Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / संविधान कार्यान्वयन र  समृद्धिको  लक्ष्य

संविधान कार्यान्वयन र  समृद्धिको  लक्ष्य

जानकीलाल बस्नेत
दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं.१ (२) प्रदे श सभा सदस् य पदका उम्मे दवार 

मंसिर २१ गते  प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको  निर्वाचन ह“ुदै छ । उम्मे दवारहरु मंसिर २१ गते  प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको  निर्वाचन ह“ुदै छ । उम्मे दवारहरु आफ्नो  पक्षमा भो ट तान्न प्रचार प्रसारमा ब्यस् त छन् । दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ (२) मा ने पाली कांग्रे सको  तर्फवाट प्रदे श सभा सदस् यमा जानकीलाल बस् ने त उम्मे दवार हुनुहुन्छ । संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रको समृद्धि आफ्नो  मुख्य लक्ष्य रहे को  बताउनुभएको  छ । चुनाव लक्षित गरे र युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले  उहा“स“ग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

चुनावी तयारी कसरी भइरहे को  छ ?
निर्वाचन मतदातास“गको  सामिप्यता कस् ने  महान पर्व जस् तै  पनि हो  । मतदाताहरुले  यो  बे ला उम्मे दवारहरुलाई आशीर्वादस“गै  गुनासा, तिक्तता, सुझाव र मनमा लागे का हरे क कुराहरु खो ल्ने  अवसरका रुपमा पनि लिनुहुन्छ । यसर्थ हरे क मतदातास“गको  सामिप्यता उम्मे दवारका लागि निकै  अपरिहार्य रहन्छ । म पनि क्षे त्र नंं. १ प्रदे शसभा २ को  सदस् य उम्मे दवारको  है सियतले  अहिले  गाउ“का कुनादे खि शहरसम्मकै  मतदाताहरुस“ग आत्मीयताको  साइनो  गा“सिरहे को  छु । उहा“हरुको  आशीर्वादस“गै  उहा“हरुका सुझाव, गुनासा सुने र दे उखुरी क्षे त्रको  समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने  चिन्तन र यो जना बुन्ने  अवसर पनि मलाई मिलिरहे को  छ । मतदाताहरुस“गको  भे टघाट नै  अहिले को  मे रो  पहिलो  प्राथमिकता बने को  छ । उहा“हरुको  घरघरमै  पुग्ने  को सिस गरे को  छु । घरमा नभे टिएकाहरुलाई पनि उहा“हरु कुन ठाउ“मा हुनुहुन्छ ? त्यो  स् थान पत्ता लगाएर भे ट गरे को  छु । चुनाव जीत हारको  प्रतिस् पर्धा पक्कै  हो  । तर यसलाई जीत हारको  रुपमा मात्रै  नभई मतदाताहरुस“गको  सामिप्यता गा“स् ने  गतिलो  अवसरका रुपमा पनि मै ले  लिएको  छु । ने पाली कांग्रे सको  विजयका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने  विषयमा पार्टीका जिम्मे वार साथीहरुस“गको  छलफल, बहस निरन्तर चलिरहे को  छ ।
के  छ मतदाताको  अपे क्षा ?
