Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / मैले  जिते ं भने  आउने  तलव, भत्ता विकासमा लगाउनेछु

मैले  जिते ं भने  आउने  तलव, भत्ता विकासमा लगाउनेछु

कपिलदेव खनाल
दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सदस् यकँ उम्मे दवार 

यही मंसिर २१ गते  दो स्रो  चरणको  प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको  निर्वाचन ह“ुदै छ । निर्वाचनको  मिति नजिकिएपछि चुनावी प्रचार तीब्र भइरहे को  छ । दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सदस् यको  निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमो र्चाको  तर्फवाट कपिलदे व खनाल चुनावी मै दानमा यही मंसिर २१ गते  दो स्रो  चरणको  प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको  निर्वाचन ह“ुदै छ । निर्वाचनको  मिति नजिकिएपछि चुनावी प्रचार तीब्र भइरहे को  छ । दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सदस् यको  निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमो र्चाको  तर्फवाट कपिलदे व खनाल चुनावी मै दानमा हुनुहुन्छ । शिक्षण पे शावाट रिटायर्ड हुनुभएका खनालले  निर्वाचन जिते पछि आफूले  पाउने  तलव भत्तासमे त नलिने  र त्यो  रकम विकासमा खर्च गर्ने  घो षणा गर्नुभएको  छ । निर्वाचनलाई के न्द्रित गरे र युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

चुनावी प्रचार कसरी भइरहे को  छ ?
चुनावी अभियान प्रत्ये क गाउ“, टो ल वस् तीमा घरदै लो , को णसभालगायका कार्यक्रम गरे र के न्द्रित गरे का छौ ं । मतदाताको  घरदै लो मा पुगे र चुनावी एजे ण्डा र राष्ट्रिय जनमो र्चाले  उठाएका एजे ण्डाहरुका बारे मा जानकारी गराउने  काम भइरहे को  छ । सबै को  घरदै लो मा पुग्ने  को सिसमा छु । यो  बे लामा पनि जनताको  घरदै लो मा नपुग्दा जनगुनासो  आउने  भएकाले  सकभर सबै का घरमा पुग्ने  यो जनामा छु ।
जनताको  उत्साह कस् तो  पाउनुभएको  छ ?
मै ले  आफ्नो  व्यक्तिगत अनुभवमा विचार गर्दा आजसम्म हामीले  चुनाव दियौ ं । धे रै  मानिस अगाडि बढे  । निर्वाचित पनि भए । सरकार पनि बन्यो  । तर जनता सन्तुष्ट भएको  मै ले  पाइन । जनगुनासो  के  रह्यो  भन्दा हामीले  चुनाव त दियौ ं, सरकार पनि गठन भयो  । तर जनताले  सो चे को  अपे क्षा, राष्ट्रले  चाहे को  अपे क्षा पूरा नभएको , अझ यो  राष्ट्र अलि कमजो र हो  कि, यो  दे शका जनतामा निराशा छाइरहे को  मै ले  पाइरहे को  छु  ।
जनतामा निराशा छाएको  कुरा गर्नुभयो  । त्यसको  कारण चाहि“ के  रहे छ ?
यो  दे शका जर्जर समस् याहरु समाधान नभएको , चुनावअघि घरदै लो  गाउ“घरमा आएर दिएको  आश्वासन पूरा नभएको  ह“ुदा जनतामा निराशा छाएको  छ । सामान्य विकास पनि गाउ“घरमा बाटो घाटो  रो डहरुको  ब्यवस् था, सामान्य अस् पतालको  समे त व्यवस् था नभएको , यो  दे उखुरी क्षे त्रमा तीन लाख जनसंख्या हु“दाह“ुदै  पनि हामीले  सामान्य उपचारको  लागि बुटवल, ने पालगञ्ज, काठमाडौ ं दौ डनुपर्ने  अवस् था छ । राजनीतिक परिवर्तन भयो  । दे शमा गणतन्त्र आयो  । तर त्यसको  अनुभूति जनताले  गर्न नपाएको  हु“दा गुनासो  बढे र गएको  मै ले  पाएको  छु ।
तपाइ“ले  जनतामाझ के  एजे ण्डा राखिरहनु भएको  छ ?
