Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / आठौ ं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता दाङमै ल्याउनेछौ ं

आठौ ं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता दाङमै ल्याउनेछौ ं

प्रदीप मजगैया
दाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष

२०४८ सालमा स् थापना भएको  दाङ क्रिके ट संघको  जिल्ला अधिवे शनले  नया“ ने तृत्व चयन गरे को  छ । क्रिके ट खे लको  विकास र खे लाडीको  भविष्यका लागि क्रियाशील संघले  यही कार्तिक २७ गते दे खि घो राहीको  गुलरियामा राष्ट्रियस् तरको  प्रतियो गिता आयो जना गदैर् छ । आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गितालाई लक्षित गरे र खे ल मै दान निर्माण र प्रदे शस् तरकै  अहिले सम्मकै  ठूलो  प्रतियो गिताको  आयो जना गर्न लागे को  दाङ क्रिके ट संघले  जिल्लाको  खे लकूद विकास र नया“ ने तृत्वका आगामी यो जनाका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप मजगै या“स“ग गरे को  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ ।           –सम्पादक

पुनः ने तृत्वमा आउनुभयो , आगामी कार्यकालमा के  गर्नुहुन्छ ?
दाङमा क्रिके ट खे ल त्यति चर्चित अवस् थामा थिएन र पनि हामीले  धे रै  उपलव्धिहरु हासिल गरे का छौ ं । सात पुरुष र एक महिला अन्तर्राष्ट्रिय खे लाडी उत्पादन गरिसके का छौ ं । तथापि हामीमाथि थुप्रै  चुनौ ती पनि छन् । सबै भन्दा जिल्लामा खे ल्नयो ग्य एउटा पनि भौ तिक संरचना छै न । अहिले  पनि को चको  व्यवस् था छै न । यति ह“ुदाह“ुदै  पनि हामीले  क्रिके टको  विकासका लागि काम गरिरहे का छांै  । तुलसीपुर, घो राही र लमहीमा खे ल मै दान बनाउन पहल गरिरहे का छौ ं । अहिले  त स् थानीय सरकार पनि छन् । स् थानीय तहका प्रमुखहरुलाई क्रिके ट बल नै  बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने  काम हामीले  गरिरहे का छौ ं । म भर्खरै  ने तृत्वमा दो हो रिएको  अवस् था छ । यदि आउने  चार वर्ष सुखद नै  भयो  भने  मै ले  लमहीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस् तरको  प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर् , घो राहीमा राष्ट्रियस् तरको  खे ल सञ्चालन गनेर्  र तुलसीपुरमा राष्ट्रियस् तरको  खे ल मै दान बनाउने  तथा जिल्लाका सबै  स् थानीय तहमा क्रिके ट मै दान बनाउन पहल गनेर् छौ ं । त्यसको  शुरुवात पनि भइसके को  छ । घो राही उपमहानगरपालिकाले  गुलरियामा प्रदे शस् तरको  क्रिके ट मै दान बनाउने  नीति तथा कार्यक्रममै  ल्याएको  छ । बजे टसमे त आइसके को  अवस् था छ । उता लमहीमा पनि काम भइरहे को  छ भने  तुलसीपुरमा पनि बजे ट विनियो जन भइसके को  अवस् था छ । यति मात्रै  हो इन आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिताको  कम्तिमा क्रिके टको  एउटा इभे न्ट दाङमा बनाउनका लागि हामीहरु लागिरहे का छौ ं । त्यस् तै  खे लाडीहरुको  सुविधा र प्राविधिकहरुलाई यही क्रिके टमा लागे र अघि बढ्ने  वातावरण सिर्जना गनेर्  मे रो  मुख्य काम हुने छ ।
दाङमा क्रिके टको  भविष्य छ र ?
