Free songs
Home / पाठक पत्र / लोकतन्त्रमा मन्त्रीको रवैया राजावादी भएन र ?

लोकतन्त्रमा मन्त्रीको रवैया राजावादी भएन र ?

सांसदहरुले  आफ्नो  क्षे त्रमा तीन कर ो ड रुपै या“ विकास खर्चमा लगाउने  एकदम र ाम्रो  विषय हो  । दुर्गमका जनताले  खाने पानी, सिंचाई नभएको  ठाउ“(मा सिंचाई पुग्ला । सानो तिनो  पुल गर ाई वार पार  गर्न जनतालाई सुविधा हो ला । कुनै  ठाउ“मा सडक बिग्रे को मा सडक मर्मत गर्नुपर्ला । भवन मर्मत, पर्खाल मर्मत, नया“ पर्खाल, शौ चालय आदि जनताका अति आवश्यक ठाउ“मा सो  र कम लगाउन उल्ले ख गरि एको छ । यो जना सम्पन्न गर ाउन र  उपभो क्ता अथवा आवश्यकता के  कहा“ छ भने र  सो  क्षे त्रका सांसद बसे र  त्यो  ठाउ“का यो जनाहरु र  अरु थप हे र े र  स् थलगत निर ीक्षण गर े र  दे श र  जनताको  भलो  गर्ने  काम आजको  लो कतन्त्रमा मन्त्री सांसदको  काम हो  ।  उनीहरुको  र वै या तानाशाही हुनु उपयुक्त छै न ।
२०७३÷०८÷०८ गते को  गणतन्त्र पत्रिका र  युगबो ध पत्रिकामा समाचार  हे र्दा मलाई अचम्म लागे र  आयो  । अझै  पनि दे शमा लो कतन्त्र आएको  छै न कि जस् तो  लाग्यो  मन्त्री दीपक गिर ीको  र वै या दे खे र  । यो  क्षे त्रका सांसद शार दा स् वर्णकार स“‘ग भे टवार्ता र  सल्लाह नगर े र  मन्त्रीको  पो ज दे खाएर  जिविस र  एलडिओ स“ग मिले र  विकासको  काममा लगाउने  तीन कर ो ड एकलौ टी मन्त्री दीपक गिर ीले  आफ्नो  कार्यकर्ताको  सिफारि समा कार्यकर्ता पो स् न मन्त्री र  एलडिओ ले  मनपर ी गर े  भने  जनताले  मान्ने  छै नन् ।
प्रे मबहादुर  थापा
निवर्तमान जि.वि.स. सदस् य, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top