Free songs
Home / पाठक पत्र / सडक बालबालिकाहरुलाई कसले भर्ना गर्ने ?

सडक बालबालिकाहरुलाई कसले भर्ना गर्ने ?

दाङमा शै क्षिक सत्र २०७४ का लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइर हे को  छ । गत शै क्षिक सत्रमा आफ्नो  विद्यालयमा अध्ययनर त विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमै  र ाख्न र  नया“ विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो  विद्यालयमा आकर्षण गर्नका लागि निजी तथा सर कार ी विद्यालयका शिक्षकहरु घर घर  धाउन थाले का छन् ।
बालबालिकाहरुलाई आफ्नो  विद्यालयमा तान्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु खास् सै  नलागे पनि बो र्डिङ स् कूलका शिक्षकहरु विद्यार्थीका घर घर  पुग्ने  गर े का छन् । उनीहरुलाई आफ्नो  विद्यालयमा आकर्षण गर्न विभिन्न नार ास“गै  विद्यार्थीको  बौ द्धिक सिर्जनशीलताका आधार मा छुटमा पढाउने  समे त आश्वासन दिने  गर े का छन् । तर  विगत के ही वर्षदे खि घो र ाहीका सडकहरुमा हि“ड्ने  बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसम्म ल्याउने  पहल गर े को  पाइ“दै न । शुल्क नतिर्ने  विद्यार्थीलाई त बो र्डिङले  भर्ना नगर्लान् तर  निःशुल्क अध्यापन गर ाउने  सामुदायिक विद्यालयहरुले  सडक बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको  पह“ुचमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षास“ग सर ो कार  र ाख्ने  निकायको  पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
घो र ाही उपमहानगर पालिकालाई बालमै त्री बनाउनका लागि घो र ाही उपमहानगर पालिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालयस“गै  बालबालिका क्षे त्रमा काम गर्ने  संघसंस् थाहरुले  सडक बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको  पहु“चमा ल्याउ“दै  अध्ययन गर्ने  वातावर ण समयमै  निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र भविष्यका कर्णधार का रुपमा र हे का सडक बालबालिकाहरुको  भविष्य फक्रिन नपाएर ै  झर्न बे र  छै न ।
र मे श के सी
घो र ाही उपमहानगर पालिका–१५ घो र ाही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top