सानै दे खि क्रिके ट खे लियो , यसलाई छो ड्न सकिएन । अहिले  पनि प्राविधिक र व्यवस् थापकीय जिम्मे वारी लिएर काम गरिरहे का छौ ं । वास् तवमा भन्ने  हो  भने  खे लकूदको  भविष्य छ । आर्थिक कुरा मात्र नभएर सामाजिक व्यक्तित्व निर्माणको  कुरा पनि छ । त्यस् तै  मान्छे लाई अनुशासित बनाउने  काम पनि गर्छ । अलिकति राज्यको  ध्यान नगएर अप्ठे रो  पनि छ । सुस् त–सुस् त भए पनि भविष्य राम्रै  छ । स् थानीय तहहरुलाई कुरा बुझाउने  काम गरिरहे का छौ ं । विस् तारै  खे लकूदमा भविष्य छ भन्ने  कुराको  पुष्टि ह“ुदै  जाने छ ।
खे ल खे ले र जीविका चलाउन सक्ने  अवस् था छ त ?
सा“च्चिकै  व्यावसायिक भएर जान्छु भने र जो  लागे को  छ त्यसलाई अहिले  पनि खे ल खे ले र जीवन चलाउन सक्ने  अवस् था छ । दाङकै  खे लाडीहरु पनि खे ले र जीवन चलाउने  अवस् थामा पुग्नुभएको  छ । विदे शमा गएर फूटवल खे लिरहनुभएको  छ । क्रिके ट खे ले रै  बा“चिरहनुभएको  छ । लमहीकै  राजवीर सिंहले
लाखौ ं कमाइरहनुभएको  छ । त्यस् तै  भुपे न्द्र थापालगायतका खे लाडीहरु जो  व्यावसायिकरुपमै  खे ल्नुहुन्छ र उहा“हरुलाई
खे ले रै  जीवन धान्ने  अवस् था छ ।
दाङमा खे लकूदको  विकासका लागि के  गर्नुपर्ला ?
सबै भन्दा पहिले  हामीले  खे ल मै दान निर्माण गर्नु जरुरी छ । कम्तिमा जिल्लाका मुख्य–मुख्य शहरहरु तुलसीपुर, नारायणपुर, घो राही, लमही, भालुबाङलगायतका क्षे त्रमा खे ल मै दान बनाउन सक्यौ ं र घो राही, लमही र तुलसीपुरमा प्रशिक्षण के न्द्रहरु स् थापना गर्न सकियो  भने  खे लकूदको  विकास गर्न सकिन्छ । खासगरी घो राही उपमहानगरपालिकाले  त नीति कार्यक्रममै  प्रशिक्षण के न्द्र निर्माणको  शुरुवात गरिसके को  अवस् था छ । विस् तारै  सबै  ठाउ“मा यी पूर्वाधारहरुको  विकास गर्न सकियो  भने  खे लकूदमा के ही गरे र दे खाउन सकिन्छ । दाङलाई पनि क्रिके टरहरुको  जिल्ला बनाउन सक्छांै  । अहिले  जिल्लामा खे ल्नयो ग्य मै दान नै  छै न । जसो तसो  गुलरियाको  मै दानमा एउटा राष्ट्रियस् तरको  क्रिके ट प्रतियो गिता बनाउन थाले का छौ ं । त्यसमा थुप्रै  चुनौ ती छन् । तर हामीलाई गनैर् पनेर्  बाध्यता पनि छ । किनभने  खे लकूदको  विकासका लागि त्यो  अनिवार्य छ । सानातिना जो खिमको  पर्वाह छै न हामीलाई ।
पूर्वाधारमा सरो कारवालाहरुको  ध्यान नै  गएन है  अहिले सम्म ?
