Free songs

प्रमुख समाचार

विचार

सम्पादकीय

 • स्थानीय निर्वाचनमा ढिलाइ नगर

  २०५४ सालमा स् थानीय निकायको  निर्वाचन भएपछि अकोर्  निर्वाचन अझै सम्म हुन सके को  छै न । २०५९ साउनदे खि ती निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन अवस् थामा छन् । कर्मचार ीहरुकै  भर मा स् थानीय निकायहरु लामो  समयसम्म सञ्चालन गरि दा विकास निर्माण र  जनतालाई प्रदान गरि ने  से वा सुविधामा असहजता आउनु स् वाभाविक हुन्छ । ...

  Read More »

अन्तर्वार्ता

पाठक पत्र

संक्षिप्त समाचार

 • एमाले मा प्रतिनिधि छनो ट भदौ  १७ मा

  घो र ाही, ८ भदौ  (युस)– ने कपा एमाले  दाङको  १२ औ ं जिल्ला अधिवे शनका लागि भदौ  १७ गते  प्रतिनिधि छनो ट गरि ने  भएको  छ । जिल्ला अध्यक्ष जो गबहादुर  र ानाको  अध्यक्षता तथा वै कल्पिक पो लिट्व्यूर ो  सदस् य भागवत विश्वासीको  प्रमुख आतिथ्यता एवं दाङ जिल्ला इञ्चार्ज मे टमणि चौ धर ीको  विशिष्ट ...

  Read More »
 • पाच लाख बढी चोरी

  तुुलसीपुुर , ६ भदौ  (युस)– तुुलसीपुुर  विपीचो कस् िथत र ाप्ती मनि ट्रान्सफर बाट सो मवार  बिहान झण्डै  पाँच लाख ३४ हजार  रुपै याँ चो र ी भएको  छ । तुुलसीपुुर को  मुुख्य भागमा र हे को  आइएमइबाट दै निक कार ो वार  हुुुने  र कमबाट बचे को  पाँच लाख ३३ हजार  आठ सय ९० रुपै याँ चो र्न चो र ले  ...

  Read More »
 • बृद्धबृद्धाको  खानाका लागि र कम उठाइने 

  घो र ाही, ४ भदौ  (युस)– ज्ये ष्ठ नागरि क सर ो कार  के न्द्रले  बृद्धाश्रममा र हे का बृद्धबृद्धाहरुको  खानपिनका लागि कार्यसमितिका सदस् यहरुबाट र कम संकलन गनेर्  भएको  छ । के न्द्रले  सदस् यहरुबाट प्रत्ये क दिनको  खानका लागि पालै पालो  एक हजार  रुपै याँ उठाइने  छ । के न्द्रमा र हे का १९ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई प्रतिदिन एक हजार  ...

  Read More »
 • नागरि क समाजले  अनुगमन गनेर् 

  घो र ाही, ३ भदौ  (युस)– नागरि क समाज दाङले  सांसद विकास को षबाट सञ्चालित विकास यो जनाको  अनुगमन गनेर्  भएको  छ । समाजको  शुक्रवार  बसे को  बै ठकले  यस् तो  निर्णय गर े को  हो  । समाजका संयो जक टीकार ाम र े ग्मीको  अध्यक्षता तथा संस् थापक संयो जक नार ायणप्रसाद शर्माको  प्रमुख आतिथ्यतामा बसे को  बै ठकले  ...

  Read More »
Scroll To Top