ं । तर पुग्दो  जनशक्ति नहु“दा जनअपे क्षाअनुसारकै  काम गर्न कठिनाइ भइरहे को  छ, तर पनि नियतवश हुने  ढिलासुस् ती कतै  भे टिए तत्काल एक्सनमा जान्छौ ं ।

घो राही उपमहानगर अलि सुस् त गतिमा हि“ड्यो  भन्ने  गुनासो  सुनिन्छ त ?

दै निक से वा प्रवाहमा हामीले  चुस् तता ल्याएका छौ ं । जनताले  तुरुन्तै  परिणाम खो जिराख्नुभएको  छ । हामीले  त्यो  परिणाम दिने  खालका काम गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले  पनि अवरो ध सिर्जना ग¥यो  । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबै  निर्वाचन सम्पन्न गनेर् तिर नै  लाग्नुप¥यो  । निर्वाचनपछि हामीले  त्यस् ता परिणाम दे खिने  खालका धे रै  कामहरु अघि बढाइसके का छौ ं । भौ तिक संरचना निर्माणका कामहरु अघि बढिसके का छन् । नया“ पुराना यो जना निर्माण तथा कानून बनाउने  काम पनि भएका छन् । नगर प्रो फाइल बनाउने  कुरा एक चरणको  काम अघि बढिसके को  छ । एशिया फाउण्डे शनले  त्यो  काम गनेर् छ, जसले  नगरको  वस् तुगत अवस् था के  हो  भन्ने  कुरा दिनसक्छ । त्यस् तै  नगरको  गुरुयो जना निर्माणका लागि पनि कार्यदल गठन गरे र काम थालिएको  छ । यस् तै  चालु आर्थिक वर्षमा बजे ट विनियो जन गरिएका यो जनाहरु सम्पन्न गनेर्  दिशामा हामी छांै  । विशे षगरी बाटो लाई हामीले  प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । हरे क वडामा बाह्रै  महिना र चौ बिसै  घण्टा यातायात सुचारु गनेर्  हुनुपर्छ र वडा कार्यालयदे खि नगरको  के न्द्रभागस“ग जो ड्ने  मान्यताअनुसार कामलाई तीब्रता दिइएको  छ । यसै  वर्ष धे रै  बाटाहरु कालो पत्रे  हु“दै छन् । यसै  वर्ष कुइरे पानीदे खि सर्रासम्मको  बै कल्पिक मार्गको  सवेर्  भइसके को  छ । बजे ट विनियो जन भएको  छ अब छिट्टै  काम गर्नका लागि टे ण्डर गदैर् छौ  । त्यस् तै  नगरभित्रका विभिन्न सडक कालो पत्रे का लागि सवेर्  भइसके का छन् । कतिपय उपभो क्ताहरुले  गदैर्  हुनुहुन्छ भने  कतिपय टे ण्डरमार्फत गनेर्  कार्यक्रम छ । त्यस् तै  पा“च करो डको  लागत सहभागितामा गनेर्  यो जनाहरु आउने  बै ठकबाट छनो ट गरिसक्ने छौ ं । त्यसकारण छिट्टै  विकासको  परिणाम हामीले  जनतामाझ ल्याउने छौ ं । वडाबाट छानिएका सबै  यो जना कार्यान्वयनमा गइसके का छन् । बजे ट पनि छ र यस वर्ष राम्रो  परिणाम आउने गरी काम भइरहे को  छ ।

बजे ट धे रै  आउने  तर काम नहुने  त हो इन ?

त्यस् तो  ह“ुदै न । बजे ट फ्रीज हुन दिइने छै न । जे ठ भित्रै  सबै  काम सम्पन्न गनेर् गरी हामी लागे का छांै  । हामीलाई विश्वास छ त्यसमा आम उपभो क्ता तथा जनताको  साथ हुने छ । बजे ट फ्रिज हुने  हो इन, बरु अरु बजे ट चाहिन्छ भन्ने  सन्दे श दिन चाहन्छौ ं ।

वडा कार्यालयलाई आर्थिक अख्तियारी रो के र कसरी छिटो  छरितो  काम हो ला त ?

