Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / अब दाङको समृद्धिको नेतृत्व गर्छु

अब दाङको समृद्धिको नेतृत्व गर्छु

कृष्णबहादुर महरा
उपप्रधानमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार

चुनाव प्रचार उत्कर्षमा पुगे को  छ, तपाइ“को  क्षे त्रको  चुनावी माहो ल कस् तो  छ ?
२१ गते  हुने  निर्वाचन चरम उत्कर्षमा पुगे को  छ । आज सो मवार रातको  १२ बजे दे खि मौ न अवधि शुरु ह“ुदै छ । अहिले सम्म मै ले  मे रो  क्षे त्रका करीव एक सय चुनावी सभालाई सम्वो धन गरे ं । त्यहा“ जनताको  बाक्लो  उपस् िथति पाए“ । मलाई अनौ पचारिकरुपमा भे ट्न चाहने  र मतदानको  प्रतिबद्धता जनाउने को  संख्या पनि निकै  ठूलो  छ । बिहान ५ दे खि राति १० बजे सम्म यो  क्रम चल्ने  गरे को  छ । जनताको  उत्स् ााहले  मलाई सो चे अनुरुप नै  उत्साहित बनाएको  छ । मै ले  समुदाय, वस् ती र टो लमै  पुगे र पनि मतदाता भे टे को  छु । मतदाता निकै  उत्स् ााहित छन् ।
समग्रमा दाङको  अवस् था कस् तो  पाउनुभयो  ?
दङाली जनतामा निर्वाचनको  उत्साह निकै  बढे को  छ । जिल्लाभर नै  घरदै लो  अभियान, चुनावी सभा र कार्यकर्ता भे टघाट चलिरहे काले  समग्रमा दाङ जिल्ला निर्वाचनमय भएको  छ । जनताको  उत्साहले  हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको  छ । म प्राविधिकरुपमा एउटा निर्वाचन क्षे त्रको  उम्मे दवार भए पनि राजनीतिकरुपमा जिल्लाभरिकै  मतदाताले  मबाट धे रै  आशा गरे को  पाए“ । दाङबासी जनताले  मबाट धे रै  अपे क्षा गरे काले  मलाई पनि थप उत्साहित बनाएको  छ र दाङका लागि दे खिने  गरी धे रै  काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने  बो ध भएको  छ । निर्वाचनको  दृष्टिले  हे र्ने  हो  भने  पनि जिल्लामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने  अवस् था दे खिएको  छ । तुलसीपुरमा भएको  दुखद् घटनाले  मलाई दुखित बनाएको  छ, त्यसबाहे क अन्य कुनै  घटनाबिना नै  निर्वाचन सम्पन्न हो स् भन्ने  चाहन्छु । त्यसका लागि सुरक्षा निकायको  तदारुकता प्रशंनीय छ ।
यहा“ले  २०४८, ०६४ र ०७० मा तीनपटक चुनाव जित्नुभयो , विगत र अहिले को  चुनाव प्रचारमा के  भिन्नता रह्यो  ?
विगतका निर्वाचनहरु जनताको  अधिकार स् थापित गर्ने  सवालमा के न्द्रित थिए । उतिबे ला अधिकार प्राप्तिका एजे ण्डा नै  मुख्य थिए । संविधान जारी भइके पछि अब जनताका न्यूनतम अधिकार संस् थागत भएका छन् । त्यसै ले  अहिले को  निर्वाचन समृद्धि र विकासमा के न्द्रित छ  । अब राजनीतिक ‘डिबे ट’ सकिएका छन् र राजनीतिले  नया“ को र्स लिएको  छ । अर्काे  कुरा पहिले का चुनावको  प्रचारशै ली पनि फरक थियो  । अहिले  त्यो  पनि फे रिएको  छ । प्रचारका नाममा तडकभडक विस् तारै  कम हु“दै  गएका छन् । हामीले  लामो  लडाइ“ लडे र व्यवस् था परिवर्तन ग¥यौ ं, त्यसको  परिणाम पनि दे खिन थाले को  छ । धनपै सा नहुने हरु पनि चुनाव लड्ने  स् िथति बन्दै छ । यसलाई अझै  सुधारे र लै जानुपर्छ भन्ने मा हामी छौ ं ।
चुनाव प्रचारमा प्रत्ये क गाउ“–गाउ“, घर–घरमा पुग्नुभयो , खासमा जनताका समस् या के –कस् ता रहे छन् ?
