Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / पाच वर्षभित्र बेरोजगारमुक्त नगर  बनाउने लक्ष लिएका छौ 

पाच वर्षभित्र बेरोजगारमुक्त नगर  बनाउने लक्ष लिएका छौ 

देवीलाल गौतमDevilal
प्रमुख– मुसीकोट नगरपालिका, रुकुम

मुसीकोट नगरपालिका दुर्गम र सुगम क्षेत्रले बनेको नगरपालिका हो । नगरका अधिकांश वडाहरु दुर्गममा पर्छन् । बजार क्षेत्रबाट नगरकै अर्को वडा पुग्न पा“च,छ घण्टा हि“ड्नुपर्ने भूगोल रहेको नगरको विकास र नगरबासीको सेवाका विषयमा युगबोधकर्मी धनकुमार शाहीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप          –सम्पादक

तपाइ“ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको  पनि लामै  समय हुन थाल्यो  । नगरपालिकाले  अहिले  के –के  गरिरहे को  छ ?
स् थानीय तहअन्तर्गत जब पहिलो  पटक यस मुसीको ट नगरपालिकाको  निर्वाचन सम्पन्न भयो  त्यसपछिको  पहिलो , दो स्रो  र ते स्रो  बै ठक तथा नगर सभाको  बै ठक सम्पन्न भएका छन् र त्यसबाट के ही महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् । सो ही बै ठकको  निर्णयबमो जिम नगरको  समग्र मुहार फे रिने  अर्थात सफा, सुन्दर र सबै  कुराले  सम्पन्न नगरपालिका बनाउने  गरी यो जना निर्माण भइरहे का छन् भने  कतिपय यो जनाहरु कार्यान्वयनको  चरणमा पनि पुगे का छन् । जस् तो  बजारमा भइरहे को  फो हो र ब्यवस् थापन, ढल निकास, सडक मिचे र निर्माण गरिएका घुम्ती हटाउने  कार्यलगायतका कामहरु भइरहे का छन् । त्यसै गरी स् थानीय सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण र छलफल भइरहे का छन् भने  यो जना निर्माणका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरुस“ग पनि छलफल भइरहे को  छ । विशे ष गरी यो जना निर्माणकै  प्रक्रियामा रहे र काम गरिरहे का छौ ं ।
गाउ“–गाउ“मा सिंहदरवार भन्नुभयो  तर वडा कार्यालय सदरमुकामबाटै  चलिरहे का छन् नि ?
गाउ“–गाउ“मा सिंहदरबार भन्ने  कुरा मुसीको ट नगरपालिकाको  मात्र नारा नभएर यो  समग्र दे शको  नारा हो  भन्ने  कुरा यहा“लाई अवगत नै  छ । यतिबे ला जनताले  पनि गाउ“–गाउ“मा सिंहदरवार आएको  प्रत्यक्ष महसुस गदैर् छन् । हामीले  पनि यस मुसीको ट नगरपालिकाका जनतालाई गाउ“–गाउ“मा सिंहदरवार आएको  महसुस गराउन निरन्तर लागिरहे का छौ ं । जहा“सम्म वडा कार्यालयको  कुरा हो , त्यो  अधिकांश वडाहरु आफ्नै  कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहे का छन् भने  एकाध वडाहरु मात्र भौ तिक पूर्वाधारको  अभाव र कर्मचारीको  अभावका कारण कार्यालय स् थापना भएका छै नन् । तर पनि त्यस वडाका अध्यक्षहरुले  चौ रमै  बसे र, हि“ड्दा हि“ड्दै  बाटो मै  र पिपल चौ तारो मा बसे र समे त जनताका काम गरिरहनुभएको  छ, । यसरी कार्यालयमा कुनै  भौ तिक पूर्वाधार नह“ुदा नहु“दै  पनि जनतालाई से वा दिने  कार्य वडाध्यक्षबाट भइरहे को  छ, यो  असाध्यै  सराहनीय पक्ष हो  ।
नीति कार्यक्रममा यहा“ले  मुसीको ट रिङरो डको  प्रस् ताव गर्नुभएको  थियो , यो  विषय कहा“ पुग्यो  ?
मुसीको ट रिङरो डको  कुरा पनि शुरुवात भइरहे को  छ । नगरसभाको  बै ठकबाट रिङरो ड निर्माण गनेर्  प्रस् ताव पास भई त्यसका लागि प्रारम्भिक सवेर्  गनेर्  भने र के ही बजे ट समे त बिनियो जन गरिएको  छ । अब चा“डै  त्यसको  प्रारम्भिक सवेर्  गरिने  छ ।
कसरी बनाउनु हुन्छ यो  रिङरो ड ?
