Free songs
Home / पाठक पत्र / स्थानीय तहलाई २२ वटा कानून बनाउने अधिकार छ

स्थानीय तहलाई २२ वटा कानून बनाउने अधिकार छ

जनता र दे शको  हितमा काम गर्न स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ वटा कानून बनाउने  अधिकारभित्र यस् ता विषय छन्– महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउपालिकामा विकृति रो क्ने , कर्मचारीहरुलाई विषयगत काममा राख्न पाउने , फो हो र व्यवस् थापन गर्न सडक नाला, ढल निकास बनाउने , फलफूल, वनस् पति, रंगशाला, खे लमै दान, फलफूल पसल, तरकारी पसल अन्य बजार व्यवस् था गनेर् , विद्यालय, संघ संस् थाको  खाली जग्गामा तरकारी फलफूल पसल राख्ने , स् वच्छ खाने पानी, ऊर्जाको  व्यवस् थापन मिलाउने  । घर जग्गा नक्सापास को  दूरी हे री मापदण्ड बनाउने , सडक बाटो को  दूरी अनुसार चौ डा बनाउने , रिङरो ड छ भने  अझ फराकिलो  बनाउन कानून बनाई लागु गनेर्  ।
यसैगरी नगर क्षे त्रभित्र स् वीकृतिविना प्लटिङ गर्न रो क्ने , जथाभावि वस् ती बस् न नदिने , भूमिहीन सुकुम्बासी ने पाली नागरिक भएमा उनको  परिवार एकिन गरी खास सुकुम्बासीलाई प्रमाणपूर्जा दिलाई बसो बासको  व्यवस् था गनेर्  । राष्ट्रिय जंगल, चुरे  भावरका जंगल एवं निकुञ्जमा पक्की घर हाली बसे कालाई मुआब्जा दिई हटाउने  । आवश्यक पुलहरु निर्माण गनेर्  । विषयगत विद्यालय खो ली शिक्षाको  व्यवस् था गर्ने  । यी बु“दाका अधिकारलाई चा“डै  लागु गर्न सबै  स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अनुरो ध गर्छु ।
प्रे मबहादुर थापा
दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top