दाङका समस् या थुप्रै  छन् । शुद्ध खाने पानी पुग्न सके को  छै न । कतै  बाटो  घाटो  नै  छै न । खे तीयो ग्य जमिनमा उत्पादकत्व घट्दै  गइरहे को  छ । सिंचाई अभाव बढ्दै छ  । तमाम समस् याहरु जीवितै  छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रो तबाट बनाउनुपनेर्  ठूला यो जना शुरु नै  भएका छै नन् । मसिनो  गरी के लाउने  हो  भने  मतदाताले  आफ्ना वरिपरिका धे रै  समस् या उठाउ“छन् तर समग्र निर्वाचन क्षे त्र र अझ जिल्लाका सबै  मतदाताले  समानरुपमा उठाउने  मुद्दा भने का प्रदे श राजधानी र समृद्धिको  हो  ।
बाहिर के ही मतदाताले  चुनाव जिते पछि महरा दाङमै  रहन्छन् रह“दै नन् भने र पनि प्रश्न गनेर्  गरे का छन्, यो  प्रश्न मतदाताले  कत्तिको  उठाए ?
यो  प्रश्न स् वाभाविकरुपले  उठे को  छ । मै ले  धे रै  ठाउ“मा राखि नै  सके ं, म अब दाङकै  से वामा समर्पित हुने छु । मलाई दाङबासीले  यति धे रै  माया गरे का छन्, यसको  गुण जीवनभर म दाङमै  बसे र तिनेर् छु । म तपाइ“को  पत्रिकामार्फत यो  पनि घो षणा गर्न चाहन्छु कि दाङको  समृद्धिको  ने तृत्व अब म गनेर् छु । दाङमा धे रै  सम्भावना छ तर यहा“को  विकास गनेर् , राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रो तमा पहु“च भएको  ने ता भएन भन्ने  दाङबासीको  गुनासो  दै निकजसो  सुन्ने  गरिएको  छ । अब म त्यसको  पूर्ति गनेर् छु । म जति बा“च्छु दाङकै  विकासमा समर्पित हुने छु । कतिपय आफ्नो  एजे ण्डा नभएका छुद्र व्यक्तिहरुले  मलाई दाङ र रो ल्पास“ग जो डे र प्रचार गनेर्  गरे को  पनि मै ले  सुने ं । म तपाइ“लाई एउटा पक्ष बताउ“, म यहा“ चुनाव लड्नुपर्छ भने र हाम्रो  पार्टी माओ वादी र गठबन्धन बनिसके पछि एमाले  ने ता कार्यकर्ताको  त जो ड थियो  नै , कांग्रे समा आस् था राख्ने  थुप्रै  व्यक्ति र सामाजिक क्षे त्रका ने ताहरु मलाई काठमाडौ ंमा महिनांै दे खि भे टे र तपाइ“ अब दाङबाटै  चुनाव लड्नुपर्छ र दाङलाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ भने र आग्रह गर्नुभएको  थियो  । नभन्दै  म आएपछि उहा“हरुको  ठूलो  सद्भाव पाएको  छु । अन्य विचार राख्ने  धे रै  साथीहरुले  समूह बनाएर र व्यक्तिगतरुपमा मे रो  छुट्टै  प्रचार पनि गरिराख्नुभएको  छ । यसलाई मै ले  दुई अर्थमा लिएको  छु । एउटा त दाङबासीले  यति धे रै  माया गर्नुको  पछाडि म दाङबासीस“गै  थिए“ र उहा“हरुले  त्यस् तो  महसुस गर्नुभएको  रहे छ भन्ने  लागे को  छ । त्यस् तै  मलाई अब दाङबासीले  टाढा जान दि“दै नन् भन्ने  सन्दे श पनि हो  । जहा“सम्म रो ल्पास“ग जो डे र गरिने  प्रचार छ । म रो ल्पामा जन्मिए“, दुईपटक रो ल्पाबाट चुनाव जिते ं र एकपटक दाङमा जिते ं । अहिले  दो स्रो पटक दाङमा चुनाव लड्दै छु । म उमे रले  साठी पुग्न थाले को  र दे शको  एक जिम्मे वार ने ता हु“, मै ले  कहिल्यै  छलढा“टको  राजनीति गरे न र भो टका लागि जे  पनि गनेर्  मे रो  प्रवृत्ति हो इन । त्यसै ले  म अब दाङको  समृद्धिमा समर्पित भएको  घो षणा गरिसके पछि मलाई टाढा धके ल्न खो ज्नुको  कुनै  औ चित्य छै न । जहा“सम्म मलाई माया गनेर्  साथीहरुले  उठाएको  चिन्ताको  विषय छ, यसमा पनि निकै  गम्भीर छु र त्यो  व्यवहारबाटै  दे खाउने  छु ।
चुनाव प्रचारका लागि अन्य दलसम्बद्ध मतदाताको  प्रतिक्रिया कस् तो  पाउनुभयो  ?