वास् तवमै  भन्ने  हो  भने  पूर्वाधारमा राज्यको  ध्यान जान नसके को  दे खिन्छ । कुनै  पनि क्षे त्रको  विकासका लागि यो जना चाहिन्छ । अहिले  कुनै  पनि यो जनाबिना खे लकूद चलिरहे को  अवस् था छ । १० वर्षपछि दाङको  क्रिके ट कहा“ पुग्ने  भन्ने  यो जना कसै स‘“ग नभएको  अनि सबै भन्दा त खे ल क्षे त्र राजनीतिको  चपे टामा परे को  अवस् था छ । जिल्ला खे लकूद विकास समितिमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने  र खे लकूदभन्दा बाहिरका मान्छे हरु त्यहा“ आउ“दा खे लाडीहरुको  समस् या नबुझ्ने  लगायतका समस् याले  पनि खे लकूदको  विकासमा समस् या आएको  छ । यस् तो  समस् या जिल्लामा मात्रै  हो इन, क्षे त्र र के न्द्रमा पनि छ । कतिपय जिल्लामा काम गनेर्  मान्छे हरु पनि हुनुहुन्छ । तर के न्द्र र क्षे त्रले  आफ्नै  हिसाबले  काम गर्दा सो चे जतिको  विकास हुन सके को  छै न । सबै भन्दा राजनीतिक हस् तक्षे प रो किने  हो  भने  खे लकूदले  फड्को  मार्छ ।
गाउ“स् तरमा हुने  टुर्नामे न्टलाई निरन्तरता दिन यहा“हरुले  पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हैन र ?
हामी लागे कै  छौ ं । गाउ“स् तरमै  हामीले  खे लाडी उत्पादन गरिरहे को  अवस् था छ दाङमा । तर यहा“को  बिडम्वना के  छ भने  खे लाडी छनो ट के न्द्रबाटै  हुन्छ । हुनुपनेर्  तल्लो  तहबाट हो  । खे लाडीहरुको  प्रदर्शनका आधारमा छनो ट हुने  अवस् था तपाइ“ले  भने जस् तै  टुर्नामे न्टबाट हुने  हो  । तर त्यो  हुन सके को  छै न । अहिले  माथिबाट यति जनाको  क्याम्प भने र पठाउ“छ । त्यसमा हामीले  चिने जाने को  हिसावले  के ही क्षमतावान खे लाडीहरुलाई पनि पार्न सफल भएका छौ ं । तर सा“च्चिकै  तल्लो  तहबाट खे लाडीको  प्रदर्शनलाई हे रे र खे लाडी छनो ट गनेर्  काम कुनै  पनि निकायले  गर्न सके को  छै न । यसलाई सच्याउनुपर्छ । यदि त्यस् तो  हुन सके न भने  सिंगो  खे ल क्षे त्रलाई नै  हानी भइरहन्छ । नवप्रतिभा आउने  बाटो  नै  बन्द भएको  अवस् था छ । रह्यो  हाम्रो  भूमिकाको  कुरा, हामी पनि राज्यको  संयन्त्रभन्दा बाहिर जान सक्ने  अवस् था पनि छै न र हु“दै न । राज्यलाई झक्झक्याउने  काम हामीले  गनेर्  हो  र तपाइ“हरुजस् तै  मिडियाकर्मीहरुले  पनि झक्झक्याउनुपर्छ । हामी पनि त्यसमा लागे कै  छौ ं । हामी प्रतिबन्धित अवस् थामा पनि दाङ क्रिके ट संघले  विभिन्न समयमा प्रतियो गिताहरु आयो जना गनेर्  काम भइरहे को  छ । जसले  नया“ प्रतिभाको  खो जी गनेर्  काम भइरहे को  छ भने  विद्यालयस् तरमा पनि तालिमको  व्यवस् था हामीले  गरिरहे का छौ ं ।
स् थानीय तहलाई खे लकूदमा लगानी बढाउन दबाब दिन सकिन्छ हो ला नि ?