नया“ संविधानले  जुन खालको  अधिकारको  व्यवस् था गरे को  छ, त्यो  अनुसारको  ऐ न अझै  बनिनसके को  अवस् थाले  के ही समस् या आएका छन् । अधिकारको  हिसाबले  त गाउ“मै  सिंहदरवार ल्याइएको  छ । तर के ही कानुनी अड्चनले  व्यवहारमा पूर्ण लागु गर्न समस् या भएको  छ । अब के न्द्र र प्रदे श सरकार बने पछि ती ऐ न कानूनले  पूर्णता पाउने छन् र हामीले  भने कै  अधिकार व्यवहारमा पाउने छौ ं । अहिले  पनि हामीलाई राज्यले  पुग्दो  कर्मचारी दिन सके को  छै न । वडा कार्यालयमा कम्तिमा एकजना अधिकृतस् तरको  कर्मचारी, ले खापाल, कम्युटर अपरे टर, मुखिया र एउटा कार्यालय सहयो गी चाहिने  हो  । तर अहिले  पहिले  जे  थिए उनीहरुलाई नै  बा“डफा“ड गरे र काम चलाउनुपनेर्  बाध्यता छ । यो  अवस् थामा राज्यले  नै  आर्थिक अधिकार दिन नसके को  अवस् था हो  । तर के ही दिनमै  कर्मचारीको  व्यवस् था गनेर्  सरकारको  तयारी छ भन्ने  सुने को  छु ।

जनताले  महसुस गनेर्  के  काम भए जनप्रतिनिधि आएपछि ?

खासगरी हामी आइसके पछि सुधारका काम गरिएको  छ । हामीले  सरसफाइलाई अघि बढाएका छांै  । प्रत्ये क महिनाको  १ र १५ गते  सरसफाइ गनेर्  अभियान थाले का छांै  । जहा“ सम्बन्धित क्षे त्रकै  टो लबासीहरुको  सहभागितामा यो  काम भइरहे को  छ । घो राहीमा फो हो र व्यवस् थापन गनेर्  काम भएको  छ । हामीले  गल्ने  र नगल्ने  फो हो र छुट्याउन भने का थियांै  । नगरबासीहरुले  हामीलाई साथ दिनुभएको  छ । फो हो र व्यवस् थापन गनेर्  कुरा आफ्नै  सरसफाइ गर्नु हो  भन्ने  कुरालाई सबै  नगरबासीमाझ स् थापित गनेर्  अभियानमा हामी लागे का छौ ं । फो हो रलाई समस् याको  रुपमा भन्दा पनि मो हरमा परिवर्तन गनेर्  प्रयासमा छौ ं हामीहरु । जस् तो  गल्ने  फो हो रबाट ग्या“स उत्पादन गर्नका लागि टे ण्डर गरे का थियौ ं । टे ण्डर परे र त्यसको  प्रक्रिया अघि बढिसके को  छ । हामीले  फो हो रबाट उत्पादन गरे को  ग्या“स सिलिण्डरमा भरे र बजारमा पठाउने छौ ं । आउ“दो  एक वर्षभित्र यो  काम हुन्छ । प्लाष्टिक व्यवस् थापनका लागि पनि हामी लागे का छौ ं । पुनःप्रयो ग गनेर्  खालका वस् तुको  गे ्रडिङ गरे र बिक्री गनेर् स् तरसम्म पु¥याउन प्रयास गरिरहे का छांै  । सके सम्म जिरो  ल्याण्डफिलसाइटसम्म पुग्ने गरी अघि बढे का छौ ं । यसै गरी ट्राफिक जाम, अव्यवस् िथत फुटपाथका बजारहरु थिए । यसलाई पनि क्रमशः विकल्पसहित व्यवस् थापन गनेर्  प्रयासमा हामी लागे का छौ ं ।

