Free songs
Home / सम्पादकीय / निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती

निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती

नयाँ संविधान घो षणा भएपछि पहिलो  पटक हुन गइरहे को  संघ र प्र्रदे शको  निर्वाचन अब एकदमै  नजिकिएको  छ । पहिलो  चरणको  निर्वाचन आउन दुई हप्तामात्र बा“की छ । उम्मे दवारहरm निर्वाचनको  प्रचारप्रसारमा व्यस् त छन् । पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा समे त चुनावी चासो  बढ्दै छ । निर्वाचन अभियानले  गति पकड्नै  थाल्दा सुरक्षा चुनौ तीसमे त थपिएको छ । विशे ष गरे र रो ल्पा र रmकुममा उम्मे दवारहरुलाई लक्षित गरे र भएका माइन बिष्फो टन र बम प्रहारका घटनाले  निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस् था कायम गनेर्  विषय गम्भीर बने को  छ । उम्मे दवारको  सुरक्षामाथि नै  अप्ठ्यारो  स् िथति सिर्जना हुनुलाई हल्कारmपमा हे र्न मिल्दै न ।
भर्खरै  सम्पन्न स् थानीय तहको  निर्वाचन अपे क्षाकृत शान्तिपूर्णरmपमा सम्पन्न भएको ले  आगामी निर्र्वाचन पनि त्यस् ौ  अनुरmप सम्पन्न हुने  अपे क्षा गरिएको  थियो  । कुनै  पनि व्यक्ति, समूह वा पार्टीले  निर्वाचनमा भाग नलिन सक्छन् । यसलाई कसै ले  बहिष्कार भन्न सक्लान् । राजनीतिमा यस् ता कुरालाई स् वाभाविक मान्न सकिएला । चुनावमा भाग लिने  अधिकार हरे क नागरिकलाई छ तर कसै ले  भाग लिन चाहन्न भने  त्यो  पनि नागरिक स् वतन्त्रताभित्र पर्छ । तर आफ्नो  स् वतन्त्रता उपयो ग गर्दा अर्काको  हरण गर्न पाइन्न ।
विप्लव ने तृत्वको  ने कपाले  निर्वाचन बिरो धी गतिविधि सञ्चालन गरिरह“दा उम्मे दवारलाई नै  लक्षित गरे र बम विष्फो टनका घटनाहरु भइरहे का छन् । यी घटनामा उसको  संलग्नता छ, छै न, आधिकारिक धारणा अहिले सम्म आएको  छै न । यस् ता क्रियाकलापको  कसै ले  जिम्मा नलिने  हो  भने  यसलाई निसंको च आपराधिक प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ । निर्वाचनजस् तो  जनताको  अभिमत लिने  अनुष्ठानमा अवरो ध सिर्जना गनेर्  र त्यसलाई हिंसात्मक रुप दिने  हो  भने  त्यसबाट नकारात्मक प्रतिफल मात्र हात लाग्ने छ । यसै लाई सम्बद्ध पक्षले  समयमै  बुझ्न सक्नुपर्छ ।
हरे क राजनीतिको  के न्द्रबिन्दु जनता नै  हुन् । निर्वाचनको  दौ रानमा हिंसात्मक घटनाहरु घटाएर जनतामा राम्रो  सन्दे श जा“दै न । निर्वाचन बहिष्कारको  नारा स् थानीय तहको  चुनावको  दौ रानमा जनताबाट अस् वीकृत भइसके को  छ । लाखौ ं युवाहरु दे शबाहिर गएको  अवस् थामा ७०–८० प्रतिशतसम्म मतदान भएकाले  निर्वाचनप्रति जनताको  विश्वास मुखरित भइसके को  छ । अहिले  हुन गइरहे को  निर्वाचनमा पनि त्यो  उत्साहमा कुनै  कमी आएको  छै न ।
ने पाली समाजले  लामो  समयदे खि हिंसात्मक घटनाहरु ब्यहो दैर्  आएको  छ । अब फे रि पछाडि फर्किन सम्भव छै न । मुलुक राजनीतिक स् थायित्व र आर्थिक समृद्धिको  यात्रामा अगाडि बढिसके को  छ । सबै  राजनीति दल र आम जनताको  चाहना यही हो  । प्रदे श एवं संघको  निर्वाचनपछि  अबको  यात्रा अझ सहज र सरल भएको  छ । यसमा अवरो ध पु¥याउन तत्काल सम्भव छै न ।
निर्वाचनको  दौ रानमा हुने  हिंसात्मक घटनाहरु रो क्न सरकार, राजनीतिक दल र जनता एकताबद्ध हुन जरुरी छ । विशे ष गरी शान्ति सुरक्षाको  जिम्मे वारी मूलरुपमा सरकारकै  हुन्छ । बिडम्बना नै  मान्नुपर्छ, चुनाव सम्पन्न गनेर्  सुरक्षाको  जिम्मे वारी बो क्ने  गृहमन्त्री नै  नभएको  अवस् था छ । गृहमन्त्रालय अहिले  प्रधानमन्त्रीको  जिम्मामा छ । यसबाट सरकार सुरक्षाजस् तो  संवे दनशील सवालमा गम्भीर नभएको  सन्दे श गएको  छ । यतिबे ला विशे ष गरे र उम्मे दवारहरुको  सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top