प्रतिबद्धता राखिरह“दा हाम्रो  पार्टी बहुमत प्राप्त गरी सरकारमा नगएको  अवस् था एउटा हो  । अर्काे  कुरा के  छ भने  यो  दे शमा जति सक्छौ ं त्यति विकास गछौर् ं भने र आफ्ना प्रतिबद्धता राखिरहे का छौ ं । हामीले  धे रै  कुराहरु, धे रै  सपनाहरु बा“ड्ने  गरे का छै नौ ं । ती सपनाहरु बा“डे र भो लिका दिनमा फे रि उस् तै  के ही गर्नु भएन, सपना त धे रै  दिनुभयो  भन्ने  आरो प जनताबाट नआओ स् भन्ने  कुरामा सचे त हु“दै  मुख्य गरी यो  दे उखुरीको  समग्र विकासको  लागि यो जनाहरु अघि सारे को  छु । त्यही एजे ण्डा मतदातामाझ लगे को  छु । पहिलो  एजे ण्डा दे उखुरीमा एउटा मे डिकल कले ज
अथवा सुविधासम्पन्न अस् पताल हुनुपर्छ । सामान्य किसानका छो राछो रीले  पनि उपचार गर्न पाउनुपर्छ । अर्काे  कुरा यहा“ प्राविधिक शिक्षालयको  आवश्यकता छ । प्राविधिक उच्च शिक्षालय यहा“ नहु“दा तीन लाख जनताका छो राछो री पढ्नको  लागि अन्यत्र जानुपर्ने  बाध्यता छ । हाम्रो  उर्वरभूमि भएको  दे उखुरी, प्राकृतिक स्रो त साधनमा धनी भएको  हाम्रो  दे उखुरी, कृषकहरु बसे को  यस दे उखुरी क्षे त्रमा मल, बीउ, कृषि औ जार, सिंचाईको  सुविधा पु¥याउन हाम्रो  तर्फबाट प्रयत्न गछौर् ं भने र जनतासमक्ष गएका छौ ं । आएको  बजे टलाई सदुपयो ग गर्ने  कार्यमा जनताको  सहभागी बढाउन जरुरी छ ।
दे शमा बजे ट रहे छ, सम्पत्ति रहे छ भन्ने  कुरा हामीले  वुझे का छौ ं । दे शको  बजे टलाई सदुपयो ग ग¥यौ ं भने  पनि दे शको  मुहार परिवर्तन हुन्छ भन्ने  विश्वास राखे का छौ ं । दे शमा बढे को  विकृति, विसंगतिको  कुराहरु रो क्न सक्ने  हामीले  अर्काे  विश्वास राखे का छौ ं । यो  दे शलाई सद्भाव दिनुपर्छ । यो  दे शका जात, जाति भाषाभाषीको  बीचमा सद्भाव दिनुपर्छ । विकासमा लाग्नुपर्छ । ने ताको  आश्वासनले  मात्रै  के ही हु“दै न, हामी सबै  संलग्न हुनुपर्छ, जनसहभागिता हुनुपर्छ । त्यसकारण ने पाली जनतालाई प्रतिफल दिन सक्छौ ं ।
चुनावी प्रतिस् पर्धामा तपाई नया“ अनुहारको  रुपमा हुनुहुन्छ । कसरी राजनीतिमा प्रवे श गर्नुभयो  ?
मे रो  जन्म प्युठान जिल्लाको  साविक वांगे मरो ठ–७ सौ तामारे मा भएको  हो  । विकट क्षे त्रमा जन्म भएको  थियो  । निकै  दुःख गरे र यहा“सम्म आउन सफल भएको  छु । ३३ वर्ष दुर्गम जिल्लामा बसे र शिक्षण पे शा गरे को  हु“ । मलाई यो  घुस, भ्रष्टाचार भन्ने  कुरा पनि थाहा छै न । विद्यालयमा नितान्त सरकारले  दिएको  तलव खाएर बसे को  मान्छे  हु“ । जनताले  तिरे को  करलाई दुरुपयो ग नगरौ ं भन्ने  मे रो  दृढ विश्वास छ । जनतामा विश्वास जगाउने  अभियानमा छु । म राजनीतिमा २०३६ सालदे खि प्रवे श गरे को  हु“ । विद्यार्थीकालमा अने रास् ववियु छै ठौ ंमा प्रवे श गरे को  हु“ । सरहरुले  कलास दिनुभयो  श्रमको  मूल्यबाट । म त्यस क्लासबाट अत्यन्त प्रभावित भए“ । हामीले  शो षित पीडित पक्षको  मुक्तिको  लागि वर्गीय राजनीति गर्नुपर्छ । हामीले  दबिएका मान्छे हरुको  उठान गर्नुपर्छ भन्ने  चे तनाको  विकास राजनीतिबाट भएको  हो  । तल्लो स् तरको  मान्छे , दुःख गरे र अलि कति माथि उठे को  मान्छे  भएकाले  मै ले  दुःखलाई बुझे को  छु । मुक्तिको  लागि वर्गीय राजनीति गर्नुपर्छ ।
अब पू“जीवादी राजनीति ग¥यो  भने  पू“जीको  नै  संरक्षण, पू“जीपतिको  संरक्षण र सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने  मै ले  बुझे र एउटा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, गरिवको  पक्षमा राजनीति हुनुपर्छ, दबिएका शो षित पीडितहरुको  मुक्तिको  लागि राजनीति हुनुपर्छ । अर्काे  राष्ट्रियताको  रक्षाका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भने र म विद्यार्थीकालबाट राजनीतिमा आएको  हु“ । २०४० सालदे खि म दुर्गममा गएर शिक्षण पे शामा संलग्न भए“ । त्यतिबे ला पनि अखिल ने पाल शिक्षक संघ भन्ने  थियो  । भूमिगत थियो  । पछि फो रमको  रुपमा हामी ने पाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा बसे र काम ग¥यौ ं । बीचमा आएर हाम्रो  राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका साथीहरुले  हामीलाई जिम्मे वारीमा नराख्ने , हामीहरुको  आवाजलाई सम्बो धन नगर्ने  गरिसके पछि हामीले  २०५७ सालतिर आफ्नो  यो जनालाई अघि बढाउन अखिल ने पाल शिक्षक संघ गठन गरे र अगाडि बढिरहे को  अवस् था हो  । यसरी राजनीति गर्दै  जा“दा मै ले  दुर्गममा पनि अखिल ने पाल शिक्षक संघका जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्न सफल भए“ । कर्णाली अञ्चलमा पनि काम गरे ं । अनि राष्ट्रिय जनमो र्चाको  नजिक भएर काम गरे र अहिले  राजनीतिमा लागे को  छ भन्ने  साथीहरुलेबुझे र मै ले  टिकट पाएको  छु ।
कसरी बदल्नुहुन्छ राजनीतिलाई ?