ठे ला व्यवसायी, सडकमा बिक्री गर्न राखिएका तरकारीलाई व्यवस् िथत गर्न एकखालको  मण्डीजस् तै  हाटबजार सञ्चालन गरिरहे का छौ ं । त्यस् तै  मासु व्यवसायलाई व्यवस् िथत गर्न बधशालाका लागि बजे टको  व्यवस् था गरिसके का छौ ं । त्यसको  सवेर्  भइरहे को  छ । त्यस् तै  बजारमा रहे का सिसि क्यामे रा मर्मत भइरहे का छन् भने  मुख्य सडक फो रले न बनिरहे काले  विद्युतका पो ल सार्नुपनेर्  भएकाले  के ही सिसि क्यामे रा सञ्चालनमा समस् या आएको  छ । सडक बत्तीका लागि सो लार सुचारु गर्न थालिएको  छ ।

त्यस् तै  घो राहीमा प्रदूषणको  पनि समस् या छ । यहा सिमे न्ट उद्यो ग भएकै  कारणले  पनि प्रदूषण थपिएको  छ । कति प्रदूषण छ भन्ने  नाप्ने  यन्त्र अहिले सम्म हामीस“ग छै न । आउ“दो  एक महिनाभित्र घो राही उपमहानगरपालिकाको  प्रदूषण मापनका लागि वातावरण मन्त्रालयबाट यन्त्र आउ“दै छ । त्यसपछि मात्रै  यहा“को  प्रदूषणको  अवस् था थाहा हुने छ । यहा“ उद्यो ग चलाउनुपर्छ, तर जनताको  स् वास् थ्य जो खिममा पारे र कुनै  पनि उद्यो ग चलाउन पाइ“दै न । चलाउने  हो  भने  वातावरण सन्तुलन कायम गरे र मात्रै  चलाउनुपर्छ भन्ने  कुराको  आधारमा हामी काम गदैर् छौ ं । यसै गरी ज्ये ष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सरकारी नियमअनुसार बै ंकमार्फत दिने  प्रक्रियालाई सहज बनाउन वडा–वडामा पुगे र बै ंक खाता खो ल्न सम्बन्धित बै ंकलाई
अनुरो ध गरे का थियौ ं । के ही गुनासा आएका छन् । खासगरी बै ंकमा लामो  लाइन लागे र भत्ता लिन आउनुपनेर्  अप्ठे रो लाई न्यूनीकरण गर्न उहा“हरुको  छुट्टै  लाइनको  व्यवस् था गरिदिन आग्रह गरे का छौ ं । त्यस् तै  कर संकलनको  काम पनि वडा–वडाबाटै  गनेर्  सो च बनाएका छांै  । त्यसलाई थप सहज बनाउन सबै  वडामा इन्टरने ट जडान गरे र कम्युटर सिस् टमबाटै  धे रै  काम गनेर्  यो जनामा हामी लागे का छांै  ।

चुनावमा उठाएका नारा लागु भए त ?

थुप्रै  कुरा भएका छन् । खासगरी सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई हामीले  लागु गरे का छांै  । ज्ये ष्ठ नागरिकहरुलाई घर–घरमै  पुगे र स् वास् थ्य से वाको  शुरुवात गरे का छौ ं । त्यसलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रम बनाएका पनि छौ ं ।

उपमहानगरलाई कस् तो  बनाउने  हो सपना दे ख्नुहुन्छ ?

