Free songs
Home / पाठक पत्र / विद्यार्थीका पीडा र बाधा बुझ्ने कोसिस गरौं

विद्यार्थीका पीडा र बाधा बुझ्ने कोसिस गरौं

अंक ५६, २०७४ जे ठ २६ मा नया“ युगबो ध दै निकमा प्रकाशित जीतबहादुर शाहको  ‘किन दो षी बनिरहे का छन् निदोर् षहरु ?’ शीर्षकको  ले ख पढे ं । उक्त ले ख पढिरह“दा जीतबहादुर शाह दाङमै  हु“दा उहा“कै  कार्यकक्षमा पुगी उहा“कै  ले खहरुको  संगालो  ‘शै क्षिक गन्तव्य’ किने को  स् मरण भयो  । सा“च्चै  त्यो  पुस् तक सबै  शिक्षक तथा शिक्षाप्रे मीहरुले  पढ्नलायक छ र हरे क विद्यालयहरुमा एक–एकप्रति रहनै  पनेर्  साथै  नया“ युगबो ध दै निकमा प्रकाशित हुने  उहा“का ले खहरु सबै  शिक्षक, शिक्षाप्रे मी र अभिभावकहरुले  अध्ययन गनेर्  हो  भने  अवश्य पनि विद्यार्थीको  सिकाइ उपलब्धिमूलक हुने छ ।
‘किन दो षी बनिरहे का छन् निदोर् षहरु’ ले  हरे क शिक्षक तथा अभिभावकहरुले  बालबालिकाको  मनस् िथति तथा मनो विज्ञानमा ध्यान दिन आवश्यक छ है  भन्ने  सन्दे श नै  हो  । विद्यालयका शिक्षकहरुले  पाठ्यक्रम कसरी पूरा गनेर् तिर मात्र है न सो  पाठ्यपुस् तक पूरा भइसके पछिको  उपलब्धिलाई गहिरो  मूल्यांकन गर्दा विद्यार्थीका समस् या र चुनौ तीहरुलाई पनि हरे क शिक्षक र अभिभावकहरुले  बुझ्न र ती समस् या तथा चुनौ तीहरुको  निराकरण गनेर्  हो  भने  सिकाइ अवश्य पनि उपलब्धिमूलक हुने छ । त्यसै ले  विद्यार्थीलाई पढाउने  शिक्षक तथा तिनका अभिभावकहरु संवे दनशील र जिम्मे वार हु“दै  सायद ‘शै क्षिक गन्तव्य–२’ प्रकाशन भयो  हो ला, नभएको  भए प्रकाशन गर्न यसै  पाठकपत्रबाट जीतबहादुर शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरो ध गर्दछु ।
दिने श ओ ली
घो राही उपमहानगरपालिका–१८, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top