Free songs
Home / पाठक पत्र / निजामती प्रशासनमा चरम लापरवाही

निजामती प्रशासनमा चरम लापरवाही

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको  निजामती किताबखानाको  लापर वाहीले  म एकजना निम्नस् तर को  कर्मचार ी पा“च महिनाको  तलब, भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको  छु ।
जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालय दाङका कार्यालय सहयो गी म र ामकुमार  थारु २०७२÷१२÷३० मा ५८ वर्ष पूर ा भएपछि आवकाश दिनुपनेर् मा अवकाश नदिई २०७३÷५÷२९ गते सम्म हाजिर  गर ाई जनस् वास् थ्य कार्यालयले  काम लगायो  र  तलब, भत्ता खुवाइर ह्यो  ।
तर  आश्चर्य त के  भयो  भने  निजामती किताबखानाले  २०७३÷४÷३१ मा जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालयलाई पत्र पठाई म र ामकुमार  चौ धर ीलाई २०७३÷१÷१ दे खि अनिवार्य अवकाश पाउने  र  पे न्सन सुविधा दिने  भने र  पत्राचार  ग¥यो  ।
जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालय दाङले  २०७३÷६÷५ मा मलाई २०७३ बै शाख १ दे खि लागु हुने  गर ी पत्र थमाइ दियो  । बै शाख १ दे खि भदौ  २९ सम्म हाजिर  गर ाई तलब, भत्ता खुवाएको  कार्यालयले  पुनः मस“ग चार  महिनाको  तलब भत्ता ९३ हजार  चार  सय ७८ रुपै या असुल गर ी बै ंकमा दाखिला गर्न लगायो  ।
यसर ी चार  महिनाको  तलब असुल गर े र  श्रमको  शो षण गरि यो  । २०७३ बै शाखमै  अवकाश दिनुपनेर् मा अवकाश नदिई कामकाजमा लगाई तलब फिर्ता माग गर्नुले  कर्मचार ी प्रशासनमा हुने  क्रियाकलाप नांगिएको  छ । मलाई जनस् वास् थ्य कार्यालय दाङले  २०७३÷५÷३० मा पत्र थमाई किताबखानाको  पिआइएसमा २०७३÷१२÷३० मा अवकाश हुने  पत्र दिएको  थियो  । २०७३ चै त (अर्थात आगामी चै तमा) अवकाश पाउने  पत्रमा उल्ले ख भए पनि ०७२÷१÷१ दे खि लागु हुने  गर ी अवकाश पत्र २०७३÷६÷५ मा दिइएको  थियो  । कर्मचार ीको  र े कर्ड र ाख्ने  एउटा कार्यालयले  कहिले  के  कहिले  के  निर्णय गर्नुले  प्रशासनप्रति अविश्वास पै दा भएको  छ ।
र ामकुमार  थारु
घो र ाही नपा–१ कपासीबगिया, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top