Free songs
Home / विचार / मेयर  साप † सडक बत्ती छन् तर  बल्दैनन्

मेयर  साप † सडक बत्ती छन् तर  बल्दैनन्

दीपक घिमिरे

यो  विषयमा ले ख्नु भन्दा पै ला मे यर सापलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यो  यसकारणले  कि करिव एक महिना पै ला मै ले  युगबो धमा धुलो ले  दिएको  सास् ती र यसको  समाधानको  लागि मे यरज्यूलाई सम्बो धन गरे र एउटा ले ख ले खे को  थिए“ । ले ख छापिएको  के ही दिनपछि घो राहीको  तुलसीपुर चो कसम्म टे ङ्करले  पानी चारे र धुलो  मार्न थाल्यो  । मलगायत धुलो पीडितहरु अहिले  अलि सजिलै  कटुवा खो लासम्म पुग्न सके का छौ ं अनि तुलसीपुरचो कसम्मका बासिन्दाहरुले  के ही राहत महसुस गरे का छन् ।
एउटा है सियतमा बसे को  मान्छे ले  चाह्यो  भने  एउटा शहर मात्र हो इन, दे शलाई नै  स् मार्ट सिटी बनाइदिन सक्छ । त्यो  हामी सबै ले  बुझे का छांै  । सायद मे यर सापले  घो राहीमा धुलो को  समस् या बुझ्नु भो  । अनि समस् या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदे श दिनु भो  र त आज धुलो बाट के ही बचे का छौ ं । यसरी हाम्रो  समस् यालाई सुन्दिनु भएको मा मे यर सापलाई धन्यवाद नदिएर बस् न सकिदै न ।
अब आजको  विषय
वस् तुमा प्रवे श गरौ ं । के ही दिन अघि तुलसीपुर चो कको  ॐ स् वीट हाउसबाट सिटी गाडेर् न जाने  कर्नरमा एकजना बृद्ध मानिस गाडी कुरे र बसे का थिए । रातको  नौ  बजिसके को  थियो  । हातमा अलि ठूलै  झो ला बो के का ती मानिस कहिले  उठे र अगाडिसम्म जान्थे  त कहिले  फकेर् र त्यही कर्नरमा आउ“थे  । ॐ स् वीट हाउस बन्द भएपछि त्यो  इलाका सुनसान र अन्धकार हुन्छ । भएको  एउटा सडक बत्ती पनि बल्दै न ।
एक्कासी दुईजना सडक बालकले  ती बृद्धको  झो ला थुते र भागे  । सडक बालकले  झो ला थुते र भागे पछि बृद्ध चिच्याउ“दै  उनीहरुको  पछि कुदे  । अलि भित्रै  पुगे पछि ती सडक बालकले  झो ला फाल्दिए । बृद्ध झो ला टिपे र फर्किए अनि उज्यालो  ठाउ“ खो ज्दै  चो कमा भएको  अस् थायी प्रहरी पो ष्टतिर आएर गाडी कुर्न थाले  । यो  एउटा घटना हो  जो  सडक बत्ती नह“ुदा रातिमा हि“डने  यात्रु या सर्वसाधारणले  बे हो र्नुपरे को  समस् या हो  । यस् तो  समस् या हरे क चो कमा दे ख्न सकिन्छ ।
घो राहीलाई स् मार्ट सिटीको  रुपमा परिमार्जित गदैर्  लाने  विषयमा निक्कै  बहस भएका छन् । सायद भौ तिक पूर्वाधार निर्माणको  लागि बजे ट पनि छुट्टिदै  हो ला । तर भएका संरचनालाई बे वास् ता गरे र कस् तो  खालको  पूर्वाधार निर्माण हुने  हो  ?
शान्ति सुरक्षाको  लागि भन्दै  सिसि क्यामे रा जडान भए । कतिले  दुई महिनामै  काम गर्न छाडे  । कति चै ं धिपधिप गदैर्  हो लान्े  । सिसि क्यामे राका समाचार खुबै  आए एक जमानामा । कति बने  कति बने नन्, त्यो  प्रशासनस“ग ले खाजो खा हो ला । तर सडकका पो लमा झुण्डिएका बत्ती कति बल्छन । कति बल्दै नन् , त्यसको  ले खाजो खा हरे क बजारबासीस“ग छ ।