म वौ द्धिक क्षे त्रबाट राजनीतिमा आएको  हुनाले  शुद्ध गरिखाने  वर्गको  पक्षमा काम गर्छु । जनताको  साथमा साथ, का“धमा का“ध मिलाएर हामी हि“ड्नुपर्छ । हामी जिते र गएपछि जनताको साथ छो ड्नुह“ुदै न् । जनाता भने को  जनार्दन हुन् । जनताको  से वा गर्नु, जनताई अगाडि बढाउनु, जनताको  पिर मर्का र जनताको  आवाजलाई अगाडि बढाउने  भन्ने मा मात्रै  मे रो  ध्यान जाने छ ।
राष्ट्रिय जनमो र्चा संघीयता खारे जीको  माग गर्दै  आएको  छ । तर तपाइ“हरु अहिले  त त्यही संघीयता कार्यान्वयनको  चरणमा रहे को  चुनावमा सहभागी हुनुभएको  छ, किन ?
हामीले  संघीयताको  बिरो ध गरे का छौ ं । जातीय राज्यको  बिरो ध गरे का थियौ ं । यो  संघीयता भन्ने  मै ले  मे रो  उमे र अहिले  ६१ बाट ६२ मा लाग्यो  । कै यौ ं आन्दो लनमा सहभागी हु“दा संघीयता भन्ने  शब्द सुने का थिएनौ ं । ०६३ सालको  आन्दो लनपछि अन्तरिम संविधान ले खिसके पछि त्यो  बीचमा ल्याएर फे रि मधे श आन्दो लनको  उब्जाउको  नाममा जातीय राज्यको  आधारमा दे शलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने , दे शलाई कमजो र बनाउने  उद्दे श्यले  संघीयता भिœयाइएको  छ । संघीयताको  नाममा जातजातिको  राज्य बनाउन थालियो  भने  हामी सधै भरि अशान्तिको  भुमरीमा पछौर् ं । यो  राष्ट्रले  आर्थिक भार पनि थे ग्न सक्दै न । संघीयताको  विकल्पमा गाउ“मा विके न्द्रीकरणको  अधिकार लै जानुपर्छ भने र भन्दै  आएका छौ ं । अर्काे  कुरा संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयताको  विषयमा फरक मत राख्दै  चुनावमा गएका हौ ं ।
अन्त्यमा के ही छुटे का कुराहरु छन् ?
म राष्ट्रिय जनमो र्चाको  प्रतिनिधि सभाको  उम्मे दवार हु“ । गिलास चिन्हमा मतदान गरी विजय वनाउन आग्रह गर्दछु । मै ले  कुनै  पनि किसिमले  अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सौ दावाजी र गलत काम गर्ने छै न । गरे ं भने  यहा“हरुले  मलाई सार्वजनिकस् थलमा ल्याएर कारवाही गर्न सक्नुहुने छ भने र प्रतिबद्धता जाहे र गर्न चाहन्छु । सरकारबाट आएको  बजे ट र मै ले  पाएको  तलव भत्तासमे त जनताको  हितमा खर्च गर्ने छु । मै ले  ले खे र दिन्छु, मलाई खान लाउनको  दुःख छै न । मलाई एकमाना खान पुगे को  छ । मै ले  जितें  भने  आउने  तलव, भत्तासमे त विकासमा लगाउने छु । दे उखुरीका जनतास“ग समग्र विकासको  निम्ति मलाई विजयी बनाउन हार्दिक अनुरो ध गर्दछु ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top