Free songs
Home / सम्पादकीय / औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर बन

औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर बन

अहिले  सरकारी स् वास् थ्य संस् थाहरुमा औ षधि अभाव दे खिएको  छ । जसले  गर्दा विरामीको  स् वास् थ्य जाँच र उपचार सरकारी स् वास् थ्य संस् थामा गरे  पनि औ षधि भने  निजी क्लिनिकबाट किन्नुपनेर्  बाध्यता छ । किन्नुपनेर्  औ षधि निजी क्लिनिकमा किन्नु पनि सामान्य हो ला तर सरकारले  निःशुल्क भने र घो षणा गरे का ७० प्रकारका औ षधि पनि मे डिकलबाटै  किन्नुपनेर्  बाध्यता दे खिएको  छ । यसले  नागरिकको  आधारभूत स् वास् थ्य से वा पाउने  हक हनन् भएको  छ । एकातिर संविधानले  आधारभूत स् वास् थ्य से वा निःशुल्क गराउने  प्रावधान अघि सारे को  छ भने  अकोर् तिर संविधान कार्यान्वयनकै  चरणमा रहे को  बे ला यस् तो  प्रकारका समस् या आउनुलाई सरो कारवालाले  गम्भीररुपमा लिनुपर्छ । त्यसो  त दाङजस् तो  सुगम जिल्लामै  यो  अवस् था छ भने  दुर्गम जिल्लामा औ षधिको  व्यवस् थापन कस् तो  हो ला, सहजै  अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दाङका सरकारी स् वास् थ्य संस् थामा औ षधि छै न, यसको  कारण औ षधि नभएर हो इन । अहिले  जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालयमा जिल्लाका ३८ वटा स् वास् थ्य संस् थाका लागि ४७ लाख ९६ हजारको  औ षधि रहे  पनि स् वास् थ्य संस् थामा पुग्न सके को  छै न । अहिले  स् थानीयस् तरका स् वास् थ्य संस् थाको  व्यवस् थापनको  जिम्मा स् थानीय तहमा गइसके को  छ । स् थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसके काले  अब उनीहरुको  यसमा गहिरो  ध्यान जान जरुरी छ । औ षधि जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालयको  गो दाममा थन्कने  तर गाउँका विरामीले  औ षधि किने र खाने  अवस् था आउनु ठूलो  समस् या हो  । जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालयले  औ षधि ढुवानीको  बजे ट स् थानीय तहमा गइसके को  र कार्यालयसँग ढुवानी खर्च नहुँदा औ षधि पु¥याउन नसकिएको  जनाएको  छ । यदि यो  कुरा साँचो  हो  भने  जिल्लामा आएको  औ षधि गाउँमा नपुग्नु स् थानीय तहको  लापरवाही हो , यो  तत्काल सुधारिनुपर्छ ।
अहिले  स् वास् थ्य संस् थाहरुमा दे खिएको  औ षधिको  अभाव हटाउन धे रै  हिसाबले  आवश्यक छ । एक त स् वास् थ्यमा आम नागरिकको  आधारभूत स् वास् थ्य से वा सुनिश्चित गनेर्  संवै धानिक मर्मलाई यसले  हनन् गर्दछ । अकोर्  सवाल, शिक्षा, स् वास् थ्य आदि स् थानीय तहको  मातहतमा गएपछि त्यसमा सुधार आउला भन्ने  आम अपे क्षा थियो  । यसविपरीत अझ समस् या आउने  अवस् थाले  परिवर्तनलाई आत्मसात गदैर् न । सरकारले  निःशुल्क घो षणा गरे का औ षधि स् वास् थ्य संस् थामा नजानु निःशुल्क स् वास् थ्य से वाको  मर्मविपरीत भएकाले  यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । अकोर् तिर ठूला अस् पतालहरुमा पनि औ षधि व्यवस् थापनको  समस् या दे खिएको  छ । जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क औ षधि नजाने  उपक्षे त्रीय र अञ्चल अस् पतालमा अस् पताल परिसरमै  फामेर् सी सञ्चालन गनेर्  व्यवस् था सरकारले  मिलाएको  छ । यसमा के ही औ षधि व्यवस् थापन गरिए पनि सबै खाले  औ षधि नपाइने  गरे को  गुनासो  आउन थाले को  छ । फामेर् सीमा थो रै  औ षधि राख्ने  र निजी मे डिकलमा पाइने  औ षधिका लागि सिफारिस गनेर्  गरे को  पनि विरामी र उनका आफन्तहरुको  गुनासो  छ । यो  गुनासो  पनि तत्काल सम्बो धन गरिनुपर्छ । अस् पतालमा फामेर् सी राखे पछि बिरामीले  त्यहींबाट थो रै  भए पनि सस् तो मा औ षधि किन्ने  वातावरण बनाइनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top