Free songs
Home / पाठक पत्र / सिर्जनशील टोलका नयाँ नामहरु

सिर्जनशील टोलका नयाँ नामहरु

यदि तपाइ“ हामीले  को ही कसै स“ग घो र ाही–१४ (साविक घो र ाही–१०) भनी आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइलाई बे लीविस् तार  लगायौ ं भने  उनीहरुको  प्रतिक्रिया तल ले खे बमो जिम पाउ“छौ ं ।
(१) माछा, भे ली गन्हाउने  ठाउ“दे खि कता ?
(२) र ा“गा टो ल, र ा“गा झुण्ड्याउने दे खि कता ?
(३) खसी, बाख्रा काट्ने दे खि कता आदि ।
यस टो लको  अरु कुनै  सुन्दर  चिनार ी छै न । दूर सञ्चार को  अगाडिदे खि नीमाहलसम्म माछा तथा भे ली फि“जाएर  व्यवसायीहरु झि“गा तथा मौ र ी धपाइर हे का हुन्छन् । वर्षा तथा गर्मीको  समयमा टो ल नै  गन्हाउने  गर्दछ । खसी, बाख्रा र  र ा“गा मासु पसलहरु नालामाथि, सडकस“गै  सटाएर  खुल्लै  बाहिर  झुण्ड्याइएको  हुन्छ, आसपासमा भुस् याहा कुकुर हरु मस् तरुपमा हे रि र हे का हुन्छन् ।
तसर्थ यस् ता पसलहरु (माछा, सिद्रा, मासु, भे ली) सडकबाट टाढा भित्री को ठाहरुमा व्यवस् िथतरुपमा व्यवस् थापन गर्नु अहिले को  वातावर ण, जनसंख्या बृद्धि, र ो गको  संक्रमण, किटाणु तथा जनावर बाट र ो ग सर्न सक्ने  अवस् थाका कार ण आवश्यक दे खिन्छ । यो  नै  सभ्यताको  चिनार ी हो  ।
धनबहादुर  विसी
घो र ाही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top