मो टामो टी रुपमा हामीले  मुसीको टका सबै  वडा कार्यालयलाई जो ड्ने  गरी र मध्यपहाडी लो कमार्ग तथा राप्ती राजमार्गलाई समे त छुने  गरे र मुसीको ट रिङरो ड निर्माण गनेर्  यो जना बनाएका छौ ं । मुसीको ट खलंगाको  बजारलाई र त्यसका आसपासका बजार के न्द्रलाई समे त मध्यनजर गरी यो  सडक निर्माण गरिने छ । जसले  गर्दा यस नगरपालिकाको  एउटा वडाको  सम्बन्ध अकोर्  वडास“ग सिधै  रहनसक्ने  दे खिन्छ । त्यसका लागि विज्ञ प्राविधिक खटाएर कम भन्दा कम क्षतिबाट ठूलो  सफलता हात पानेर्  गरी सडक निर्माण गनेर्  सो च गरिएको  छ र चा“डै  प्रारम्भिक सवेर्  गरिने  छ ।
चुनावका बे ला मुसीको टलाई बे रो जगारमुक्त नगरपालिका बनाउने  नारा थिए तपाइ“का, रो जगारीका कार्यक्रम के  ल्याउनुभयो  ?
चुवावका बे ला मात्र हो इन म अहिले  पनि भन्छु सके सम्म मे रो  पा“च बषेर्  कार्यकालभित्र यो  मुसीको ट नगरपालिकालाई बे रो जगारमुक्त नगरपालिका बनाउने  लक्ष राखिएको  छ, त्यसका लागि जागिर मात्र हो इन यहा“ विभिन्नखाले  उद्यो ग व्यवसाय तथा कलकारखानाहरु खो लिने  छ । त्यसै गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरिने  छ, कृषिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गनेर्  र सबै लाई त्यसमा जो डे र लगिने  छ । त्यसबाट नगरपालिकाका सबै  वडाका सबै  घरहरुमा एक घर एक रो जगार सिर्जना गर्न बिशे ष पहल गरिने छ । त्यसका लागि तपाइ“हरु जस् ता सञ्चारकर्मी र सञ्चार मिडियाको  भूमिका पनि त्यत्तिकै  हुने  हु“दँ सहयो गको  आशा एवं अपे क्षा पनि गरे को  छु ।
मुसीको ट नगरपालिकामा दुर्गम क्षे त्रको  विकासका यो जना के –के  छन् नि ?
अहिले  नगरपालिकामा दुर्गम क्षे त्रको  विकासका यो जना भन्नु पर्दा उज्यालो  नपुगे का, सडक नपुगे का र सञ्चार नपुगे का क्षे त्रहरुलाई पहिलो  प्राथमिकतामा राखे र काम गरिदै छ । त्यसै गरी दुर्गमक्षे त्रलाई प्राथमिकतामा राखे र यो जना निर्माण गरिएको  छ भने  आगामी दिनमा पनि यसरी नै  यो जना निर्माण गरिने छ । यसपालिको  बजे ट विनियो जन गर्दा पनि त्यसरी नै  विनियो जन गरिएको  छ । दुर्गम क्षे त्रलाई मध्यनजर गरी कहा“ के  समस् याहरु छन् ती समस् याहरु हल हुने  गरी यो जना निर्माण गरिने छ । यसरी यो जना निर्माण गर्दा धे रै जसो  दुर्गम क्षे त्रको  समस् याको  पहिचान गनेर्  कार्य सम्पन्न भइसके का छन् भने  कतिपय समस् याहरुको  पहिचान गनेर्  कार्य भइरहे को  छ र त्यतातिर पनि ध्यान दिदै  आगामी दिनमा थप दुर्गम क्षे त्रलाई प्राथमिकतामा राखे र काम गरिने छ र त्यसले  गर्दा सुगम र दुर्गम क्षे त्रको  भिन्नता विस् तारै  मे टिने छ र सबै  क्षे त्र एकनासको  बन्ने  आशा एवं अपे क्षा गरिएको  छ ।
दमकल, एम्बुले न्स, सरसफाइलगायतका से वा बजार क्षे त्रले  मात्रै  पाउ“छ तर दुर्गमले  पनि कर उत्तिकै  तिर्नुपर्ला ? कि सहुलियत हुन्छ ?
दमकल, एम्बुले न्स, सरसफाइलगायतका से वा बजार क्षे त्रले  मात्रै  पाउने  कुरा हो इन यो  सबै  वडाले  बराबर पाउ“छन् । हो , कतिपय वडाहरुमा बाटो घाटो को  अभावका कारण के ही से वाहरुबाट बञ्चित भएका छन् । ती से वा उपलब्ध गराउन विशे ष जो ड गरिने छ । निकट भविश्यमै  नगरपालिकाका सबै  वडाले  यी से वाहरु प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यो  कुरामा तपाइ“हरु ढुक्क हुनुहो स् । एकातर्फ यसरी अगाडि बढिने  छ भने  अकोर् तिर सुगम क्षे त्रले  तिनेर्  कर र दुर्गम क्षे त्रले  तिनेर्  कर उत्तिकै  हु“दै न, यसमा पनि के ही भिन्नता रहे को  छ । करको  दर कायम गर्दा बिभिन्न मापदण्डमा रहे र गरिएको  छ । जस् तो  सुगम र दुर्गम क्षे त्रको  वर्गीकरण गरी करको  दररे ट कायम गरिएको  छ । त्यसै गरी आर्थिक अवस् थाको  पनि वर्गीकरण गरे र करको  दायरा निर्धारण गरिएको  छ । उदाहरणका लागि वडा नं. १ मा रहे को  पा“चतला भएको  ले न्टरवाला घरको  र ८ र ९ नम्बर वडामा रहे को  फुसको  छाना वा जस् ता पाताले  छाएको  घरको  कर एकै  हु“दै न । यसमा अवश्य सहुलियत हुन्छ ।
जिल्लाभर नै  माओ वादीलाई मत दिएर नमूना दे खाएका जनतालाई नमूना काम के  दे खनाउनुहुन्छ ?
