Free songs
Home / पाठक पत्र / जनप्रतिनिधिहरुलाई निवेदन

जनप्रतिनिधिहरुलाई निवेदन

गत वर्ष घो राही क्षे त्रमा भुस् याहा कुकुरहरु के ही कम भए । विद्यालय जाने  विद्यार्थीहरु, बिहानै  पे शा गनेर्  ब्यवसायीहरु, बिहानका पै दल यात्रीहरुलगायत भुस् याहा कुकुरको  रातभरिको  पप संगीतबाट वाक्क दिक्क भएकाहरुले  घो राही नगरपालिकालाई धन्यवाद दिए । त्यो  पनि अन्तरह्दयदे खि नै  । तर अहिले  समय र स् थानीय तहको  शासनशै ली फे रिएको  छ । नगरपालिकाको  टाउको मा उप शब्द जो डिएको  छ । कर्मचारीहरुको  निदेर् शक जनप्रतिनिधि बने का छन् । त्यति बे ला कर्मचारीबाटै  सम्भव भएको  भुस् याहा कुकुर नियन्त्रण अहिले  जनप्रतिनिधिबाट हुन नसक्नु लाज मान्नै पनेर्  विषय हो  ।
चुनाव ताका धे रै  भन्दा धे रै  काम गछौर् ं भनी पानी खा“दै  भाषण ठो क्ने  जनप्रतिनिधिहरु जाबो  भुस् याहा कुकुर नियन्त्रण गनेर्  आ“ट, प्रयास र यो जना बनाउन सक्दै न भने  अरु परिवर्तनको  आशा गर्न सकिन्न । स् मार्ट सिटी बन्नमा भुस् याहा कुकुर पनि बाधक छन् । बिहानै  कुकुर डो ¥याउने  कुकुरप्रे मीहरुलाई रहर पुगे पछि भुस् याहा कुकुर बनाउन नहुने  मापदण्ड बनाउनुप¥यो  । जनप्रतिनिधिहरुले  उपमहानगर क्षे त्रमा कति भुस् याहा कुकुर छन् र तिनले  मानव गतिविधिमा के  कस् तो  असर पारिरहे का छन् बुझ्ने  प्रयास गर्नुप¥यो  । भुस् याहा कुकुरबाट हुने  पीडा बुझ्न केही दिन मात्रै भए पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई मर्निङवाकमा निस् कन यसै  पत्रमार्फत सादर निवे दन गर्दछु ।
दिने श वली
घो राही उपमहानगरपालिका–१८, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top