Free songs
Home / सम्पादकीय / स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर

स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर

मुलुक विस् तार ै  स् थानीय तहको  निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुन थाले को  छ । के ही दिनयताका र ाजनीतिक घटनाक्रम हे नेर्  हो  भने  सकार ात्मक ढंगले  अघि बढिर हे का छन् । सर कार ले  स् थानीय तह पुनर्संर चना आयो गको  प्रतिवे दन बुझे को  छ । कतिपय र ाजनीतिक वृत्तबाट पुर ानै  स् थानीय निकायको  चुनाव गर ाउनुपर्छ भन्ने  दबाबसमे त आइर हे को  सन्दर्भमा सर कार ले  आयो गको  प्रतिवे दन बुझ्दै न कि भन्ने  आशंका र  अन्यो लका बीच प्रतिवे दन बुझे पछि संविधान कार्यान्वयन थप एक कदम अगाडि बढे को  छ । त्यसै गर ी सवोर् च्च अदालतबाट लो कमानसिंह कार्कीबिरुद्धको  मुद्दा फै सला भएको  छ र  उनी पदमुक्तसमे त भइसके का छन् । यो  पनि र ाजनीतिक दलहरुको  टाउको  दुखाइको  विषय बने को  थियो  । अन्य कै यौ ं काम गर्नुपनेर्  बे लामा व्यवस् थापिका–संसद कार्कीबिरुद्धको  महाअभियो गमा जुट्नुपनेर्  अवस् था अब कम्तिमा बाँकी र हे न । त्यसै  दिनदे खि झण्डै  सवा महिनाबाट अवरुद्ध संसद सुचारु भएको  छ । यो सँगै  संविधान संशो धन विधे यक संसदमा प्रस् तुत भएको  छ । लगत्तै  अकोर् दिन स् थानीय तह निर्वाचन विधे यक–२०७३ र  निर्वाचन कसुर  तथा सजाय ऐ न–२०७३ संसदमा प्रस् तुत भएका छन् ।
र ाजनीतिक गतिर ो ध अन्त्यका लागि यी निकै  महत्वपूर्ण घटना हुन् । यी कामहरु अघि बढ्न नसक्दा लामो  समयदे खि र ाजनीतिक गतिर ो ध कायम र हे को  थियो  । अब र ाजनीतिक दलहरु दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्ने  हो  भने  र ाजनीतिक गति सहीरुपमा अघि बढ्ने  आँकलन गर्न सकिन्छ । एकातिर  संसद सुचारु भएको  छ भने  अकोर् तिर  आवश्यक कानून निर्माणको  काम पनि अघि बढे को  छ । निर्वाचन के न्द्रित भएर  र ाजनीतिक दलबीच पनि छलफल तीब्र बने का छन् । त्यसो  त निर्वाचन आयो गले  पनि निर्वाचन के न्द्रित भएर  कार्यक्रम शुरु गर्न थाले को  छ । यी सबै  घटनाक्रम हे र्दा अब दे श स् थानीय तहको  चुनावतर्फ के न्द्रित भएको  बुझ्न गाह्रो  छै न । तर यतिले  मात्र अब चुनाव सुनिश्चित भयो  भन्ने  आधार  तय भइसके को  छै न ।
महत्वपूर्ण र ाजनीतिक घटनाक्रम अघि बढे  पनि स् थानीय तहको  निर्वाचन मिति घो षणामा अझै  अलमल दे खिएको  छ । अहिले  प्रमुख तीन दल चुनावका लागि तयार  नै  दे खिन्छन् तर  मधे शी मो र्चाले  संविधान संशो धन विधे यक पारि त भएपछि मात्र स् थानीय तहको  चुनाव घो षणा गरि नुपनेर्  बताउन थाले को  छ । विधे यक पारि त हुँदै न कि भन्ने  उनीहरुको  चिन्ता स् वाभाविक हो ला तर  यही शर्तमा स् थानीय तह निर्वाचनको  मिति घो षणा गर्न विलम्ब गर्नुहुँदै न । यसमा मधे शी मो र्चाले  दुई कार णले  हठ दे खाउनु उपयुक्त हुँदै न । पहिलो  कार ण त के ही दिनअघि मात्रै  प्रमुख दलहरुबीच भएको  छलफलमा मधे शी मो र्चाले  संविधान संशो धन विधे यक अघि बढे पछि चुनावको  मिति घो षणा गर्न सहमति जनाएका थिए । दो स्रो  कुर ा, यो  सर कार  गठन हु“दा भएको  तीन बुँदे  सहमतिमा पनि संविधान संशो धन प्रस् ताव व्यवस् थापिका–संसदमा पे श गनेर्  भनिएको  छ । अब यो  प्रक्रियामा अघि बढिसके पछि पारि त हुने  नहुने  सर कार को  भन्दा पनि सार्वभौ म संसदको  सवाल हो  । त्यसै ले  विधे यक पारि त भए निर्वाचन मिति घो षणा गर्न दिने  र  नत्र नदिने  भन्ने  हुँदै न, यो  अघेर् ल्याइँ मात्र हुन्छ । त्यसो  त निर्वाचन मिति घो षणा गनेर्  काम सर कार  र  निर्वाचन आयो गको  हो  । निर्वाचन आयो गको  पर ामर्शमा सर कार ले  तत्काल स् थानीय तह निर्वाचन घो षणा मुलुकलाई चुनावमा जानु नै  अहिले  सबै  हिसाबले  सही हुने छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top