मतदाताहरु आफ्नो  दै निकीस“गै  गाउ“ समाज परिवर्तनको  अपे क्षामा रहे का हुन्छन् । राजनीतिक दलहरु उनै  जनताका प्रतिनिधि रहने  भएकाले  दलहरुप्रति विकासको  अपे क्षा निकै  ठूलो  रहन्छ । यो  ध्रुवसत्य कुरा हो  । बे ला–बे लामा हुने  यस् ता निर्वाचन मतदाताहरुका लागि परिवर्तनको  बाहकका रुपमा आउने  गर्दछन् । मै ले  भन्न खो जे को  मतदाताहरुले  चुनावलाई परिवर्तनको  बलियो  आधारका रुपमा लिने  गर्नुहुन्छ । यो  स् वाभाविक पनि हो  । आफ्नो  मतले  चुनिने  जनप्रतिनिधिहरु उपल्लो  तहमा पुगे पछि स् थानीय तहमा बिकास दिलाउनु ती जनप्रतिनिधिको  दायित्व मात्रै  है न, धर्म हो  भन्ने  म ठान्छु । परिवर्तनको  अपे क्षामा रहने  मतदाताहरुले  यो  निर्वाचनलाई पनि त्यसै  रुपमा हे र्नु भएको  छ । लामो  समयदे खि अस् िथर विकास निर्माणले  गति लिने  विश्वास आममतदाताहरुमा छ । कुलो  पानीको  विषयदे खि ठूला–ठूला सडक, सिंचाई, विद्युत लगायत दीर्घकालीन यो जनाहरुको  माग मतदाताहरुबाट भइरहे को  छ । यसले  के  पनि दे खाउ“छ भने  सशस् त्र द्वन्द्व गुजारे र शान्ति प्रक्रियामा आएको  हाम्रो  गाउ“समाज अहिले  पनि सानै  विकासबाट पनि बौ रिन सके को  छै न । यसर्थ सामान्य विकासे  यो जनादे खि ठूला आयो जनाहरुको  अपे क्षा यो  चुनावले  मतदाताहरुलाई गराइदिएको  छ ।
यहा“को  उम्मे दवारी के  का लागि ?
मुख्यतयाः ने पालमा जारी भएको  संविधानको  कार्यान्वयको  महत्वपूर्ण घडीमा हामी छौ ं । यसै को  कार्यान्वयनको  चरणअन्तर्गत नै  आसन्न प्रदे श र प्रतिनिधि सभा सदस् यको  निर्वाचन हुन लागे को  हो  । संविधानले  गरे का व्यवस् थाहरुको  अनुभूत जनतालाई गराउनु मे रो  उम्मे दवारीको  पहिलो  प्राथमिकता हो  । यानिकी संविधान कार्यान्वयन नै  मे रो  उम्मे दवारीको  पहिलो  उद्दे श्य हो  । म क्षे त्र नं. १ प्रदे श सभा २ को  ने पाली कांग्रे सको  उम्मे दवार । मे रो  चुनावी क्षे त्र बजारदे खि दूरदराजका नाका क्षे त्रहरु तथा पहाडी विकट क्षे त्रहरुलाई जो डे को  क्षे त्र पर्दछ । म मे रो  चुनावी क्षे त्रका हरे क गाउ“–गाउ“मा पुगे को  छु । र त्यहा“का मतदाताहरुको  साक्षात्कारमा मै ले  के  पाएको  छु भन्दा ‘समृद्धि’ प्रमुख कुरा हो  । मे रो  उम्मे दवारीबाट मतदाताहरुले  राखे को  अपे क्षा पनि यही हो  । शिक्षा, स् वास् थ्य, पानी, सडक, विद्युतजस् ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति अभावमा नागरिकहरुले  सास् तीपूर्ण जीवन भो गिरहे को  मै ले  पाएको  छु । त्यहा“ समृद्धि चाहिएको  छ । कम्तिमा घरको  आ“गनमा पिउने  पानी त पुगो स् । ज्वरो  आउ“दा सामान्य सिटामो ल खान त पाइयो स् । के  यस् ता नागरिकहरुलाई यस् ता आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सकिदै न ? के  राजनीतिक दलका उम्मे दवारहरुलाई पटक–पटक आफ्नो  भो ट दिएर जिताएका उनै  मतदाताहरुले  सदै ब यस् तो  सास् ती भो गिरहनु पनेर्  ? उनीहरुलाई विकासको  अनुभूति पनि गराउन सकिदै न ? अवश्य सम्भव छ । मै ले  यो  अठो ट लिएको  छु कि यस् ता दूरदराजका नागरिकहरुलाई विकासको  अनुभूति गराएर त्यहा“का नागरिकहरुले  समृद्धिको  अनुभूति गर्न सकून् । मुख्यतः दे उखुरी क्षे त्रमा वषेर् नि बाढी आतंकको  सास् तीबाट दे उखुरीबासीहरुलाई जो गाउनुपनेर्  दायित्व मे रो  रहने छ । यसका लागि राप्ती नदीको  दुबै  तर्फको  तटबन्धको  यो जना बन्ने  छ । ने पाल भारत सीमा क्षे त्रमा पिउने े  पानीको  अभाव, सडक, सञ्चारको  अभाव, शिक्षालगायतका दै निक जीवनयापनका तमाम समस् याहरु चाङ लागे र बसे का छन् । नाका क्षे त्रलाई सडकस“ग जो ड्ने  पहिलो  यो जनासहित समग्र नाकालाई समृद्ध बनाउने  मे रो  अकोर्  महत्वपूर्ण यो जना छ । रामपुरको  पहाडी क्षे त्रमा सडक स् तरो न्नतिस“गै  पिउने  पानीको  समस् या हल गर्नु छ । दे उखुरी क्षे त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपो र्ट निर्माणस“गै  पर्यटकीय क्षे त्रको  विकास मे रो  अकोर्  चुनावी एजे ण्डा हो  । दे उखुरीमा वर्षे नि सर्पको  टो काइबाट अकालमा ज्यान गुमाउने को  संख्या बढी छ । सुविधासम्पन्न अस् पतालस“गै  सर्पदंशको  उपचार के न्द्र खो ल्ने  अर्काे  एजे ण्डा छ । यीलगायत मे रो  चुनावी क्षे त्रका हरे क मतदाताहरुले  म समक्ष राखे का अपे क्षाका विषयहरुलाई मे रो  चुनावी मूल मुद्दा बनाएर मै दानमा हो मिएको  छु ।
चुनाव जित्ने  आधार के  ?
