Free songs
Home / पाठक पत्र / अधिनायकवाद नलाद

अधिनायकवाद नलाद

भर्खर ै  जिविसको  निर्णयप्रति मे र ो  घो र  आपत्ति छ । दाङको  पातुखो ला र  अन्य खो लाबाट गिट्ठी छरर् ी उत्खनन् गनेर्  मापदण्ड निदेर् शिका बनाई जनता र  अन्य विकासका काममा झिक्ने  मापदण्ड बनाइएको  छ । यो  सहर ानीय छ । तर  जिविसको  जुन निदेर् शिका अनुसार  घनमिटर  तो के को लाई हात, को दालो  गै ंटी, बे ल्चाले  मात्र प्रयो ग गनेर्  भन्ने  निर्णय गर्नु यो  दाङमा बुद्धि विवे क नभएका मान्छे हरु हुन् ।
तो किएको  घनमिटर  भन्दा कसै ले  बढी घटी गर्न मात्र नदिने  र  त्यसको  सुर क्षा गर्नु सबै  निकायको  दायित्व हो  । तर  अधिनायकवाद लादे र  एक्साभे टर  प्रयो ग गर्न नदिनु संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्र बिर ो धी गतिविधि हो  । आजको  युग बदलिदो  युग हो  । वै ज्ञानिक युगमा आधुनिक वै ज्ञानिक युगको  विकास कार्यको  बिर ो ध गर े  जस् तै  भयो  । यस् तो  कार्य र ो क्न सबै  निकाय र  जिविसलाई आग्रह गर े को  छु । एस् काभे टर वाला र  भ्याकहो वालाहरुलाई पनि आग्रह गर े  जिविसको  निदेर् शिकाको  मापदण्डलाई पालना गर ी तो किएको  खो लामा सबै  साधनलाई छुट छ । जुनै  पनि साधनले  तो किएको  खो लाबाट गिट्ठी बालुवा माटो  निकाल्दा जिविसको  निर्णय, नियम बाहे क अन्य नगर ी एस् काभे टर  पनि प्रयो ग गर्दा हुन्छ ।
प्रे मबहादुर  थापा, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top