Free songs
Home / समाचार / प्र्रविधिसगै फेरिदै  सरकारी सेवा

प्र्रविधिसगै फेरिदै  सरकारी सेवा

आभास बुढाथो की

घो राही, २६ कार्तिक । सरकारी कार्यालय जहा“ जनतालाई विभिन्न किसिमका से वा दिने  गरिन्छ । उनीहरुलाई से वा र सुविधा दिने  क्रममा पहिले  प्रयो ग गरिने  कागजात र ढड्डाहरु अब भने  सूचना प्रविधिको  विकासस“गै  नया“ प्रविधिको  प्रयो गले  सरकारी से वा फे रिदै  गएको  छ भने  से वागं्राहीले  पनि छिटो  र सहजरुपमा से वा पाउन थाले का छन् ।
त्यस् तै  उदारहण हो – घो राही उपमहानगरपलिका । जहा“ जन्मदर्ता, बसाइसराइ, विवाह दर्ता, विभिन्न किसिमका सिफारिसहरु, एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने लगायत थुप्रै  से वाहरु दिने  गरिन्छ । सूचना प्रविधिका क्षे त्रमा भएको  विकासस“गै  घो राही उपमहानगरपालिकाले  पनि त्यस् ता प्रविधिहरुको  प्रयो ग गर्दै  गएपछि दै निकरुपमा प्रवाह गर्ने  से वाहरुको  रुप फे रिदै  गएको  छ । पहिले  हस् तलिखित कागजात र ढड्डाहरुमार्फत से वा दिदै  आइरहे  पनि पछिल्ला के ही वर्षयता कम्प्यूटरमा सफ्टवे यर प्रयो ग गर्दै  से वाग्राहीहरुलाई से वा दिदै  आइरहे को  कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रे म के सीले  जानकारी दिनुभयो  ।
‘यहा“बाट दिने  प्रायः से वाहरु अब कम्प्यूटर सफ्टवे यर र बिलिङप्रणालीबाट दिदै  आइरहे को  छांै ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘पहिले  जस् तो  हातले  नै  ले खे र दिनुपर्ने  समस् या अब हट्दै  गइरहे को  छ ।’
सूचना प्रविधिलाई सहज बनाउने  उद्दे श्यले  दुई तीन वर्ष अगाडिदे खि उपमहानगरपालिकाले  एकीकृत कर पनि कम्प्यूटर सफट्वे यर प्रणालीबाट शुरु गरिसके को  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  । यस् ता प्रविधिहरुको  विकास र यसको  प्रयो गस“गै  कर्मचारीहरुलाई पनि से वा दिन धे रै  समस् या हट्दै  गएका छन् भने  से वाग्राहीले  सहजरुपमा से वा पाउने  गरे को  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  । उहा“का अनुसार उपमहानगरपालिकाले  प्रायः सबै  से वाहरु कम्प्यूटर सफ्टवे यरबाट भइरहे  पनि के ही भने  अझै  पनि हस् तलिखित से वा दिइरहे को  छ ।
त्यस् तै  राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालले  पनि अस् तालमा आएका बिरामीहरुलाई छिटो  र सहजरुपमा से वासुविधा दिने  उद्दे श्यले  कम्प्युटरहरुमा सफट्वे यरहरु प्रयो ग गर्दै  से वा दि“दै  आइरहे को  छ । अस् पतालमा बिरामीले  से वा लिन नाम दर्ता र शुल्क बुझाउने  ठाउ“हरुमा कम्प्यूटरमा सफ्टवे यर र बिलिङ प्रणालीबाट से वा दिदै  आइरहे को  छ । ‘पहिले  नाम ले खाउन र शुल्क बुझाउन सबै  हस् तलिखित गर्नुपथ्र्याे  । हामीलाई पनि समस् या हुन्थ्यो , से वाग्राहीहरुलाई पनि उत्तिकै  समस् या’– कर्मचारी सुरे श दाहालले  भन्नुभयो – ‘तर अहिले  सबै  काम कम्प्यूटर सफ्टवे यरबाटै  हुने  गरे को  छ । यसले  गर्दा हामीलाई पनि से वाप्रवाह गर्न सजिलो  भएको  छ । से वाग्राहीलाई पनि छिटो  र सहज भएको  छ ।’ कम्प्यूटर सफ्टवे यर (बिलिङ प्रणाली) बाट से वा दि“दा छो टो  समयमा पनि धे रै  भन्दा धे रै  बिरामीहरुले  से वा लिने  गरे को  उहा“ले  बताउनुभयो  । पहिले  दै निक एक सयदे खि दुई सय बिरामीहरुले  नाम दर्ता गराउने  गरे को  तर अहिले  भने  बिलिङ प्रणालीबाट दै निक तीन सयदे खि

चार सय बिरामीहरुलाई से वा दिने  गरे को  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  ।
यस् ता सूचना प्रविधिहरु प्रयो गस“गै  अहिले  कर्मचारीले  मात्रै  नभएर से वाग्राहीहरुले  पनि सहज र समयमा से वा पाउने  गरे का छन् । कहिले  बिरामीहरुको  संख्या धे रै  हु“दा लामो  समय लाइनमा बस् नुपर्ने  समस् या भए पनि पहिले को  तुलनामा अहिले  आफूहरुलाई के ही सहज भएको  अस् पतालमा आएका बिरामीहरुले  महसुुस गरे का छन् ।
विश्व जगतले  अहिले  सूचना र प्रविधिको  क्षे त्रमा निकै  फड्को  मारिरह‘“दा यसको  प्रयो ग जुनसुकै  क्ष्ँे त्रमा पनि प्रयो ग हुने  गरे को  छ । यही सूचना प्रविधिको  विकासस“गै  पछिल्ला वर्षहरुमा जिल्लाका धे रै  सरकारी कार्यालयहरुले  कम्प्यूटर सफ्टवे यरमार्फत से वा दिदै  आइरहे का छन् भने  के ही कार्यालयहरुले  अझै  पनि हस् तलिखित कागजातबाटै  से वा दिदै  आइरहे का छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top