मै ले  मे रो  राजनीतिक यात्राका क्रममा के  गरे ं के  गरिन“ ? यो  इतिहास बुझ्ने  आम मतदाताहरु हुनुहुन्छ । यसर्थ मै ले  यसो  गरे ं उसो  गरे ं भने र भन्नुलाई सान्दर्भिक ठान्दै न म । तर म यति मात्रै  के  भन्न सक्छु भने  कुनै  पनि पदीय जिम्मे वारीमा नरहे र पनि दलका ने ताहरुले  विकास ल्याउन सक्दा रहे छन् भन्ने  नागरिकहरुमा मे रो  विश्वास छ जस् तो  मलाई लाग्छ । यहा“लाई थाहै  छ, मे रो  राजनीतिक कालखण्डभरि कुनै  पनि महत्वपूर्ण जिम्मे वारीमा रहिन । तथापि मै ले  विकासको  अनुभूति गराएको  मतदाताहरुले  बुझे को  जस् तो  मलाई लाग्छ । हो  त्यही विश्वास मे रो  विजयको  प्रमुख आधार बन्ने छ । मतदाताहरुले  विकास चाहे को  अवस् था छ । विकासमा प्रयत्नशील रहने  जनप्रतिनिधिको  आवश्यकता गाउ“ समाजमा खड्किएको  छ । मे रो  चिन्तन र क्रियाशीलता पनि त्यसै का लागि रह“दै  आएकाले  पनि मप्रति कायम विश्वासले  मलाई जिताउने  छ ।
सजिलो  छ त वाम गठवन्धनलाई चिर्न ?
दलीय गठबन्धन एउटा कुरा हो  । तर मतदाताहरुको  अपे क्षा फरक विषय हो  । मतदाताहरुले  वाम गठवन्धन हो ओ स् भने र कहिल्यै  कतै  भने को  सुन्नु भयो  ? उनीहरुले  जहिल्यै  एउटै  कुराको  आवाज निकाले  त्यो  हो  ‘विकास’ । विकासको  अपे क्षामा रहे का जनताको  सम्बन्ध वाम गठवन्धनस“ग कुनै  छै न । यो  गठबन्धन त दलीय आस् थाले  प्रे रित कार्यकर्ताहरुको  गठबन्धन हो  । सर्वसाधारण नागरिकहरुको  गठबन्धन है न नि । यसर्थ मतदाताहरुलाई कसको  गठबन्धन कति बलियो  ? यसमा फिटिक्कै  चासो  छै न । यसर्थ मै ले  के  भन्छु भने  जनताको  मन जित्ने  गठबन्धनले  है न, विश्वासले  हो  । त्यो  विश्वास कसले  कायम गरे को  छ ? मतदाताहरुले  यसका आधारमा मतदान गनेर् छन् । अकोर्  कुरा के  पनि हो  भने  अरु बे ला जनताको  सामिप्यतामा बस् नै  नचाहने  अनि चुनाव आएपछि यो  वा त्यो  नाममा मतदाताको  मन जित्न खो जे र विश्वास जित्ने  कुरै  हु“दै न । किनकि मतदाताहरु धे रै  सचे त छन् । विकसित राजनीतिक चे तनाले  उनीहरुलाई के  सही र के  गलत
छुट्याउन सक्ने  बलबुता प्रदान गरिसके को  छ । त्यसै ले  विगतको  इतिहासलाई हे रे र मतदाताहरुले  सही र गलत मूल्यांकन गर्छन् । चुनावको  मुखै मा हात जो ड्दै मा चुनाव जित्ने  दिनहरु अब पक्कै  छै नन् ।
कांग्रे सभित्रको  ‘विमति’ अकोर्  पनि चुनौ ती छ नि ?
