Free songs
Home / पाठक पत्र / जनताको  चाहना शान्ति र  सुर क्षा

जनताको  चाहना शान्ति र  सुर क्षा

घो राही उपमहानगरपालिकामा पनेर्  दामो दर चो कदे खि पश्चिमको  चो क खतरापूर्ण छ । त्यहा“ सडकमा खाल्टाखुल्टी छन् । बसपार्कबाट छुट्ने  गाडीहरुले  बाटो  क्रस गनेर्  ठाउ“ त्यही चो क पर्दछ । दक्षिणबाट आउने  जाने  उत्तरबाट आउने  जाने  र पूर्वबाट आउने  जाने  गाडीहरु पनि आपसमा जुध्न सक्ने  ठाउ“ पनि हो  । त्यहा“ विद्युतको  पावर बक्स पनि छ । त्यही ठाउ“मा टे म्पो पनि  पार्किङ गर्छन् । त्यसको  उत्तरतर्फ ठे ला व्यापारीहरुको  हक अधिकार भएको  छ । त्यस ठाउ“मा दक्षिणको  सा“घुरो  सडक छ । कताबाट कस् ता साधन छिर्छन्, त्यो  अवस् था पै दल यात्रीले  थाहा पाउन कठिन पर्छ । यस् तो  ठाउ“मा साधनहरुका चालकहरुले  गति नियन्त्रित गरे को  पाइन्न । बिहान ९ बजे दे खि १० बजे सम्म साधनहरु गुडाउने हरुको  भीड हुन्छ । यस बाटो  भएर स् कूल जाने  विद्यार्थीहरुको  लस् कर लाग्छ । विद्यार्थीहरु पै दल जान्छन् । त्यसको  ठीक पूर्व दामो दर चो कमा प्रहरी बिट छ । त्यहा“ प्रहरीहरु बस् छन् । तर त्यो  समयमा त्यस ठाउ“लाई सुरक्षा दिन जा“दै नन् । उनीहरु मो बाइल खे लाउन व्यस् त दे खिन्छन् । जनताले  चाहे को  शान्ति र सुरक्षाको  अनुभूति दिलाउन नसके को  अवस् था छ ।
घो राही बजारमा द्रुतगतिले  मो टरसाइकल चलाउने हरु उत्साहित भएको  दे खिन्छ । उनीहरु स् कूले  के टीहरुलाई जिस् काउन बिहान ९ बजे दे खि १० बजे को  समयमा बाइकमा कुद्ने  गरे को  पाइन्छ । साथै  चो कमा मो टर, बाइक, स् कूटी अटो रिक्सा र्पािर्कङ गनेर्  ह“ुदा दुर्घटना ह्ुने  सम्भावना दे खियो  । समयमा नियन्त्रण गर्नुपनेर्  हुन्छ । यसको  लागि सम्बन्धित निकायको  ध्यान जानुपर्छ । अन्यथा दुर्घटनामा पनेर्  सम्भावना दे खिन्छ । तसर्थ उक्त ठाउ“मा पार्किङ निषे े ध गनेर्  र क्रसिङ ठाउ“मा पै दल यात्रीहरु सडक वारपार गर्दा चालकले  गाडी रो क्नु पनेर्  नियमलाई पालन गराउनुपर्छ । अन्यथा क्रसिङ सडकमा दुर्घटना हुनसक्ने  सम्भावना बढे को  छ । घटना हुनुभन्दा अगावै  सम्बन्धित निकायले  ध्यान पु¥उनु पर्छ । घो राही बजारका सडकहरुमा समस् या दे खिन्छ । सुधार भएको  हे र्ने  जनताको  चाहना छ ।
युवराज शर्मा
घो राही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top