Free songs
Home / पाठक पत्र / तरकारी मण्डीका बाख्रा व्यवस्थापन गरियोस्

तरकारी मण्डीका बाख्रा व्यवस्थापन गरियोस्

दे शकै  नमूना उपमहानगर पालिकाको  रुपमा चर्चामा र हे को  घो र ाही उपमहानगर पालिकाको  वडा नं. १४ मा सब्जीमण्डी रहेको छ । समयले  धे र ै  को ल्टो  फे रि सक्दा पनि उक्त तर कार ी बजार ले  मुहार  फे र्न सके को  छै न । घो र ाही उपमहानगर पालिकाको  के न्द्रमा र हे को  तर कार ी बजार  सबै  तह र  तप्काका वर्ग समुदायको  तर कार ी किनमे ल गनेर्  स् थान हो  । यस स् थानमा खुल्लम खुल्ला छाडा छाडिएका बाख्राहरु छन् । तर कार ी किन्ने  र  बे च्ने  दुबै लाई छाडा बाख्राले  दिनु सास् ती दिएका छन् । तर कार ी किने र  बाइकमा झुण्ड्याएर  वा कुनै  स् थानमा बसाली अकोर्  तर कार ी किन्न थाल्यो  भने  क्षणभर मै  किनिएका तर कार ी तथा अन्य सामग्री, स् वाहा भएका हुन्छन् । तर कार ी किन्ने  ग्राहकहरु बाख्राकै  कार ण तर कार ी मण्डीमा तर कार ी किन्न आउन छाडे को  गुनासो  गनेर्  गर े को  पाइन्छ । तर कार ी बजार  हर े क व्यक्तिका लागि उत्तिकै  महत्वपूर्ण र  उपयुक्त हुने  हु“दा सो ही अनुरुप व्यवस् िथत हुनु पनि जरुर ी छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको  ध्यान जाओ स् ।
दिपे श लामिछाने  (उपभो क्ता)
र ाप्ती शिक्षा क्याम्पस घो र ाही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top