Free songs
Home / पाठक पत्र / ज्यादै धुलो भयो, नियमितरुपमा पानी छिट्नुप¥यो

ज्यादै धुलो भयो, नियमितरुपमा पानी छिट्नुप¥यो

घो राही बजारको  शहीद गे टदे खि पूर्वतर्फ क्रमशः वीपीचो क हु“दै  ट्राफिकटो लदे खि तलसम्म हाल निर्माण भइरहे को  ६ ले न सडकमा गाडीहरु गुड्दा धुलो  उड्ने  समस् याले  बाटो मा आवतजावत गनेर्  पै दल यात्रुका साथै  बाटो को  दुबै तर्फ रहे का घर पसलहरुमा साह्रै  नराम्रो  असर गरिरहे को  छ ।
धुलो  उड्दा पै दल यात्रुको  जीउभरि धुलो  हुनुको  साथै  धुलो ले  आ“खा, नाक, मुख, घा“टी, छाला र स् वासप्रस् वास क्रियामा समे त असर पारिरहे को  छ । त्यसै गरी लगाएका लुगा पनि धुलाम्मे  हुन्छन् भने  पसलहरुमा धुलो  पर्दा त्यहा“ राखिएका खाद्य एवं अन्य वस् तुहरुमा पनि धुलो  पनेर्  गर्छ । त्यसै ले  सडक निर्माण गदैर्  गर्दा जनतालाई परे को  यो  समस् यालाई विशे ष ध्यान दिएर सम्वन्धित निकायले  नियमितरुपमा पानी छिट्ने  व्यवस् था गर्नुप¥यो  ।
यो  सडकमा धे रै  गाडी गुड्ने  भएकाले  वा गाडीको  अत्यधिक चाप भएकाले  बाटो  छिटो  तात्छ र छिटे को  पानी चा“‘डै  सुकिहाल्छ । त्यसै ले  दिनमा एकपटक मात्र पानी छिटे र पुग्दै न । त्यसै ले  पटक–पटक पानी छिट्नुप¥यो  । जनताको  स् वास् थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याउनुभएन ।
ईश्वरीप्रसाद पाण्डे
आनन्दपुर टो ल घो राही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top