अवश्य पनि । पहिलो  कुरा त घो राही उपमहानगरपालिकालाई स् मार्ट सिटी बनाउ“छांै  भने का छौ ंं । हरित नगर बनाउ“छांै  भने का छौ ं । कृषिलाई व्यवस् िथत गदैर्  आत्मनिर्भर नगर बनाउ“छांै  भने का छौ ं । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपो र्ट बनाउने  सपना दे खे का छौ ं । यी सबै  कामको  शुरुवात भइसके का छन् । घो राहीका धे रै  ठाउ“मा ड्याम निर्माण गनेर्  यो जना बनाएका छौ ं । कतिपय बनिसके का छन् । मर्मत गर्नुपनेर्  छ । कति नया“ बनाउनुपनेर् छ । यसै  आर्थिक वर्षमा धे रै  ड्याम बन्दै छन् । घो राही उपमहानगरपालिकाभित्र पानी संकलन र रिचार्जको  काम मात्रै  हो इन, यसलाई एउटा पर्यटकीय क्षे त्रको  रुपमा विकास गर्नका लागि ती ड्यामहरुको  विकास गरिने छ । बहुउद्दे श्यीयरुपमा माछापालन, खाने पानी सुचारु गनेर्  र सिंचाईको  व्यवस् था पनि हो स् भन्ने  उद्दे श्यले  ड्याम निर्माणको  काम हु“दै छ । घो राहीलाई व्यवस् िथत शहरका रुपमा विकास गर्न चाहे का छौ ं । हिजो  रो किएका बाटाहरु कालो पत्रे  हुन थाले का छन् । हुन त त्यति गति लिन सके को  छै न । तुलनात्मकरुपमा काम भएका छन् । यिनलाई छिटो  छरितो रुपमा निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गनेर्  काम भइरहे को  छ । कटुवाखो ला, गुजेर् खो लालगायतका पुल निर्माणको  काम शुरु भइसके को  अवस् था पनि छ । त्यस् तै  यहा“का मठमन्दिरहरुको  संरक्षणको  काम पनि शुरुवात भएका छन् । धारपानी मन्दिरको  गुरुयो जना र सवोर् दय पुस् तकालयको  गुरुयो जना बनाउने  भने का छौ ं । त्यस् तै  बाह्रकुने को  विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआर तयार गरी आगामी वर्ष ठूलो  यो जना सञ्चालन गनेर्  तयारी भइरहे को  छ ।
यस् तै  यस वर्ष स् वास् थ्य क्लिनिक निर्माणका लागि प्रक्रिया थाल्ने  तयारीमा छौ ं । स् वास् थ्यको  क्षे त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गनेर्  यो जना छ । शिक्षाको  क्षे त्रमा शिक्षक छनो ट कार्यविधि पास गरिसके का छौ ं । शै क्षिक गुणस् तर सुधार गर्नका लागि नीति निर्माण गरे र अघि बढ्ने  को सिस गरिरहे का छौ ं । त्यस् तै  कृषिमा पनि कार्यक्रम स् वीकृत भइसके का छन् । मान्छे हरुलाई लघुउद्यमतिर प्रो त्साहित गर्नका लागि तालिम दिने , युवाहरुलाई स् वरो जगार गराउने  कुरा र पर्यटकीय क्षे त्रको  विकासमा पनि हामी विशे ष जो ड दिएर अघि बढ्ने छांै  ।

विषयगत युनिट थपिएका छन् काम भएको  छ कि अलमल छ“दै छ ?

यतिबे ला कृषि, शिक्षा, स् वास् थ्य, घरे लु भे टे रे नरीलगायत कार्यालयबाट युनिटहरु उपमहानगरपालिकामा आइसके को  अवस् था छ । हाम्रो  मातहत आइसके का युनिटहरुलाई शाखा, महाशाखाको  रुपमा व्यस् िथतरुपले  सञ्चालन गर्नका लागि भवनको  व्यवस् था गरे र व्यवस् िथत गर्नतिर लागे का छौ ं ।

नगरबासीलाई के ही अनुरो ध गर्नु छ कि ?

हामीले  विभिन्न कामहरु अघि बढाएका छौ ं । उपमहानगरबासीहरुलाई आफ्नो  ठाउ“मा भइरहे का कामप्रति चासो  राखिदिन र काममा सहयो ग तथा खबरदारी गरिदिनका लागि मे रो  आग्रह छ । आउ“दा दिनहरुमा सबै को  सल्लाह सुझावका आधारमा अघि बढ्ने  प्रतिबद्धता जाहे र गर्न चाहन्छु ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top