अवश्य पनि । हामीले  स् थानीय तहका प्रमुखहरुलाई भे टे र ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौ ं । अरुले  जस् तो  नारा जुलुस गर्नुपरे को  छै न । सा“च्चै  भन्ने  हो  भने  स् थानीय तह आइसके पछि हामीलाई अलि राहत मिले को  महसुस हामीले  गरे का छौ ं । तुलसीपुर, घो राही उपमनपा र लमही नपा तथा अन्य स् थानीय तहमा पनि हामीले  कुरा राखे का छौ ं । यसमा सकारात्मक नै  पाएका छौ ं । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधिहरुले  पनि जनताको  काम र आवश्यकता बुझनुभएको  छ । यसभन्दा पहिले  माथिबाटै  आउ“थ्यो  हाम्रो  कुरा सुनुवाइ ह“ुदै नथ्यो  । तर अहिले  जनप्रतिनिधिहरुले  हाम्रो  कुरा सुन्ने  वातावरण भएको  छ । सुन्नुभएको  छ र के ही काम पनि शुरु भइसके को  अवस् था छ ।
पूर्वाधारको  अभाव हु“दाह“ुदै  राष्ट्रियस् तरको  प्रतियो गिता गदैर्  हुनुहुन्छ गाह्रो  हो ला नि ?
हो , अप्ठे रो  त छ । तर बाध्यता पनि छ । हामीले  जसरी काम गरे का छौ ं, त्यो  मे हनतअनुसार एक्स् पो ज हुने  मौ का पाउन सकिएको  छै न । हामीस“ग खे लाडी छन् । खे ल मै दान र प्रशिक्षकहरुको  अभाव भइनै  रह्यो  । यी सबै  समस् याको  समाधान खो ज्न पनि हामीले  हाम्रो  क्षमताको  प्रदर्शन गर्नुपनेर्  थियो  । हो , त्यही क्षमता प्रदर्शनका लागि पनि प्रतियो गिता आयो जना गरिएको  हो  । त्यसै गरी अब आठांै  राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता मध्यपश्चिममा हुन लागिरहे को  छ । तर मध्यपश्चिमकै  अन्य शहरहरुमा मात्रै  प्रतियो गिता हुने  अवस् था छ । त्यसलाई तो ड्नका लागि पनि हामीले  खे लकूद प्रतियो गिता गर्नुपरे को  हो  । हाम्रो  माग छ कि राष्ट्रिय प्रतियो गिताअन्तर्गत कम्तिमा क्रिके टको  इभे न्ट्स दाङ हो स् । हामी पनि राष्ट्रिय प्रतियो गिता सञ्चालन गर्न सक्छौ ं । क्षमता छ भन्ने  दे खाउनुपनेर् छ । घो राही र लमहीमा क्रिके ट मै दानहरु छन् । आगामी राष्ट्रिय प्रतियो गिताको  क्रिके टको  कुनै  पनि इभे न्ट्स दाङमा ल्याउने  हाम्रो  उद्दे श्य छ र हामी ल्याउ“छौ ं पनि । यसर्थ थुप्रै  चुनौ ती हु“दाह“ुदै  प्रतियो गिता आयो जना गरे का हांै  ।
दंङाली टी टवान्टी कपको  तयारी कहा“ पुग्यो  ?
हामी अन्तिम चरणमा पुगे का छांै  । टीम दर्ताको  काम भइसके को  छ । दे शका विभिन्न १६ वटा समूहहरु प्रतिस् पर्धाका लागि आउनुभएको  छ । स् पो न्सरहरु पनि फाइनल भइसके का छन् । खे ल मै दान निर्माण पनि अन्तिम अवस् थामा पुगे को  छ । ८० प्रतिशत काम भइसके को  छ । बा“की कामका लागि सबै  लागिरहे का छौ ं । जो श जा“गरका साथ अगाडि बढे का छौ ं । मलाई लाग्छ पा“च नम्वर प्रदे शको  सबै भन्दा ठूलो  प्रतियो गिता हुने छ यो  ।
यो  प्रतियो गिताबाट दाङले  के  पाउ“छ ?
