Free songs
Home / समाचार / तीन वर्षमा नौ सय ७९ दम्पतीको ‘डिभोर्स’

तीन वर्षमा नौ सय ७९ दम्पतीको ‘डिभोर्स’

निमुसंगम घर्ती

घो र  ाही, २२ कार्तिक । हे कुलीकी प्रे मा (नाम परि  वर्तन) को  १७ वर्षकै  उमे र  मा सुशीलस“ग प्रे म विवाह भयो  । विवाहकै  अर्थ र  ाम्रो स“ग नबुझे की प्रे माले  माइती घर  को  जस् तो  सहज कर्मघर  लाई मान्न सकिनन् । कक्षा ८ मा पढ्दै  गर  े की प्रे माले  विवाहकै  कार  ण पढाइ पनि छो ड्नुप¥यो  । विवाह भएको  दुई वर्षपछि श्रीमान सुशील पै सा कमाउन मले सिया गए । घर  मा श्रीमान श्रीमतीको  बीचमा कहिल्यै  झगडा पर  े न । मन मिले र   विवाह गर  े का उनीहरु विदे श जानु पर्दाको  बिछो डमा निकै  दुःखी थिए । विदे श गएको  के ही महिनापछि धे र  थो र   पै सा श्रीमानले  पठाउन थाले  । दै निकजसो  हुने  फो न र   श्रीमानको  कमाइमा प्रे मा खुशी नै  थिइन् । श्रीमान श्रीमतीको  फुर्सदको  बे ला फे सबुकमा कुर  ा गनेर्  दै निकी झै ं बन्यो  । समय बित्दै  जा“दा प्रे माको  फे सबुकबाटै  अकोर्  पुरुषस“ग कुर  ा हु“दै  गयो  र   निकटता बढ्दै  गयो  । पछि–पछि प्रे माले  श्रीमानको  सञ्चो  बिसञ्चो  भन्दा पनि पै साकै  बढी कुर  ा गर्न थालिन् । घर   परि  वार   सम्हाले र   बस् नू भनी विदे श गएका श्रीमान्ले  विश्वास र   मायामा घर  खर्च पै सा पठाईर  हे  । तर   त्यो  पै सा र   माया बालुवामा पानी खन्याए झै  भयो  जति बे ला प्रे माले  फे सबुकबाटै  चिने को  व्यक्तिलाई अ“गाले पछि । पछि श्रीमानले  थाहा पाए कि प्रे मा अकैर्  के टास“ग गइन् । सुशीलले  कमाएको  पै सा अनि सम्बन्ध पनि त्यही दिनदे खि सकियो  । सुशीलले  एक्लो  महसुस गर  े  ।
यता र  ामपुर  की बिन्दु (नाम परि  वर्तन) ले  २० वर्षमा दो स्रो  विवाह गर  े का थिए । उनकी श्रीमती घर  ायसी सामान्य विषयमा पहिले  घर   छो डे की थिइन् । पछि अर्का जनास“ग उनको  विवाह भयो  । एउटा छो र  ा पनि भयो  । खे ती किसानीबाट चले को  परि  वार  को  खर्च चलाउन अप्ठे र  ो  हु“दै  गएपछि उनका श्रीमान् जो खबहादुर   कमाउन कुवे त गए । उनको  त्यहा“ भने  जसो  गर  ी कमाई भएन । उनी एक वर्ष बिताएर   घर   फर्किए । फे रि   के ही महिना घर  मै  बिताएर   कतार   गए । त्यहा“ उनको  कमाइ सो चे  अनुसार   ह“ुदै  गयो  र   के ही महिनापछि घर  मा पै सा पठाउन थाले  । घर  मा छो र  ो  स् कूल जाने  भइसके को  थियो  । के ही पै सा कमाइ ह“ुदै  गएपछि उनीहरुकै  सल्लाहअनुसार   बजार  मा बसे र   पढाउने  निधो  गर  े  । एउटा को ठा भाडामा लिएर   