के  कांग्रे सका जिम्मे वार ने ताहरुले  कांग्रे सलाई नै  हराउन सक्छन् ? तपाइ“ले  भन्न खो जे को  यही हो  ? यो  कदापि हो इन । ने पाली कांग्रे सभित्र मात्रै  है न, वै चारिक भिन्नता हरे क पार्टीहरुमा छन् । हरे क पार्टीभित्र रहनु यो  वै चारिक भिन्नता नै  लो कतान्त्रिक संस् कार, पद्धति हो  । ने पाली कांग्रे सभित्र यो  चुनावी हार, जीतको  खे ल बन्न सक्दै न । न त हि“जो  बने को  थियो  न भो लि बन्ला । स् वाभाविकै रुपमा ठूलो  पार्टी ने पाली कांग्रे सभित्र एक से  एक ने ताहरु हुनुहुन्छ । उहा“हरुका आ–आफ्नै  इच्छा आकांक्षा हुन्छन् । टिकट वितरणमा सबै को  चासो  भयो  । हुनु पनि पर्छ । तर टिकट नपाएपछि पार्टीकै  उम्मे दवारलाई कांग्रे सीहरुले  नै  हराउ“छन् भन्ने  भ्रम फै लाइएको  छ । यो  कदापि सत्य है न । कुनै  पनि कांग्रे सीले  कुनै  पनि चुनावमा यो  अन्तर्घाती ब्यवहार गरे को  छै न । आसन्न निर्वाचनमा पनि यहा“ले  भने जस् तो  एकले  अकोर् लाई घात गनेर्  नियति कांग्रे सभित्र हुने छै न । किनकि सबै  ने ताहरुमा ‘कांग्रे सको  विजय’को  एक मात्रै  लक्ष बने को  छ । उहा“हरु सबै  कांग्रे सलाई जिताउनका लागि ज्यान दिएर लाग्नुभएको  छ । अकोर्  कुरा वाम गठवन्धनको  नाममा जुन खालको  भ्रम फिजाइएको  छ यसले  पनि कांग्रे सको  मजबुती झनै  कसिलो  बनाइदिएको  छ । यो  कसिलो  एकताले  मात्रै  पनि ने पाली कांग्रे सले  विजय माला पहिरिने छ । म ढुक्क छु ।
अन्त्यमा के  भन्नुहुन्छ ?
संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको  लक्ष बो के र म क्षे त्र नं. १ को  प्रदे श सभा २ मा प्रदे श सभा सदस् यका लागि ने पाली कांग्रे सका तर्फबाट उम्मे दवार बने को  छु । यसर्थ मलाई यो  निर्वाचनबाट अत्यधिक मत दिएर आम मतदाताहरुले  विजय गराइदिनुस् पहिलो  मे रो  आग्रह, अनुरो ध यही हो  । संविधान कार्यान्वयको  यो  महत्वपूर्ण चरणमा अहं भूमिका निर्वाह गदैर्  विकास र समृद्धि दिलाउने  मे रो  मिशनलाई निरन्तरता दिइनै  रहने छु । पदीय जिम्मे वारीमा नरह“दा मै ले  अ“गाले को  यो  मिशनलाई पदीय जिम्मे वारीमा पु¥याएर अझ बढी रफ्तार दिने  बाध्यता मलाई पारिदिनुस्, मतदाताहरुस“ग मे रो  अनुरो ध छ । हिजो  पनि म आमनागरिक स“गस“गै  थिए“, आज पनि छु र भो लि झनै  नजिक बन्ने  मे रो  प्रण छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top