Free songs
Home / सम्पादकीय / मौन अवधिको मर्म

मौन अवधिको मर्म

भो लि अर्थात मंसिर २१ गते  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदे शसभा सदस् यको  निर्वाचन हुँदै छ । ४५ जिल्लाका एक सय २८ निर्वाचन क्षे त्रमा हुने  यो  निर्वाचनमा सिंगो  मुलुकको  ध्यान खिचिएको  छ । त्यसो  त निर्वाचन भइसके का ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षे त्रको  ध्यान पनि यी चुनाव हुन बाँकी जिल्लातिरै  के न्द्रित छ । किनकि दो स्रो  चरणको  निर्वाचन भएपछि मात्र पहिलो  चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाको  पनि मतगणना शुरु हुने छ । दो स्रो  चरणको  निर्वाचन हुने  क्षे त्रमा मौ न अवधि शुरु भइसके को  छ । मौ न अवधि भन्नुको  अर्थ चुनावी प्रचारप्रसार बन्द हुनु हो  । उम्मे दवारी दर्तापछि दल र उम्मे दवारहरुले  झण्डै  एक महिना चुनाव प्रचार गर्छन् । चुनाव आउनुभन्दा ४८ घण्टा अघि प्रचारप्रसार रो के र मतदातालाई स् वच्छ वातावरणमा सो च्न दिने  समयलाई नै  मौ न अवधि भनिन्छ ।
मौ न अवधि शुरु भएपछि मतदानको  काम पूरा नभएसम्म कसै ले  कुनै  उम्मे दवारको  पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्ने  वा नगर्ने  उद्दे श्यले  सभा बो लाउन वा आयो जना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै  प्रकारले  प्रचारप्रसार गर्न गराउन निषे ध गरिएको  छ । कसै ले  आचारसंहिता उल्लंघन गरे  कसूर हे रे र एक वर्ष कै द, एक लाख रुपै याँ जरिवाना र उम्मे दवारले  उल्लंघन गरे  उम्मे दवारी रद्दसम्मका कारवाही हुनसक्ने सम्मको  कानु्नी व्यवस् था छ । पछिल्लो  समयमा सूचना प्रविधि प्रयो ग गरे र चुनाव प्रचार गनेर्  गरिएको  छ । मौ न अवधिमा यसरी पनि चुनाव प्रचार गर्न पाइ“दै न । एसएमएस, फे सबुक, भाइबरलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट प्रयो ग गरिने  सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइँदै न ।
चुनावमा मौ न अवधिको  व्यवस् था गर्नुको  अर्थ चुनावलाई निष्पक्ष बनाउनु हो  । दल र उम्मे दवारले  झण्डै  एक महिनाको  अवधिमा आफ्ना एजे ण्डा पे श गरिसके का हुन्छन् । अब मतदाताले  सबै का एजे ण्डा हे रे र, त्यो  पूरा गर्नसक्ने  उम्मे दवारको  अवस् था र आधार हे रे र मतदान गर्न सो च्नका लागि के ही समय चाहिन्छ । त्यही सो च्नका लागि मौ न अवधि छुट्याउने  गरिन्छ । तर विगतका चुनाव हे नेर्  हो  भने  यो  मौ न अवधिलाई विकृतरुपमा प्रयो ग गनेर्  गरे को  पाइएको  छ । यो  अवधिमा मतदातालाई प्रभावित गर्न आर्थिक चलखे ल गनेर्  ने पाली चुनावको  ठूलो  विकृति हो  । अझ मतदातालाई अपहे लित गरे र भो ज खुवाउने  र त्यसबाटै  मत आफ्नो  पक्षमा पानेर् जस् ता घृणित काम पनि चुनावमा हुने  गरे का छन् ।
यसबाट एकातिर एजे ण्डाभन्दा धन पै सा खर्च गरे र चुनाव जित्ने  गलत मान्यता स् थापित हुँदै  जान्छ भने  अकोर् तिर यसले  सिंगो  राजनीतिलाई नै  विकृति बनाउने  खतरा रहन्छ । त्यसै  पनि राजनीतिलाई हे नेर्  आम दृष्टिको ण राम्रो  छै न । त्यसमा अझ गलतढंगले  चुनाव जित्ने  स् िथति आयो  भने  राम्रो  हुँदै न । त्यसै ले  पनि निर्वाचन आचारसंहिताको  पूर्ण पालना गदैर्  चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्दछ । चुनावको  उत्कर्ष मानिएको  मौ न अवधिलाई साँच्चिकै  मौ न बनाएर यो  बे लामा मतदातालाई नै  निर्णायक भूमिकामा राख्ने  गरी दल र उम्मे दवारले  भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आम मतदाता सचे त हुनुपर्छ । त्यस् तै  नियमनकारी निकायलाई पनि प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top