लाखौ ं बजे ट खचेर् र गाडिएका पो लमा तुर्लुङ्ग झुण्डे का बत्तीहरु कि बल्दै  बल्दै नन् कि भने  धिपधिप गरे र त्यो  बाटो  हि“डने  यात्रुलाई समे त समस् यामा पार्छन् । घो राहीको  तुलसीपुर चो कबाट दामो दर चो क जाने  बाटो मा पनेर्  कति बत्तीहरु धिपधिप गरे र आ“खाको  रो शनी नै  बिगाछन् कि झै ं हुन्छ । बल्दा उज्यालो  हुने  अनि दुई से के न्डमै  झ्याप्प बन्द भएर आ“खा दुख्ने  अनि फे रि झ्याप्प उज्यालो  बल्ने  । यस् तै  धिपधिपे  बत्तीमा दुई मिने ट उभिनुस् त मे यर साप । कति समस् या हुन्छ भन्ने  आफै  बुझ्नुहुने छ ।
बजार क्षे त्रमा जडान भएका सडक बत्तीहरु नबल्ने  या धिपधिप गदैर्  बल्ने  अवस् था आउ“दा गाउ“ टो ल भने  रातभर झलमल्ल बले का हुन्छन् । घो राही बजारलाई एउटा नमूना शहरको  रुपमा विकसित गदैर्  लाने  सपना दे ख्ने  तर भएका बत्तीसमे त बाल्न नसके र अ“ध्यारो मा बजारलाई सुताइदिने  हो  भने  बन्छ त स् मार्ट सिटी ?
यस् तो  समस् या भएका सडक बत्ती बजारमा धे रै  छन् । रात परे  गाउ“ जाने  अनि उज्यालो  भए बजार भित्रने हरुलाई सडक बत्तीको  समस् याले  खास् सै  पिरो ल्दै न । तर बजारमै  बस् ने  या बिहान अ“ध्यारै  बजार आउनुपनेर् हरुलाई यसले  निकै  समस् यामा पार्दछ ।
आधुनिक खालको  सो लार सिस् टमवाला सडक बत्ती जडान भएको  एक वर्ष नबित्दै  बिग्रे का हुन्  । कति बत्ती झलल बले र बजारै  उज्यालो  बनाएका छन् भने  कति चै  पा“च से के न्ड बल्दै  पा“च से के न्ड निभ्छन् । यस् ता समस् या भएका सडक बत्ती घो राही र नारायणपुर बजार क्षे त्रमा दे ख्न सकिन्छ ।
सडक बत्ती नभएका ठाउ“मा जो ड्नुपनेर्  आवश्यकता एकातिर छ भने  भएका जतिलाई बाल्ने  अभिभारा पनि मे यर सापको  का“धमा आइपुगे को  छ यतिबे ला । बढ्दो  चो री अपराध अनि सडक बालकका हर्कतले  आजित बजारबासीलाई निर्धक्कस“ग हि“डडुल गराउन पै ला सडक बत्तीलाई झिलिमिली पारौ ं ।
बिग्रे का सडक बत्ती त्यसै  छन्, हरे क पो लमा ठूला–ठूला सडक बत्ती छन् । तर बल्दै नन् । अब यस् तो  बजारमा न शान्तिसुरक्षाको  दृष्टिले  सुरक्षित महसुस हुन्छ न त स् मार्ट सिटीको  सपना दे खे र निदाउनै  सकिन्छ ।
अझ मुख्य कुरा त दाङलाई प्रादे शिक राजधानी बनाउने  सपना तुहिसक्यो  । अब यस् तो  अवस् थामा कमसे कम मे यरले  आदे श दिनुस् अनि स् मार्ट सिटीको  पहिलो
खुट्किलो स् वरुप बजारलाई उज्यालो  बनाउनुस् । बजारमा सडक बत्ती झलमल भएसी हाम्लाई घो राही बजार राजधानी भए
जस् तै  महसुस हुने छ । अनि भो लि यही
स् मार्ट सिटीको  बलले  दाङलाई प्रादे शिक राजधानी बनाउने  लाइनमा लगाउन सफल हुने छौ ं ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top