रुकुम जिल्लाका जनताले  राम्रो स“ग बुझे का छन् र विगतमा माओ वादीले  गरे का कामहरुबाट प्रभावित भएर हामीलाई मत दिएका छन् । यसरी रुकुमे ली जनताले  एउटा सा“च्चिकै  नमूना दे खाएका छन् । हामीबाट जुन आशा एवं अपे क्षा लिएर रुकुमे ली जनताले  आफ्नो  अमूल्य मत दिनुभयो , त्यसका लागि म विशे ष धन्यवाद दिन्छु र रुकुमे ली जनताले  हामीबाट गरे को  आशालाई कहिल्यै  पनि मर्न दिने  छै नौ ं । त्यसका लागि मै ले  जुनसुकै  त्याग गर्न तयार रहे को  समे त जानकारी गराउ“छु । मुसीको ट नगरपालिकाको  प्रमुखको  है सियतले  यहा“का जनतालाई हामीले  दिने  से वा पनि नमूनायो ग्य हुनुपर्दछ भन्ने  मे रो  पनि मान्यता रहे को  छ । सो ही अनुरुप नै  के ही नमूनायो ग्य कामहरु अगाडि सारिएको  छ । जस् तै  यस नगरपालिकाका सबै  नागरिकहरुलाई ने पाली नागरिकता प्राप्त गर्न नगरले  दिने  सिफारिस शुल्क पूर्णरुपमा मिनाहा गरिएको  छ । त्यस् तै  नगरबासी सबै  नागरिकको  स् वास् थ्य बिमा गराइने  छ भने  हरे क वडामा कम्तिमा पनि एउटा नमूना विद्यालय निर्माण गनेर्  यो जना बनाइएको  छ । त्यति मात्र हो इन जनयुद्धकालमा जनसत्ताले  गरे का कामहरुलाई पनि समे टे र अगाडि बढ्ने  यो जना बनाइएको  छ । यसरी आफूलाई मत दिएर नमूना दे खाएका जनतालाई नमूना से वा वा विकास दे खाउन हामीले  जुन तहबाट प्रयास गरिरहे का छौ ं, त्यतिले  मात्र सबै  कुरा पूरा हुने  भने  दे खिदै न । त्यसका लागि फे रि पनि आगामी प्रदे शको  र संघको  निर्वाचनमा पनि माओ वादीलाई विजयी गराएर माओ वादीले  नै  प्रदे शको  र संघको  सरकार गठन गर्न आवश्यक छ र मात्र जनताको  आशा अपे क्षा पूरा गर्न सम्भव हुने छ र त्यसका लागि सबै मा अनुरो ध गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा भन्नै पनेर्  के ही कुरा छुटे  कि ?
हाम्रो  यस मुसीको ट नगरपालिकामा भए गरे का गतिविधि र आगामी यो जनाका बारे मा विशे ष गरी रुकुमे ली जनता र अन्य जनसमुदायलाई समे त जानकारी गराउने  अवसर जुटाइदिनुभयो  त्यसका लागि विशे ष गरी तपाइ“लाई र तपाइ“को  पत्रिका नया“ युगबो ध राष्ट्रिय दै निकको  सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसै गरी स् थानीय तहको  पहिलो  निर्वाचनबाट यस मुसीको ट नगरपालिकाको  नगर प्रमुखको  जिम्मे वारी दिनुहुने  सम्पूर्ण मतदाता र नगरबासी सबै लाई विशे ष धन्यवाद दिन चाहन्छु । पहिलो  पटक स् थानीय तहको  निर्वाचित जनप्रतिनिधिको  है सियतमा रहे र काम गर्दा के ही कमी कमजो री हुनु स् वाभाविक हो  र त्यसरी काम गनेर्  क्रममा कुनै  त्रुटि भएमा तपाइ“हरुका रचनात्मक सल्लाह सुझाव पाइरहने  छु भन्ने  आशा एवं अपे क्षा गरे को  छु । अन्तमा फे रि पनि मुसीको ट नगरपालिकालाई सा“च्चिकै  सुन्दर, सफा र समुन्नत नगरपालिकाको  रुपमा विकास गर्न नगरबासी आमाबुवा, दाजुभाइ र दिदीबहिनी सबै को  त्यतिकै  महत्वपूर्ण भूमिका रहने  भएको  हु“दा सबै बाट सहयो गको  आशा एवं अपे क्षा गर्दछु ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top