Free songs
Home / पाठक पत्र / एउटा सुन्दर नेपालको कल्पना

एउटा सुन्दर नेपालको कल्पना

शान्तिका दूत गौ तम बुद्ध जन्मिएको  दे श ने पाल । विश्वमै  उच्च स् थानमा र हे को  सगर माथाको  दे श ने पाल । जलस्रो तको  दो स्रो  धनी ने पाल । अनुपम प्राकृतिका सौ न्दर्य भएको  दे श ने पाल । कलकल गदैर्  बगिर हने  नदीनाला, तालतलै या र झरनाहरुले  आनन्द थपिर हे का छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस् कृति दे श ने पाल विविधतायुक्त दे श हो  । हरि याली वनजंगल र  त्यहा“ बास गनेर्  चर ाचुरुङ्गी, जीवजन्तु । यी सबै हाम्रा  प्राकृतिक सम्पदा हुन्  ।
संसार लाई लो भ्याउने  यति धे र ै  चिजहरु भए पनि समृद्ध बन्न सके को  छै न । जुन जो गी आए पनि कानै  चिर े का भने जस् तो  भएको  छ । ने ताहरुको  कार ण आज हाम्रो  दे श पछि पर े को  हो  । हामी भन्दा पनि विकासमा दो ब्बर  गुणा पछाडि पर े का दे शहरुले  धे र ै  प्रगति गरि सके  हामी ने पाली भने  जहा“को  तहीं । यो  लज्जास् पद कुर ो  हो  । यसमा कसै ले  बो ध गर े का छै नन् ।
दक्ष जनशक्तिको  अभाव, बन्द हड्ताल, आन्दो लन र सीप विकास तालिमको  अभावकै  कार ण आज हामी पछि परि र हे का छौ ं । भ्रष्टाचार  जताततै  मौ लाएको  छ । जलस्रो तको  धनी दे श भए पनि लो डसे डिङ्गमा बस् नुपर े को  छ । ने पालका अधिकांश जनताले  कृषि पे शा अ“गाले का छन् । त्यसै ले  कृषिको  विकास गर्न सके  । ने पालको  विकास सम्भव छ । त्यसका लागि सर कार ले  कृषिमा अनुदानस“गै  प्रविधिको  विकास गर्न आवश्यक छ । यसले  कृषिको  विकासस“गै ै  र ो जगार ीको  अवसर  सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
यसर ी मात्र सुन्दर  ने पालको  निर्माण गर्न सकिन्छ । अब ने पालीहरुले  सुन्दर  ने पालको  सपना दे ख्नु भन्दा काम आफै बाट शुरुवात गर्नुपर्दछ । सुन्दर  शान्त ने पाल विशाल भएको  हे र्न चाहने  सबै को  र हर  हो  । तर  यसका लागि हामी आफै  जागरुक हुने  समय आएको  छ । शुरुवात सबै ले  आफ्नो  ह्दयबाट गर्नुपर्दछ ।
एक रुपै या“को  भ्रष्टाचार ले  पनि ने पालको  अर्थतन्त्रमा घाटा भइर हे को  हुन्छ । त्यसै ले  अब भ्रष्टाचार र हितको  समाज निर्माण गर े र  मात्र समुन्नत ने पालको  खाका तयार  गर्नुपर्छ । कागजको  पानामा मात्र सीमित र हे र  ने पाललाई स् वीटजर ल्याण्ड बनाउन सकिदै न । व्यवहार मा पनि लागु गर्नुपर्छ भन्ने  कुर ा जनतामा बो ध भइसके को  छ र  हामी अब आफै  विकासतर्फ अग्रसर  हुन जरुर ी छ । हाम्रो शहीदको  र गतले  बा“चे को  दे शलाई उन्नतितर्फ लै जानु हामी सबै ने पालीको  कर्तव्य हो  ।
संगीत अधिकार ी
महे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top