के ही त माथि पनि भने ं, धे रै  राम्रो  पाएको  छु । कतिपय साथीले  मलाई सो ध्छन्– तपाइ“ भाषण गर्दा प्रतिस् पर्धी दल र उम्मे दवारको  किन बिरो ध गर्नुहुन्न ? एक त यो  मे रो  प्रवृत्ति हो इन, दो स्रो  कुरा तपाइ“को  प्रश्नस“ग पनि सम्बन्धित छ । मलाई अन्य दलका ने ता कार्यकर्ताले  समे त ठूलो  आशा गरे काले  र उनीहरु समे त मतदानका लागि तयार भइसके काले  म त साझा उम्मे दवारजस् तो  भइसके ं । खासगरी परिवर्तन रुचाउने , मे रो  राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहु“चको  उपयो ग गरे र दाङको  समृद्धि गर्न चाहने  र दाङलाई प्रदे श राजधानी चाहने  सबै  विचार र दलस“ग आस् था राख्ने  साथीहरुको  मलाई समर्थन छ ।
तपाइ“ले  दाङमा जित्ने  आधार के –के  हुन् ?
जित्ने  आधारहरु पनि थुप्रै  छन् । पहिलो  कुरा त मप्रति विश्वास गनेर् हरुको  संख्या निकै  ठूलो  छ, यही मे रो  जित्ने  आधार हो  । म ०६४ सालको  निर्वाचन दाङबाटै  लडे को  हु“ । म दाङबासीको  से वा र विकासका लागि निरन्तर लागे को  छु । तपाइ“ले  पछिल्ला के ही काम हे र्नुभयो  भने  पनि मे रो  अनुरो ध अस् वीकार गनेर्  कम छन् । दाङ प्रादे शिक राजधानी मे रो  सपना हो  । यसका लागि मै ले  सबै  दलका शीर्ष ने ताहरुलाई सहमत गराइसके को  छु, राजधानी घो षणा मात्र हुन बा“की छ । त्यस् तै  मै ले  सपनाकै  रुपमा लिएर अघि बढाएको  राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधे यक पारित गरे र स् थापनाको  तयारीमा छ । म अर्थमन्त्री भएको  बे ला दाङमा पा“च अर्ब बढी बजे ट राख्न सफल भए“ । त्यतिबे ला दाङको  सडकमा ७७ करो ड मात्र बजे ट रहे छ, त्यसलाई झण्डै  पौ ने  तीन अर्बमा पु¥याए“ । मै ले  के  गरे ं भन्ने  मै ले  आफै  भन्ने  भन्दा पनि दाङबासीले  नै  बढी थाहा पाएका छन् । यी प्रायः काम म यहा“को  जनप्रतिनिधि नभएको  बे ला गरे का काम हुन् । अब यहींको  जनप्रतिनिधि भएपछि महराले  यो भन्दा बढी नै  गर्छ भन्ने मा दाङबासी ढुक्क छन्, यही नै  मे रो  जीतको  आधार हो  ।
चुनाव जित्नुभयो  गनेर्  कामको  के ही सूची बनाउनुभएको  छ ?
मै ले  प्रतिबद्धतापत्रमा विस् तृतरुपमा उल्ले ख गरे को  छु । सबै भन्दा पहिले  हामी एउटा विज्ञहरुको  टीम बनाउने  छौ ं । त्यसले  बिषयगत यो जना बनाउने  छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका यो जना बनाएर हामी अघि बढ्ने छौ ं । दाङको  समृद्धिका लागि मै ले  तीनवटा कुरामा ध्यान के न्द्रित गनेर्  सो च बनाएको  छु । भूमिको  उचित ब्यवस् थापन गरी सिंचाईको  प्रबन्ध गरे र कृषि क्षे त्रमा आकर्षण बढाउने  मात्र हो इन, दाङ कृषि क्षे त्रलाई दे शकै  कूल ग्राहस् थ उत्पादनमा यो गदान पु¥याउने  गरी अघि बढाउने  मे रो  यो जना छ । दे शकै  आर्थिक समृद्धिको  महत्वपूर्ण जिल्ला दाङ बनाउने  मे रो  यो जना छ । सिंचाई र खाने पानी सुविधा दाङको  ठूलो  समस् याको  रुपमा दे खिन थाले को  छ । अल्पकालीनरुपमा खो लामा हाइड्याम तथा दीर्घकालीनरुपमा डाइभर्सनबाट दाङमा पानीको  आपूर्ति गनेर्  यो जना बनाइने  छ । त्यस् तै  यातायात सञ्जाल यहा“को  दो स्रो  महत्वपूर्ण काम हो  । को इलाबास–लमही–घो राही–शहीदमार्ग–डो ल्पा सडकलाई पूर्णता दिएर भारतदे खि चीन जो ड्ने  र दाङलाई त्रिदे शीय ट्राञ्जिटप्वाइन्ट बनाउने  हाम्रो  