घो र  ाहीमा बसे र   छो र  ालाई एक विद्यालयमा भर्ना गर  े  । दिनभरि   विद्यालयमा हुने  छो र  ा र   घर  मा हुने  आमा फुर्सदिला बने  । उनले  फे सबुकको  हल्ला सुने  र   सिक्न आतुर   भए । पछि फे सबुक खो ले पछि थुप्रै  साथीहरु बन्दै  गए । फे सबुकका बार  े मा के ही थाहा नपाएर   श्रीमान काममा लिप्त थिए । यता श्रीमती फे सबुकमा लिप्त थिइन् । यसै गर  ी के ही महिना बिते  र   फे सबुककै  साथीस“ग नजिक भइन् उनी । श्रीमानले  कमाएर   पठाएको  पै सा त्यसपछि बचत भएन । श्रीमान तीन वर्षपछि घर   फर्किदा कतार  को  पसिना भे टिएन । उनी साह्रै  चिन्तित भए । अब घर  मा शुरु भयो  दम्पतीको  झगडा, उक्त झगडा अन्ततः डिभो र्समा पुग्यो  । यस् ता घटनाहरु प्रशस् त छन् । पछिल्लो  समयमा सम्बन्ध बिच्छे दको  घटना धे र  ै  वै दे शिक र  ो जगार  ीस“ग जो डिएको  छ । यस् तै  घटनाहरु दो हो रि  दै  जा“दा दाङमा श्रीमान श्रीमतीबीचको  सम्बन्ध बिच्छे दको  संख्या वषेर् नि बढ्दै  गएको  छ ।
तीन वर्षमा नौ  सय ७९ को  डिभो र्स
दाङ दे उखुर  ी जिल्ला अदालतका अनुसार   बिते को  तीन आर्थिक वर्षको  तथ्यांक हे र्दा साढे  १२ सय जो डीको  सम्बन्ध विच्छे दको निवे दन पर  े को  छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा तीन सय ३५ दम्पतीले  सम्बन्ध विच्छे दको  मुद्दा दर्ता गर  े को मा नौ  सय ५२ जनाको  छुटापाटा भएको  छ । त्यसै गर  ी आव २०७२÷२०७३ मा नौ  सय ९३ मुद्दा पर  े कामा तीन सय नौ  जो डीको  सम्बन्ध टुंगिएको  छ भने  आव २०७३÷२०७४ मा पा“च सय २७ वटा मुद्दामा चार   सय १८ जो डीले  सम्बन्ध विच्छे द गर  े का छन् ।
यसर  ी हे र्दा तीन वर्षमा अदालतबाट नौ  सय ७९ जो डीको  सम्बन्ध विच्छे द भएको  छ । वै दे शिक र  ो जगार  ीका कार  ण श्रीमान श्रीमती टाढिदाको  परि  स् िथति, बालविवाह, महिलामा
आएको  चे तना र   श्रीमानले  श्रीमतीको  समान अस् ितत्व नस् वीकानेर्  भएकाले  पनि सम्बन्ध
विच्छे द गनेर् को  संख्यामा बृद्धि भएको  अदालतले  जनाएको  छ । बदलिदो  परि  स् िथति, विश्वव्यापीकर  ण, सामाजिक, पारि  वारि  क र   सांस् कृतिक परि  वर्तनस“गै  सम्बन्ध विच्छे दमा पनि बृद्धि भएको  छ ।
कामको  खो जीका साथ पै सा, प्रतिष्ठा कमाउन श्रीमान् वा श्रीमती वा दुबै  वै दे शिक र  ो जगार  ीमा जाने  गर  े का छन् ।
लामो  समयसम्म श्रीमान् श्रीमती टाढिंदा पनि एकापसमा विश्वास घटे र   शंका उपशंका गर्ने  र   सम्बन्ध विच्छे दको  अवस् था आएको  दे खिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top