Free songs
Home / पाठक पत्र / महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा कसले ध्यान दिने ?

महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा कसले ध्यान दिने ?

महिलामाथि हुने  हिंसा न्यूनीकर णका लागि ऐ न, नियम र  कानून भए पनि हिंसामा कमी आउने  सके को  छै न । महिलाहरुमाथि अहिले  पनि समाजमा विभिन्न बहानामा विभे द गरि दै  आएको  छ ।
महिलामाथि हुने  सबै  किसिमका भे दभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिले  पनि महिलामाथि विभे द हुनुह“ुदै न भन्छ तर  हाम्रो  समाजमा महिलालाई हे रि ने  दृष्टिको णस“गै  सामाजिक, सांस् कृतिक, आर्थिक, र ाजनीतिक र  शै क्षिक क्षे त्रमा विभे द हु“दै  आएको  छ । महिलाहरुमाथि विभे द हुनुह“ुदै न भने र  धे र ै  कुर ाहरु उठ्ने  गर े पनि हिंसा घट्न सके को  छै न ।
त्यसै गर ी घर े लु हिंसा (कसुर  र  सजाय) ऐ न २०६६ ले  पनि अकोर्  कुनै  व्यक्तिलाई शार ीरि क, मानसिक, यौ नजन्य, आर्थिक यातना र  भावनात्मक चो ट पु¥याउने  कुनै  कार्य गर्न नहुने  भने  पनि समाजमा अहिले  पनि हुने  गर े को  पाइन्छ । महिलाहरुले  हिंसामा पर े पछि न्यायका लागि पहल गर्ने  गर े  पनि अधिकांश महिलाहरुले  खासै  पहल गर े को  पाइन्न ।
महिलामाथि हुने  हिंसा न्यूनीकर णका लागि बने को  कानून कडाइका साथ पालना नहु“दा अहिले  पनि महिलाहरु घर दे खि सडकसम्म हिंसामा पर्ने  गर े का छन् । दो षीलाई कार वाही नह‘“ुदा महिलाहरुमाथि अंगभंग हुने  गर ी कुटपिट गर्ने , जिउ‘“‘दै  जलाउने , घर मै  पनि विभे दपूर्ण व्यवहार  गर्ने , यौ न शो षण गर्ने  र  घर बाट बाहिर  निकाल्ने लगायतका घटनाहरु हुने  गर े का छन् । र ाजनीतिकरुपमा पहु“चमा र हे काहरुले  न्याय पाउने  गर े  पनि अधिकांश महिलाहरुले  न्याय पाउन सके का छै नन् । त्यस् ौ ले  महिलामाथि हुने  हिंसा न्यूनीकर णका लागि सर कार ी कार्यालय, गै र सर कार ी कार्यालय, विभिन्न संघसंस् था, पत्रकार , बुद्धिजीवी, सुर क्षाकर्मीलगायत सबै ले  ध्यान दिनु जरुर ी छ ।
हिर ा विश्वकर्मा
बागचौ र  नगर पालिका–१ थार मार े , सल्यान

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top