सबै भन्दा ठूलो  कुरा त खे लकूदको  हिसाबले  दाङ दे शभर चिनिने छ । हामी बाहिर खे ल्न गएको  बे ला दाङमा क्रिके ट खे ल्नुहुन्छ र ? भन्ने हरु पनि थिए । उनीहरुलाई हामी दाङमा क्रिके टको  विकास कति भएको  छ भन्ने  दे खाउन पनि चाहन्छौ ं । दाङ भौ गो लिक र प्राकृतिकरुपले  कति सुन्दर छ र यहा“ क्रिके टको  भविष्य कति छ भन्ने  कुराको  ज्ञान दिन चाहन्छांै  । क्रिके ट खे ल्नका लागि दाङ वातावरणीय हिसाबले  कति अनुकूल छ भन्ने  कुराको  अनुभव अन्य जिल्लाका खे लाडीहरुलाई गराउने छांै  । यो  प्रतियो गिताले  आशन्न आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूदको  क्रिके टको  इभे न्ट्स दाङमा ल्याउन सजिलो  हुने छ भने  यहा“का सरो कारवालाहरुले  पनि दाङमा क्रिके टको  विकास र प्रतिभा पहिचान गनेर्  मौ का पाउनुहुने छ । मुख्यगरी यहा“ खे ल पर्यटनको  विकास हुने छ भन्ने  हाम्रो  अपे क्षा छ । दङाली टी टवान्टी क्रिके ट कपमा मात्रै  १६ समूहले  भाग लि“दै छन् । एउटा टिममा कम्तिमा १८ जना आउने छन् । १८ जनाको  दरले  १६ टिमका खे लाडीहरु दाङ आएर यहीको  हो टलमा १० दिनसम्म बस् ने छन् । यहीको  उत्पादन खाने छन् भने  यहा“का पर्यटकीय क्षे त्रको  अवलो कन गनेर् छन् । खासगरी धारापानी क्षे त्र, अम्बिके श्वरी, बाह्रकुने लगायतका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षे त्रको  अवलो कन गर्दा प्रचारप्रसार पनि हुने छ । स“गस“गै  आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद यहा“ भयो  भने  त झन हजारौ ं खे लाडीहरुलाई दाङ भिœयाउन सकिने छ । यसले  जिल्लाको  विकासमा टे वा पु¥याउने छ ।
अन्त्यमा, छुटे का के ही भए
के ही वर्षयता दाङका मिडियाहरुले  क्रिके टको  विकासका लागि जुन खालको  सहयो ग गरे का छन् म मिडियाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । साथै  यही कार्तिक २७ गते दे खि हुन लागे को  दङाली टी ट्वान्टी क्रिके ट कपलाई सफल बनाउन पनि मिडियाहरुको  सहयो गको  अपे क्षा गर्न चाहन्छु । सहयो ग गरिरहनु पनि भएको  छ । ने पाल क्रिके ट संघ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिके ट काउन्सिल (आइसिसी) को  प्रतिबन्धमा परे का छौ ं । हामीलाई अहिले  आर्थिक प्राविधिक सहयो ग के ही पनि छै न । यस् तो  अवस् थामा अन्य जिल्लाहरुमा खासै  गतिविधि हुन सकिरहे को  छै न । तर दाङ जिल्लाले  चाहि“ क्रिके टलाई मर्न दिनु हु“दै न भन्ने  हे तुले  हामीहरुले  आफ्नै  लगानीमा, साथीभाइहरुको  सहयो गमा स् थानीय तह र के ही स् पो न्सर खो जे र प्रतियो गिता आयो जना गरे का छौ ं । अप्ठे रो  अवस् था छ । अहिले  भर्खरै  नया“ विधान अनुसार दाङ क्रिके ट संघको  निर्वाचन गरे र आइसिसीमा पठाएका छौ ं । यदि सा“च्चै  आइसिसीले  हाम्रो  प्रतिबन्ध फुकुवा ग¥यो  भने  दाङले  चा“डै  नै  क्रिके टको  हिसाबमा सबै भन्दा अगाडि र प्रगति गरे को  जिल्लाको  रुपमा स् थापित हुने छौ ं ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top