यो जना अघि बढिसके को  छ । त्यस् तै  घो राही–मुर्कुटी–प्युठान–अर्घाखा“ची–पाल्पा–पो खरा सडक निर्माण गरे र प्रदे शका सबै  जिल्लाको  पहु“च प्रदे श राजधानीमा विस् तार गनेर्  र चार नं. प्रदे श र पा“च नं. प्रदे शको  राजधानीस“ग कने क्टिीभिटी विस् तार गनेर्  यो जना छ । त्यस् तै  तुलसीपुर–सुखेर् त–जुम्ला सडकलाई पूर्णता दिएर ६ नं. प्रदे शस“ग जो ड्ने  यो जना छ । हामीले  अब रे लको  पनि सपना दे ख्न थाले का छौ ं । के रुङबाट लुम्बिनीसम्म रे ल आउने  नै  भयो , यसलाई दाङ हु“दै  महे न्द्रनगर र दाङ हु“दै  रारा जो डे र के रुङबाट आएको  रे ल रारा हु“दै  पुनः चीनतिर जाने  अवस् था सिर्जना गर्न सकियो  भने  दाङको  कायापलट हुने छ । यद्यपि यो  दीर्घकालीन यो जना हो , अहिले  नै  शुरु नहुनसक्छ । यसबाट दाङलाई पश्चिम ने पालको  पर्यटनको  हब पनि बनाउन सकिन्छ । ते स्रो  कुरा अब भौ तिक विकासस“गै  जनताको  आर्थिक सामाजिक अवस् था सुधार गर्नुपर्छ । त्यसै का लागि हामीले  समाजवादी राज्यसत्ताको  कुरा गरे का छौ ं । शिक्षा, स् वास् थ्यलगायतका क्षे त्रमा सबै  वर्गका जनताको  पहु‘“च विस् तार गनेर् , उत्पादन बढाएर रो जगारका अवसर सिर्जना गनेर् , असक्तहरुको  सामाजिक सुरक्षामा राज्यको  दायित्व बढाएर लै जाने  बिषयमा हामी अब यो जनाबद्धरुपमा नै  अघि बढ्ने छौ ं । समग्रमा दाङलाई प्रदे शको  राजधानी बनाउने  र राजधानी भन्नलायक कसरी बनाउने  भन्ने  नै  मे रो  यो जनाबद्ध अभियान हुने छ ।
अन्त्यमा एउटा राजनीतिक प्रसंग । पुरानो  समीकरण तो डे र नया“ समीकरणमा जानुभयो  । तपाइ“हरुले  नया“ समीकरण बनाएर पनि परिवर्तनका अनुभूति दिनसक्ने  आधार के  ?
हाम्रो  समीकरण मात्र हो इन, पार्टी एकताकै  तयारीमा छौ ं । हामीले  साझा घो षणापत्र बनाएर चुनाव लडे का छौ ं । चुनावपछि सरकार बनाउ‘छौ ं र लगत्तै  पार्टी एकता गछौर् ं । त्यसकारण पहिलो  कुरा त, यो  समीकरण फे रिएको  मात्र हो इन, पूरै  राजनीति नै  फे रिएको  हो  । अकोर्  कुरा, हामी यही संविधानबाटै  धे रै  परिवर्तनको  अनुभूति गराउनसक्छौ ं । यो  संविधानले  प्रस् तावनामा मात्र समाजवाद भने को  छै न, धारा उपधारामा समे त त्यसको  मर्मबो ध हुने  गरी ब्यवस् था गरे को  छ । अधिकारको  सवालमा यो  निकै  अब्बल छ । यही संविधान मात्र लागु गर्न सकियो  भने  पनि जनताको  अवस् था पूरै  नयॉ ठाउ‘मा पुग्ने छ । त्यसका लागि हामी यो  संविधानको  रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौ ं । यसका लागि पनि वाम गठबन्धनले  जित्नै पर्छ । जसलाई यो  संविधान मन परे को  छै न, जनताको  संघर्षको  बे लामा लतारिएर यहॉसम्म आएका छन्, उनीहरुबाट संविधानको  रक्षा र कार्यान्वयन सम्भव छै न । तपाइ‘ले  संके त गर्न खो जे को  जस् तो  कतिपय सवाल छुटे का छन् र अपुग पनि छन् । त्यसलाई पनि हामी सच्याएर अघि बढ्ने  छौ ं । ने पालमा कुन प्रणाली अत्यधिक जनताको  पक्षमा हुन्छ, त्यसका लागि अघि बढ्न हामी तयार छौ ं । संविधानले  प्रष्ट व्याख्या गरे को  समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको  विकास हाम्रो  मूल लक्ष्य हो  । हाम्रो  अबको  राजनीतिक कार्यदिशा बने को  संविधान कार्यान्वयन र त्यसबाटै  मुलुक समृद्धि हो   ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top