Free songs
Home / पाठक पत्र / फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध

फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध

भर्खर ै  स् थानीय चुनावमा हाम्रो  पार्टी ने कपा एमाले का उम्मे दवार हरु मे यर  उपमे यर मा निर्वाचित भएका छन् । यस् तो  अवस् थामा कम्युनिष्ट पार्टीको  बहुमत भएको  छ । घो र ाही उपमहानगर पालिकामा धे र ै  काम गर्नुछ । नगर  सफा र ाख्नको  लागि व्यवस् थापन गर्नुछ । शिक्षा कार्यालय जाने  बाटो , विद्युत, कृषि विकास कार्यालय वर पर  तथा विभिन्न अड्डाका वर पर  बिहानै बाट भीडभाड र  अस् तव्यस् त हुन्छ । यसको  चा“डै  व्यवस् थापन गर्नुपर्छ । त्यहा“ फो हो र को  डंगुर  जम्मा हुने  गर े को  छ । जनताको  जग्गा भए पनि मुआब्जा दिएर  सर कार को  जग्गा भए पनि व्यवस् था मिलाई फो हो र  व्यवस् थापन चा“डै  गर्नुपर्छ । यो  बे ला चुप लागे र  बस् ने  है न । कर्मचार ीको  मुख ताक्नुहु“दै न । यतातिर  उपमहानगर पालिकाले  अतिशीघ्र ध्यान दिनुपर्दछ । दक्षिणतिर  तर कार ी बजार  लगाउन मापदण्ड तो की हाललाई घर े लुको  बा“झो  जग्गा या खाद्य संस् थानको  जग्गामा टहर ा बनाइ ती सानातिना तर कार ी व्यापार ीहरुका लागि व्यवस् थापन गर्न जरुर ी छ । नगर  सफा र ाख्न मापदण्ड तो के र  प्लाष्टिकमा र ो क लगाई बा“की कुहिने  फो हो र को  मल बनाउने  व्यवस् था चा“डै  गर ी फो हो र बाट मल र  ग्या“स निकाल्ने  यन्त्र चा“डै  ल्याउन र  सो को  उद्यो ग खो ल्ने  काम पहिले  गर्नुपर्छ ।
यात्रुको  लागि अटो रि क्साको  शुल्क तो किदिने  र  अटो रि क्सा र ँख्ने  ठाउ“समे तको  व्यवस् था गर्नु जरुर ी छ । साना ठूला बाटो मा कर्मचार ीले  नक्सा दिन र ो क लगाएका छन् । लामा सफर  भएको  १०÷१५ घर भित्र मात्र छिर्न सक्ने  बाटो  तीन मिटर सम्ममा घर  बनाएका गरि ववर्ग धे र ै  छन् । ती बाटो मा पनेर्  घर को  नक्सा दिन अति जरुर ी छ ।
प्रे मबहादुर  थापा (एमाले जिल्ला सदस्य)
घो र ाही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top