Free songs
Home / पाठक पत्र / ऊर्जा संकट र  पेट्रोल सहज भए जनता निर ाशमा पर्दैनन्

ऊर्जा संकट र  पेट्रोल सहज भए जनता निर ाशमा पर्दैनन्

छिमे की दे े श भार तले  बे ला–बे लामा ने पालका र ाजनीतिक पार्टी र  ने पाल सर कार स“ग के ही फाइदा लिन ने पालकै  र ाजनीतिक पार्टीहरुको  गुनासो  सुने र  ने पालका जनतालाई नभई नहुने  वस् तुमा नाकाबन्दी गर ाइदिने  चाल ने पालको  र ाजनीतिमा सर गर्मी बदलिएको  अवस् थामा हुन्छ । यो  विषय भार तको  लागि फे सन जस् तो  भएको  छ । किनकि यो  चाल चले मा ने पाल सर कार  झुक्छ भन्ने  हो  । यस् तो  विषय पञ्चायतका बे ला पनि थियो  । ने पाली कांग्रे सका पालामा पनि थियो  र  गण्डकी को शीबाट भार तलाई चित्त बुझाएको  इतिहास जिउ“दै  छ । यस् तो  अवस् था भार तको  र वै यामा छिमे की दे श चीनस“ग पनि पे ट्रो लियम पदार्थको  सम्झौ ता गर े र  हाम्रा प्रधानमन्त्री आउनुपर्दछ । अन्तरर् ाष्ट्रिय कानूनबमो जिम ने पाली जनताले  दुःख नपाउने  तर ीका कसो  गर्दा भार तस“ग र  कसो  गर्दा चीनस“ग सम्झौ ता गर्दा ठीक हुन्छ सो  अनुसार  हाम्रँ प्रधानमन्त्रीले  निम्न कुर ामा अति ध्यान दिएर  यो जना बनाई अघि बढ्नुपर्दछ ।
पहिलेका प्रधानमन्त्रीले  बिनायो जना, बिना क्याले ण्डर  ट्वाक्क प्वाक्क बो ल्नुभो – घर –घर मा पाइप लाइनबाट चुलो  बालिदिने  । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले  यो –यो  जिल्लामा यो –यो  ठाउ“मा ग्या“स पाइप लाइनबाट चुलो  बाले र  जनतालाई सहज गर ाउनुपर्दछ भन्ने  गर े को  भए प्रतिपक्ष हा“स् ने  थिएनन् । ग्वाम्मै  भन्दा गिल्ला गर े  तर  के ही छै न । ऊर्जाको  अति माग भएको  ठाउ“मा सौ र्य ऊर्जा वा नदीहरुबाट सर कार ले  वा निजी कम्पनीलाई ठे क्का दिएर  चा“डै  ऊर्जाको  विकास गनेर्  काम सरकार को  एक नं.मा र ाख्ने  । उत्तर  भे गमा खो ले को  लो कमार्गलाई शीघ्र्र सक्ने  । पूर्व मे चीदे खि पश्चिम महाकालीसम्म र ाजमार्ग वरि परि  बास गनेर्  भूमिहीन सुकुम्बासीहरु र  र ाष्ट्रिय निकुञ्ज, आर क्षण र  चुर े  क्षे त्रभित्र पञ्चायतकालदे खि बसो बास गर ी बसे का जनतालाई स् थायी बसो बास गर ाउने तर्फ कदम चाल्ने  र  छितरवितर  गर ी बसे का सुकुम्बासी भूमिहीन कम्लर ीहरुलाई व्यवस् िथत गर्न यो  सर कार  शीघ्र लाग्नुपर्दछ । स् वदे शमै  पे ट्रो लियम पदार्थ उत्पादन गर्नमा जो ड गर ी अध्ययन, अवलो कन सवेर् क्षण र  खो जतलास गर ी उल्ले खित कुर ामा सर कार  चा“डो  भन्दा चा“डो  यो जनाबद्धरुपमा लाग्नु जरुर ी छ । उल्ले खित यो जना शुरु गर ी कार्यान्वयनमा सर कार  लागे मा यो  सर कार लाई जनताले  धन्यवाद दिने छन् ।
प्रे मबहादुर  थापा, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top